Taustakuva

Monikulttuurisuus

Kaikki kulttuuri on monikulttuurista.

- Onni

© Antti Luostarinen / Hahmo

Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Hakuilmoitus

Hakuaika

30.09.2016 - 02.11.2016
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, kunnille, osuuskunnille ja yrityksille. Avustus on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille.

Avustuksia voivat hakea siirtolaisten ja kansallisten vähemmistöjen yhteisöt kulttuuritoimintaansa, mutta myös muut yhteisöt toimintaan, joka edistää monikulttuurisuutta ja rasisminvastaisuutta.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen

Avustuksilla voidaan tukea

 • monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistäviä toimintaa ja projekteja
 • siirtolaisten ja kansallisten vähemmistöjen omaa toimintaa sekä taide- ja kulttuuriprojekteja
 • rasisminvastaisuutta edistävää toimintaa ja projekteja
 • maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin
 • kulttuurivähemmistöjen oman identiteetin vaalimista
 • kulttuurivähemmistöjen ja valtaväestön yhteyksien edistämistä.

Avustuksia ei ole tarkoitettu maahanmuuttajien kotoutumista yleisesti edistävään projekteihin tai toimintaan (kuten suomen kielen kursseihin tai työllistymisen edistämiseen) eikä uskonnon harjoittamiseen.

Valtionavustus voidaan myöntää joko toiminta-avustuksena tai erityisavustuksena. Toiminta-avustusta voidaan myöntää yhteisön toimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten. Erityisavustusta myönnetään yksittäisiin vuonna 2017 toteutettaviin projekteihin. Mikäli hakemus on projektiluonteinen tai yhdistyksen toimintavolyymi on niin pientä, ettei toiminta-avustus tule kyseeseen, avustus myönnetään erityisavustuksena. Tuki on harkinnanvaraista ja sitä haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan kunakin vuonna erikseen.

Taiteen edistämiskeskus ei myönnä alle 5 000 euron toiminta-avustuksia, vaan tätä pienemmät tukisummat myönnetään erityisavustuksena. Taiken myöntämä toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista enintään 70 %.

Taike ei myönnä alle 1 500 euron erityisavustuksia. Valtionavustus ei voi kattaa projektin tai toiminnan kaikkia kustannuksia. Jos projekti tuottaa voittoa, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa myönnetyistä avustuksista monikulttuurisuus-sivulta (päätökset 2015 alkaen) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta (ennen vuotta 2015 tehdyt päätökset).

Millä perusteella

Tuki perustuu hakemusten kokonaisarviointiin. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin. Vertailuperusteet ovat ohjeellisia.

Toiminta-avustukset

Toiminnan laatu ja toteutuksen organisointi:

 • Kuinka hyvin ja laajasti toiminta edistää monikulttuurisuutta ja rasisminvastaisuutta?
 • Onko toiminta ammattimaisesti järjestettyä?
 • Ovatko toimintasuunnitelma ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja toiminta tarjoaa?
 • Onko toiminnalla paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko toiminta laajempaan kulttuurin ymmärtämiseen tai keskusteluun kulttuurista?
 • Onko toiminta verkostoitunutta?
 • Kuinka monipuolista, aktiivista ja saavutettavaa toiminta on?
 • Onko hakijalla strategia, visio tai kehityssuunnitelma vähintään seuraavalle kahdelle vuodelle?

Toiminnan talous ja volyymi:

 • Onko haettu avustus toiminnan kannalta tarpeellinen?
 • Onko talousarvio realistinen ja tasapainoinen? Onko haettu avustussumma toiminnan laajuuteen nähden sopiva?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Mikä on haetun avustuksen osuus (%) ja yhteisön omarahoitusosuus (%) talousarviosta?
 • Onko toimintasuunnitelma realistinen olemassa oleviin resursseihin nähden?
 • Millainen on toiminnan volyymi? Millaiset ovat toiminnan tunnusluvut? (esim. yleisömäärät, esityskerrat, julkaisutoiminta, kurssit jne.)

Erityisavustukset:

Projektin laatu:

 • Kuinka hyvin projekti edistää monikulttuurisuutta ja rasisminvastaisuutta?
 • Onko hakijalla monikulttuurisuuteen liittyvää asiantuntemusta tai yhteistyökumppaneita?
 • Onko työsuunnitelma uskottava ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?

Projektin vaikuttavuus:

 • Onko projektilla paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko projekti laajempaan kulttuurin ymmärtämiseen tai keskusteluun kulttuurista?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja projekti tarjoaa?

Projektin talous ja toteutus:

 • Onko projekti ja sen talousarvio realistisesti suunniteltu ja toteutettavissa?
 • Onko haettu avustus projektin kannalta tarpeellinen?
 • Onko projektissa yhteistyökumppaneita?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Onko haettu avustus hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Mikä on avustuksen osuus (%) projektin talousarviosta?
 • Onko projektilla jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)?

Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat.

Erityisehdot

 • Toiminta-avustusta hakeva yhteisö on toiminut vähintään kolme vuotta rekisteröitynä ja harjoittaa ympärivuotista säännöllistä toimintaa.
 • Aiempina vuosina toiminta-avustusta saaneiden yhteisöjen tukea voidaan laskea tai nostaa riippuen yhteisön toiminnasta, vertailusta muiden hakijoiden hakemuksiin ja jaettavana olevasta määrärahasta.
 • Yhteisön toiminta ei voi perustua taloudellisen voiton tavoittelemiseen.
 • Erityisavustuksen saajan tulee käyttää avustus myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä jos aiemmin myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.
 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muut valtionavustukset. Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa avustusta.

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä yhteisön vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase) sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Lisäksi voi lähettää enintään kaksi muuta hakemuksen kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 2Mb
 • Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.
 • Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16:00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Lea Halttunen, erityisasiantuntija
p. 0295 330 713
lea.halttunen@taike.fi


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunta
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta
puh. 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi