Taustakuva

South Savo

© Toni Malin
Last modified: 28.08.2016

Apply now


Grants for mobility

Grants are intended for professional artists or working groups formed by them, as well as for experts in different fields of the arts.

Application period: 09.03.2018 - 15.08.2018

Grants for artists


Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana.

Application period: 29.08.2018 - 01.10.2018

Grants for mobility

Grants are intended for professional artists or working groups formed by them, as well as for experts in different fields of the arts.

Application period: 09.03.2018 - 15.08.2018

Artist grants

Artist grants are intended to support the work of professional artists in different fields of the arts. The grants are awarded for a period of between six months and five years.

Application period ended: 09.04.2018

Project Grants for Children's Culture

Project grants for children’s culture are intended to support the children’s and youth culture projects of professional artists, groups and art journalists.

Application period ended: 19.03.2018

Regional Project Grants

Project grants are intended to support the implementation of individual projects of artists or groups within the region.

Application period ended: 19.03.2018

Regional Working Grants

Working grants are intended to support the artistic work of professional artists or art journalists within the region.

Application period ended: 19.03.2018

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustukset

Kirjastoavustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.

Application period ended: 31.01.2018

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Application period ended: 31.01.2018

Public Display Grants

Public display grants are intended to support the five-month work of professional artists whose works may be displayed in public. These grants are available to artists in the fields of the visual arts, photographic arts and industrial arts.

Application period ended: 31.01.2018

Grants for promoting cultural diversity

Grants for promoting multiculturalism are intended for artists and working groups.

Application period ended: 15.11.2017

Project Grants

Project grants are intended to support the implementation of individual projects by professional artists and art journalists in different fields of the arts.

Application period ended: 15.11.2017

Erityisavustukset kulttuurilehdille

Call for applications

Application period:

29.09.2017 - 02.11.2017
The deadline for submitting applications is 4:00pm on the last day of the application period.

Applications for subsidies may be submitted online during the above application period. Click on the link below to access our online service (the service is available in Finnish and in Swedish only). To log in you will need a Katso ID.

Log in and fill in the application online (user interface in Finnish)

Log in and fill in the application online (user interface in Swedish)

Instructions for using online services

Kenelle

Erityisavustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille.

Yhteisöjen erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Mihin tarkoitukseen

Avustukset on tarkoitettu Suomessa ilmestyville kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää laajaa yhteiskunnallista keskustelua. 

Lisäksi haettavana on avustus kulttuurilehtien digitaaliseen kehittämiseen, jolla parannetaan verkkolehtien tavoitettavuutta.

Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehdelle, joka 

 • on laadukkaasti toimitettu
 • ilmestyy paperi-, verkko- tai näköislehtenä Suomessa
 • ilmestyy vähintään kolme kertaa vuodessa (paperi- ja näköislehdet)
 • päivittyy jatkuvasti (verkkolehti)
 • on jokaisen tilattavissa tai ostettavissa
 • on ilmestynyt vähintään yhden vuoden ajan.

Painetun lehden keskimääräisen levikin tulee olla vähintään 800 kappaletta, paitsi niiden lehtien osalta, jotka edistävät vähemmistökulttuurin säilymistä tai kirjallisuuden moninaisuutta.

Avustus on tarkoitettu kulttuurilehden kustantamisesta aiheutuviin kuluihin tai levikin edistämiseen. Kustantajalla tulee olla näyttöä kulttuurilehden julkaisemisesta painetussa tai sähköisessä muodossa.

Avustusta ei voida myöntää

 • kulttuurilehdelle, joka toimii jonkin yhteisön sisäisen tiedottamisen välineenä (esim. jäsenlehdet)
 • tieteenalan lehdelle.

Minkä suuruinen

Taike ei myönnä alle 2 000 euron avustuksia. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Mikäli hanke tuottaa voittoa, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan. 

Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin (toiminta-avustus).

Millä perusteella

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa katsotaan eduksi, jos hanke edistää

 • kulttuurista moninaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta,
 • sukupuolten tasa-arvoa tai
 • kestävää kehitystä.

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin. Vertailuperusteet ovat ohjeellisia.

Lehden laatu:

 • Miten hyvin lehti ylläpitää kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää laajaa yhteiskunnallista keskustelua?
 • Miten hyvin lehti noudattaa journalismin etiikkaa ja miten hyvin siinä esitettyjen tietojen oikeellisuus on varmistettu?
 • Onko lehdellä vastaava (pää)toimittaja?
 • Onko lehden luettavuus hyvä (verkko- ja näköislehdet)?
 • Kuinka vakuuttava yhteisö on kulttuurinalansa kentässä?
 • Onko hankesuunnitelma uskottava ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?

Lehden vaikuttavuus:

 • Vahvistaako kulttuurilehti kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta tai moniarvoisuutta yhteiskunnassa?
 • Rohkaiseeko lehti laajempaan kulttuurin ymmärtämiseen tai keskusteluun kulttuurista?
 • Miten lehti tavoittaa uusia lukijoita?
 • Miten verkon mahdollisuuksia on hyödynnetty sisällön löydettävyyden parantamiseksi (verkko- ja näköislehdet)? 
 • Miten lehti edistää artikkeliensa jakamista verkossa?
 • Onko lehdellä vaikutusta kulttuurilehtialan kehittymiseen?
 • Onko lehdellä paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?

Lehden talous ja toteutus:

 • Onko hakemuksen talousarvio realistisesti suunniteltu ja toteutettavissa?
 • Onko haettu avustus tarpeellinen?
 • Onko haettu avustus hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Mikä on avustuksen osuus (%) hankkeen talousarviosta?
 • Onko hankkeella jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)?
 • Onko lehdellä yhteistyökumppaneita?

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat.

Erityisehdot

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset. Taike ei myöskään myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa erityisavustusta.

Avustuksen saajan tulee

 • käyttää avustus myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin myönnetty avustus on käyttämättä.
 • tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Mitä liitteisiin

 • pakollisena liitteenä kulttuurilehden viimeksi ilmestynyt numero (paperilehdet), toimitetaan Taikeen (PL 1001, 00531 Helsinki)
 • pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase)
 • lisäksi voit halutessasi liittää mukaan kaksi hakemuksen kannalta oleellista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.
 • liitteen maksimikoko on 4 Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista valtionavustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioi Taiken asiantuntijaelimenä kulttuurilehtipaneeli. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Ansa Aarnio
ansa.aarnio@taike.fi
p. 0295 330 701


Back

Contact

Office of Joensuu
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Staff search