Taustakuva

Keski-Suomi

© Matti Myller
Viimeksi muokattu: 28.08.2016

Haettavana nyt


Apurahat yksityisille


Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Hakuaika päättynyt: 09.04.2018

Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.08.2018

Alueiden kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Alueiden työskentelyapurahat

Työskentelyapurahat on tarkoitettu alueella toimiville eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen taidejournalisteille taiteelliseen työskentelyyn.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Lastenkulttuurin kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille tai heidän muodostamilleen työryhmille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2018

Kuvataiteen näyttöapurahat

Apurahat on tarkoitettu viiden kuukauden työskentelyyn ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2018

Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen

Apurahat on tarkoitettu taiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille kulttuurin moninaisuuden edistämiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.11.2017

Kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.11.2017

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Hakuilmoitus

Hakuaika:

29.09.2017 - 02.11.2017
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille.

Tavoite

Tällä avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen

Avustuksilla voidaan tukea

 • Valtakunnallisten vammaisjärjestöjen ja –yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa sekä kulttuurin saavutettavuutta parantavia hankkeita ja toimintaa. Etusija annetaan hankkeille, jotka luovat uudenlaisia toimintamalleja ja/tai perustuvat vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen keskinäiseen yhteistyöhön. Myös vammaisyhteisöjen ja taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhankkeisiin voidaan myöntää tukea.
 • Taiteen- ja kulttuurin saavutettavuutta parantavia hankkeita ja toimintaa sekä selvityshankkeita. Hakijoina voivat tällöin olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat: esimerkiksi taide- ja kulttuurilaitokset sekä -tapahtumat. Etusija annetaan laajemmille yhteistyöhankkeille. Tukea voidaan myöntää myös taide- ja kulttuurilaitosten ja muiden kulttuurialan toimijoiden saavutettavuuskartoituksiin ja -suunnitelmiin.
 • Tukea ei myönnetä investointeihin, laitehankintoihin tai rakennusten esteettömyyden parantamiseen. Tukea ei myöskään myönnetä selkokielisen kirjallisuuden kirjoittamiseen, kääntämiseen tai julkaisemiseen. Tätä tarkoitusta varten on olemassa erillinen määräraha, jonka jakamisesta vastaa Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen yhteydessä toimiva selkokirjatyöryhmä.
 • Tukea ei myönnetä vapaa-ajan toimintaan (esim. retket, juhlat).

Avustus voidaan myöntää joko erityisavustuksena tai toiminta-avustuksena. Erityisavustusta myönnetään yksittäisiin vuonna 2018 toteutettaviin hankkeisiin tai useampivuotisiin hankkeisiin. Toiminta-avustusta voidaan myöntää yhteisön toimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten.

Mikäli hakemus on projektiluonteinen tai yhdistyksen toimintavolyymi on niin pientä, ettei toiminta-avustus tule kyseeseen, avustus myönnetään erityisavustuksena. Tuki on harkinnanvaraista. Avustusta haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan kunakin vuonna erikseen.

Taiteen edistämiskeskus ei myönnä alle 10 000 euron toiminta-avustuksia, vaan tätä pienemmät tukisummat myönnetään erityisavustuksena. Taiken myöntämä toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista enintään 80 %. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannuksien täyttä määrää.

Taike ei myönnä alle 2000 euron erityisavustuksia. Valtionavustus ei voi kattaa projektin tai toiminnan kaikkia kustannuksia. Jos hanke tuottaa voittoa, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan.

Aiemmin tehtyjä tukipäätöksiä voi katsoa Taiken sivuilta Myönnetyt avustukset.

Lisätietoa saavutettavuudesta on saatavilla seuraavista lähteistä:

Millä perusteella

Tuki perustuu hakemusten kokonaisarviointiin. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin. Vertailuperusteet ovat ohjeellisia.

Toiminta-avustukset

Toiminnan laatu ja toteutuksen organisointi:

 • Kuinka laajaa toiminta on?
 • Onko toiminta ammattimaisesti järjestettyä?
 • Ovatko toimintasuunnitelma ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja toiminta tarjoaa?
 • Onko toiminnalla paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko toiminta laajempaan taiteen/kulttuurin ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta/kulttuurista?
 • Onko toiminta verkostoitunutta?
 • Kuinka monipuolista, aktiivista ja saavutettavaa toiminta on?
 • Onko hakijalla strategia, visio tai kehityssuunnitelma vähintään seuraavalle kahdelle vuodelle?

Toiminnan talous ja volyymi:

 • Onko haettu avustus toiminnan kannalta tarpeellinen?
 • Onko talousarvio realistinen ja tasapainoinen? Onko haettu avustussumma toiminnan laajuuteen nähden sopiva?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Mikä on haetun avustuksen osuus (%) ja yhteisön omarahoitusosuus (%) talousarviosta?
 • Onko toimintasuunnitelma realistinen olemassa oleviin resursseihin nähden?
 • Millainen on toiminnan volyymi? Millaiset ovat toiminnan tunnusluvut? (esim. yleisömäärät, esityskerrat, julkaisutoiminta, kurssit jne.)

Erityisavustukset

Hankkeen laatu:

 • Hakijan ja yhteistyökumppanin/ yhteistyökumppanien sitoutuminen taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja osallisuutta edistävään toimintaan
 • Hakijan ja mahdollisen yhteistyökumppanin/ yhteistyökumppanien saavutettavuutta koskeva asiantuntemus
 • Kuinka vakuuttava hakija/ yhteistyökumppani on taiteen/kulttuurinalansa kentässä?
 • Onko työsuunnitelma uskottava ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?

Hankkeen vaikuttavuus:

 • Onko hankkeella alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko hanke laajempaan taiteen/kulttuurin ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta/kulttuurista?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa taiteen ja kulttuurin kentälle/taiteilijoille/yleisölle?

Hankkeen talous ja toteutus:

 • Onko hanke ja sen talousarvio realistisesti suunniteltu ja toteutettavissa?
 • Onko haettu avustus hankkeen kannalta tarpeellinen?
 • Onko hankkeessa yhteistyökumppaneita?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Onko haettu avustus hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Mikä on avustuksen osuus (%) hankkeen talousarviosta?
 • Onko haettu summa hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Onko hankkeella jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)?

Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat.

Erityisehdot

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien, opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset sekä muut julkiset avustukset. Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa avustusta.

Toiminta-avustus

 • Yhteisön toiminta ei voi perustua taloudellisen voiton tavoittelemiseen.
 • Yhteisö on toiminut vähintään kolme vuotta rekisteröitynä ja harjoittaa ympärivuotista säännöllistä toimintaa.
 • Aiempina vuosina tuettujen yhteisöjen tukea voidaan laskea tai nostaa riippuen yhteisön toiminnasta, vertailusta muiden hakijoiden hakemuksiin ja jaettavana olevasta määrärahasta.

Erityisavustus

 • Avustuksen saajan tulee käyttää avustus myöntövuoden ja viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä jos aiemmin myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase) sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.
 • Liitteen maksimikoko on 4Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Hakemusten ja hakijoiden toiminnan arviointi tehdään virkamiestyönä. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

Ulla Lassila, erityisasiantuntija
p. 0295 330 860
ulla.lassila@taike.fi


Takaisin

Yhteystiedot

Jyväskylän toimipiste
Keskustie 20 C 32
40100  Jyväskylä
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku