Ylimääräinen taiteilijaeläke

Call for applications

Application period:

01.09.2017 - 02.10.2017
The deadline for submitting applications is 4:00pm on the last day of the application period.

Tallenna hakulomake koneellesi

Tallenna lomake ensin koneellesi ja täytä vasta sitten. Voit myös tilata lomakkeen Taiteen edistämiskeskuksen asiakaspalvelusta. Haku vain paperilomakkeella, ei sähköistä hakua. 

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle 

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Erityiseksi syyksi katsotaan terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.

Millä perusteella 

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeen myöntäminen perustuu harkintaan, jossa arvioidaan ja vertaillaan hakijoiden taiteellista toimintaa. Tätä varten Taiteen edistämiskeskus pyytää hakemuksista valtion taidetoimikunnilta lausunnon.

Minkä suuruinen 

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää valtion talousarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa. Vuonna 2017 eläkkeitä oli myönnettävänä yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä. 

Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2017 täysi eläke on 1 336,60 euroa ja osaeläke siitä puolet 668,30 euroa.

Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän (1 336,60 euroa kuukaudessa).  

Osaeläke voidaan myöntää, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän 1 336,60 euroa kuukaudessa, mutta jäävät alle 2 673,20 euroa kuukaudessa. 

Jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät 2 673,20 euroa, ei eläkettä myönnetä.

Aikaisemmin myönnetty osaeläke voidaan korottaa täydeksi eläkkeeksi eläkkeensaajan hakemuksesta, jos eläkkeen saajan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle 1 336,60 euroon kuukaudessa.

Eläkkeen myöntäminen ja maksaminen 

Taiteen edistämiskeskus myöntää ylimääräisen taiteilijaeläkkeen. Eläke myönnetään maksettavaksi myöntämisvuoden alusta. Eläke maksetaan kuukausittain Kevan päättämänä aikana. Eläkkeitä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa. 

Myönnettävien uusien eläkkeiden ja korotettavien osaeläkkeiden lukumäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa.

Erityisehdot 

Taiteen edistämiskeskus voi päätöksellään määrätä eläkkeen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun eläkkeen takaisinperittäväksi, jos eläkkeenhakija on eläkehakemuksessa antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on olennaisesti vaikuttanut eläkkeen saantiin.

Mitä liitteisiin 

  • eläkepäätös ja ajantasainen tieto kuukausittaisesta eläkkeen suuruudesta tai, jos hakija ei vielä saa eläkettä, työeläkeote, jossa tulee olla arvio tulevan eläkkeen suuruudesta  
  • verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta (Huom. verotodistus tai veroilmoitus eivät ole riittäviä) 
  • myös muualta kuin Suomesta maksettavat eläketulot on ilmoitettava 
  • lääkärinlausunto, joka koskee työkyvyttömyyttä, jos hakija vetoaa työkyvyttömyyteen (vain alle 60-vuotias hakija, joka vetoaa erityisiin syihin) 
  • muut tarpeelliset asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota. Taiteellista toimintaa voi selvittää CV:llä. 

visuaalisten alojen hakijoilta toivotaan hakemuksen liitteeksi 1-5 teoskuvaa. 
 
Huom. hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Pyydetyistä liitteistä riittää kopiot, älä lähetä alkuperäisiä.

Taiteilijaeläkettä ei voida myöntää, jos 

  • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä 
  • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)

Hakemus tulee toimittaa Taiteen edistämiskeskukseen viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä, osoitteeseen: Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531 Helsinki. Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6. Hakemuksen voi toimittaa myös hakuaikana Taiken aluetoimipisteisiin. 

Hakemus tulee toimittaa postitse tai tuomalla toimipisteisiin ennen hakuajan päättymistä.  

Päätökset taiteilijaeläkkeistä perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (194/2016) sekä opetus-ja kulttuuriministeriön asetukseen ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (207/2016) ja siihen sovelletaan lakia Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012) sekä hallintolakia (434/2003).

Tieto päätöksestä

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijaeliminä valtion taidetoimikunnat. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä. 


Back

Contact

Arts Promotion Centre Finland
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Staff search