Toiminta-avustukset tanssin aluekeskustoimintaan

Hakuilmoitus

Hakuaika:

29.09.2017 - 02.11.2017
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Taiteen edistämiskeskus myöntää toiminta-avustuksia yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja yrityksille. Avustus on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille.

Mihin tarkoitukseen

Avustuksella tuetaan tanssin aluekeskustoimintaa valtakunnallisesti. Tavoitteena on lisätä taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta, parantaa tanssitaitelijoiden mahdollisuuksia työllistyä ammatissaan koko maassa sekä lisätä yhteistyötä alan osaamisen vahvistamiseksi.

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan kunakin vuonna erikseen.

Minkä suuruinen

Avustus on aina osa toiminnan kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa toiminnan kaikkia kuluja. Avustus voi olla enintään 50 % toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Se voidaan myöntää korotettuna ainoastaan erityisen painavista syistä.

Mitä liitteisiin

Alla olevat tiedot kirjataan joko lomakkeeseen tai erillisenä liitteenä:

 • selvitys hakijan perusrakenteista (tilat, henkilöstö ja rahoitus, perustoiminta)
 • hakijan hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 • lyhyt alustava selvitys hakijatahon vuoden 2017 toiminnasta ja taloudesta
 • selvitys alueella olevista tanssin rakenteista; alan toimijoista, ammatillisesta toiminnasta, koulutuksesta, harrastustoiminnasta, yleisöpohjasta sekä yhteistyöstä
 • selvitys perustettavan tai olemassa olevan keskuksen omistussuhteista ja hallinnosta
 • keskuksen toiminnan kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja selvitys toiminnan muusta rahoituksesta vuodelle 2018
 • yhteisön tarkempi toimintasuunnitelma tavoitteineen ja niihin liittyvine mittareineen vuodelle 2018.
 • aluekeskustoiminnan tavoitetilastot.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakulomakkeen liite 1
Hakulomakkeen liite 2

Millä perusteella

Aluekeskustoiminnan edellytyksiä arvioidaan liitteen 1 (toiminnan tavoitteet, keinot ja raportointi) mukaisesti. Yhteistyö valtionosuuden piirissä olevien teattereiden (puhe/tanssi) kanssa katsotaan eduksi.

Erityisehdot

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset. Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa valtionavustusta.

Avustuksen saajan tulee

 • tehdä avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä kirjallinen selvitys, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku