Erityisavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveyssektoria

Call for applications

Application period:

29.09.2017 - 02.11.2017
The deadline for submitting applications is 4:00pm on the last day of the application period.

Applications for subsidies may be submitted online during the above application period. Click on the link below to access our online service (the service is available in Finnish and in Swedish only). To log in you will need a Katso ID.

Log in and fill in the application online (user interface in Finnish)

Log in and fill in the application online (user interface in Swedish)

Instructions for using online services

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Erityisavustus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, maakuntien liitoille ja kuntayhtymille.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen

Avustus koskee hallitusohjelman kärkihanketta 4, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Kärkihankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.

Avustus myönnetään hankkeeseen, jossa mallinnetaan miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut otetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa.

Hanke tulee toteuttaa yhteistyössä taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Tavoitteena on

 1. kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä,
 2. juurruttaa taide- ja kulttuuritoiminta osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
 3. lisätä taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Hankkeen toteuttajalla tulee olla etukäteen mietittynä miten hankkeen tuloksia arvioidaan.

Avustus voi kattaa 85% hankkeen kokonaiskuluista. Alle 50 000 euron avustuksia ei myönnetä. Työpanos voidaan lukea osaksi hakijan omarahoitusosuutta.

Millä perusteella

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin. Vertailuperusteet ovat ohjeellisia.

Projektin laatu:

 • Onko hankesuunnitelma realistinen ja sen tavoitteet mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?
 • Miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut kirjataan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon-palveluntuotantoa ohjaaviin asiakirjoihin esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiaan?

Projektin vaikuttavuus:

 • Hakijan sitoutuminen pitkäjänteiseen taiteen ja kulttuurin hyvinvointityöhön ja prosenttiperiaatteen laajentamisen edistämiseksi
 • Taide- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ovat yhdessä laatineet suunnitelman.

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat.

Erityisehdot

Avustuksen saajan tulee

 • käyttää avustus vuoden 2018 aikana
 • tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Mitä liitteisiin

 • Yhteenveto hakijan aikaisemmasta taiteen hyvinvointivaikutuksiin liittyvästä toiminnasta
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Johanna Vuolasto
p. 0295 330 870
johanna.vuolasto@taike.fi

läänintaiteilija Kirsi Lajunen
p. 0295 330 874
kirsi.lajunen@taike.fi


Back

Contact

Arts Promotion Centre Finland
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Staff search