Taustakuva

Keski-Suomi

© Matti Myller
Viimeksi muokattu: 28.08.2016

Haettavana nyt


Apurahat yksityisille


Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Hakuaika päättynyt: 09.04.2018

Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.08.2018

Alueiden kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Alueiden työskentelyapurahat

Työskentelyapurahat on tarkoitettu alueella toimiville eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen taidejournalisteille taiteelliseen työskentelyyn.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Lastenkulttuurin kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille tai heidän muodostamilleen työryhmille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2018

Kuvataiteen näyttöapurahat

Apurahat on tarkoitettu viiden kuukauden työskentelyyn ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2018

Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen

Apurahat on tarkoitettu taiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille kulttuurin moninaisuuden edistämiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.11.2017

Kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.11.2017

Festivaaliavustukset

Hakuilmoitus

Hakuaika:

29.09.2017 - 02.11.2017
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten myöntäminen on uudistettu vuodesta 2018 lähtien siten, että osa taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustuksista on siirretty opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskuksen päätettäväksi. Samalla on uudistettu myöntöperusteet, joihin hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia

Taiteen edistämiskeskus myöntää festivaaliavustuksia

 • valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville säännöllisesti järjestettäville taide- ja kulttuurifestivaaleille, joilla on merkitystä eri taiteenalojen edistämisen, osallistumisen ja osallisuuden sekä kulttuurisen moninaisuuden kannalta.

Suomen elokuvasäätiö myöntää avustuksia

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, kunnille, osuuskunnille ja yrityksille.

Tavoite

Festivaaliavustuksilla pyritään parantamaan

 • luovan työn tekemisen edellytyksiä sekä tuotannon ja jakelun muotojen monipuolisuutta
 • kansalaisten osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin
 • taiteen ja kulttuurin alueellista saavutettavuutta.

Mihin tarkoitukseen

Taiteen edistämiskeskuksen festivaaliavustukset on tarkoitettu vuosittain tai säännöllisesti eri puolilla Suomea järjestettäville taide- ja kulttuurifestivaaleille, joilla on merkitystä eri taiteenalojen edistämisen, osallistumisen ja osallisuuden sekä kulttuurisen moninaisuuden kannalta.

Avustusta voidaan myöntää festivaalille, joka on

 • järjestetty Suomessa säännöllisesti
 • vakiintunut (järjestetty vähintään 3 kertaa)
 • ammattimaisesti järjestetty
 • ohjelmaltaan taiteeseen ja kulttuuriin perustuva
 • ohjelmaltaan korkeatasoinen
 • ohjelmaltaan yleisölle avoin
 • merkittävä omalla taiteenalallaan ja edistää oman taiteenalansa kehittymistä
 • merkittävä valtakunnallisesti tai alueellisesti.

Festivaalilla tarkoitetaan säännöllisesti, tiettynä aikana ja tietyssä paikassa pidettävää yhteisöllistä tapahtumaa, joka koostuu yleisölle avoimesta taiteeseen ja kulttuuriin perustuvasta ohjelmistosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai Taikelta toiminta-avustusta saava yhteisö ei voi saada festivaaliavustusta, vaan sen pitää hakea tukea festivaalin järjestämiseen osana toiminta-avustusta.

Yksittäiset, uudet tai paikalliset tapahtumat eivät voi saada festivaaliavustusta, vaan niihin voi hakea eri taiteenalojen erityisavustuksia.

Toiminta-avustus tai erityisavustus

Festivaaliavustus voidaan hakea ja myöntää joko toiminta-avustuksena tai erityisavustuksena.

Toiminta-avustusta voidaan myöntää yhteisön toimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten. Erityisavustusta myönnetään yksittäisiin vuonna 2018 toteutettaviin hankkeisiin, esimerkiksi kehittämishankkeisiin. Mikäli hakemus on projektiluonteinen tai yhdistyksen toimintavolyymi on niin pientä, ettei toiminta-avustus tule kyseeseen, avustus myönnetään erityisavustuksena.

Minkä suuruinen

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan kunakin vuonna erikseen.

Taiteen edistämiskeskus ei myönnä alle 10 000 euron toiminta-avustuksia, vaan tätä pienemmät tukisummat myönnetään erityisavustuksena. Taiken myöntämä toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 70 %. Avustus ei saa myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannuksien täyttä määrää.

Taike ei myönnä alle 2 000 euron erityisavustuksia. Valtionavustus ei voi kattaa toiminnan tai hankkeen kaikkia kustannuksia. Jos hanke tuottaa voittoa, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

Millä perusteella

Tuki perustuu hakemusten kokonaisarviointiin. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin. Vertailuperusteet ovat ohjeellisia. Toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia arvioidaan osittain eri perusteilla.

Laatu, laajuus ja toteutuksen organisointi

 • Kuinka vakuuttava yhteisö on taiteenalansa kentässä?
 • Koostuuko henkilökunta ammattilaisista?
 • Ovatko toimintasuunnitelma / hankkeen työsuunnitelma ja sen tavoitteet kiinnostavia?
 • Käyvätkö hankkeen taiteelliset lähtökohdat ilmi työsuunnitelmasta?
 • Onko toimintasuunnitelma / hankkeen työsuunnitelma toteutettavissa olemassa olevilla resursseilla?
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja toiminta / hanke tarjoaa taiteen kentälle / taiteilijoille / yleisölle?
 • Onko toiminnalla / hankkeella paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko toiminta / hanke laajempaan taiteen ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta?
 • Onko toiminta verkostoitunutta? Onko hankkeessa yhteistyökumppaneita?
 • Kuinka monipuolista, aktiivista ja saavutettavaa toiminta on?
 • Onko yhteisöllä strategia, visio tai kehityssuunnitelma tuleville vuosille?
 • Kuinka laajaa toiminta on? Millaiset ovat toiminnan tunnusluvut? (esim. yleisömäärät, esityskerrat, näyttelytoiminta, työpajat jne.)
 • Onko hankkeella vaikutusta taiteenalan kehittymisen kannalta?

Taloudellinen tilanne

 • Onko haettu avustus toiminnan / hankkeen kannalta tarpeellinen?
 • Onko talousarvio realistinen ja tasapainoinen? Onko haettu avustus toiminnan laajuuteen / hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Mikä on haetun avustuksen osuus (%) ja yhteisön omarahoitusosuus (%) talousarviosta? Mikä on avustuksen osuus (%) hankkeen talousarviosta?
 • Onko hankkeella jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)?

Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat.

Festivaaliavustuksia myönnettäessä huomiota kiinnitetään myös siihen, miten yhteisö edistää

Hakijoiden vertailussa käytetään apuna myös hakulomakkeessa kysyttäviä tunnuslukuja. Esitysten ja kävijöiden määrän laskentaperusteena tulee käyttää Finland Festivals ry:n ohjeistusta.

Erityisehdot

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset. Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa valtionavustusta.
 • Aiempina vuosina tuettujen yhteisöjen tukea voidaan laskea tai nostaa riippuen yhteisön toiminnasta, vertailusta muiden hakijoiden hakemuksiin ja jaettavana olevasta määrärahasta.
 • Yhteisön toiminta ei voi perustua taloudellisen voiton tavoittelemiseen.
 • Erityisavustuksen saajan tulee käyttää avustus myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase) sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Lisäksi voi lähettää enintään kaksi muuta hakemuksen kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioi Taiken asiantuntijaelimenä taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta. Tarvittaessa voidaan kuulla myös muita asiantuntijoita. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Kirsi Väkiparta
p. 0295 330 724
kirsi.vakiparta@taike.fi

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Yhteystiedot

Jyväskylän toimipiste
Keskustie 20 C 32
40100  Jyväskylä
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku