Lastenkulttuurin erityisavustukset

Hakuilmoitus

Hakuaika:

15.02.2018 - 19.03.2018
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Mihin tarkoitukseen
Millä perusteella
Mitä liitteisiin
Hakemus postin välityksellä
Tieto päätöksestä
Lisätiedot
 

Kenelle

Lastenkulttuurin erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille. Erityisavustus on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille.

Mihin tarkoitukseen

Valtionavustuksia myönnetään lasten-ja nuortenkulttuuriin kuuluvien hankkeiden toteuttamiskuluihin vuodelle 2018, kuten tapahtumien, näyttelyjen, esitysten, työpajojen, kurssien, julkaisujen tms. kustannuksiin. Hankkeelle katsotaan eduksi, jos se toteutetaan yhteistyössä lastenkulttuurikeskuksen kanssa. Eduksi katsotaan myös se, jos hanke edistää lastenkulttuuria tekevien taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia.

Taike ei myönnä alle 2000 euron avustuksia. Avustus on aina osa projektin kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Mikäli projekti tuottaa voittoa, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan. Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa myönnetyistä avustuksista kunkin alueen sivuilta. 

Erityisavustuksia ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen esitystoiminnan kuluihin eikä taidelaitoksen, koulun tai muun yhteisön tavanomaisen toiminnan kuluihin.

Millä perusteella

Päätös perustuu hakemusten kokonaisarviointiin. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin. Vertailuperusteet ovat ohjeellisia.

Projektin laatu:

 • Kuinka hyvin projekti edistää lastenkulttuuria?
 • Onko hakijalla lastenkulttuuriin liittyvää asiantuntemusta tai yhteistyökumppaneita?
 • Onko työsuunnitelma uskottava ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?

Projektin vaikuttavuus:

 • Onko projektilla paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko projekti laajempaan kulttuurin ymmärtämiseen tai keskusteluun kulttuurista?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja projekti tarjoaa taiteen kentälle/ taiteilijoille/yleisölle?

Projektin talous ja toteutus:

 • Onko projekti ja sen talousarvio realistisesti suunniteltu ja toteutettavissa?
 • Onko haettu avustus projektin kannalta tarpeellinen?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Onko haettu avustus hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Mikä on avustuksen osuus (%) projektin talousarviosta?
 • Onko projektilla jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)?

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat.

Erityisehdot

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset. Taike ei myöskään myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa erityisavustusta.

Avustuksen saajan tulee

 • käyttää avustus myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä jos aiemmin myönnetty avustus on käyttämättä.
 • tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä edellisen päättyneen tilikauden allekirjoituksin vahvistettu tuloslaskelma ja tase.
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4Mb.
 • Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.
 • Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tieto päätöksestä

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioi alueellisista taidetoimikunnista koostettu asiantuntijaryhmä. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Ulla Lassila, ulla.lassila@taike.fi, 0295 330 860

Ohjeita hakijalle


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku