Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

29.09.2017 - 02.11.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar (t.ex. föreningar, stiftelser, kommuner, andelslag och företag). Specialbidraget är endast avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

Avsikten med bidraget är att främja känslan av gemenskap, kreativiteten i vardagens funktioner och miljöer samt stödja arbetsvälmående med hjälp av kultur och konst.

Centret för konstfrämjande rekommenderar att ansökan endast lämnas för en konstart. Med multidisciplinär avses sådan verksamhet som är tvärkonstnärlig och inte kan kategoriseras under en konstart.

För vad och belopp

Bidraget är avsett för olika konstarters enskilda projekt som genomförs 2018. Taike beviljar inte stöd som är mindre än 2000 euro. Bidraget är alltid delfinansiering, vilket betyder att det inte kan täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande eller om bidraget använts för att täcka över 80 % av projektets kostnader, kan bidraget eller del av det bes att betalas tillbaka. Tidigare beviljningsbeslut finns på webbsidorna (beviljade stipendier).

Det beviljade projektet ska främja tillgängligheten av och tillgången till konst samt öka konstens användning i välfärdsfrämjande syfte. Den understödda verksamheten ska sträva efter att förankras som en permanent verksamhetsmodell, integrerad i strukturerna. Sökande ska uppvisa en plan för hur konstens välfärdsinverkan genomförs i projektet, exempelvis genom att stödja en närande miljö eller arbetshälsa, upprätthållning av långvarigt sjuka patienters handlingsförmåga eller att främja välfärd med konstbaserade metoder. Bidraget ska sysselsätta professionella konstnärer.

Bidragstagaren ska utse en projektansvarig inom sin organisation som verkar som konstnärernas kontaktperson. Att upprätthåll konstnärernas arbetsförmåga t.ex. genom arbetshandledning, mentors- och experthandledning kan räknas som en del av egen finansiering.

Bidrag kan erhållas för till exempel:

 • Löne- eller materialkostnader för konstnärer i konstprojekt
 • Att arrangera arbetspar- och mentorsverksamhet för konstnärer i samband med konstprojekt
 • Arbetshälsoprojekt som drivs av konstnärer
 • Konstnärsdriven planering och genomföring av miljöer med hälsofrämjande inverkan
 • Arrangering av evenemang, seminarier, kurser, läger och workshopar i anknytning till konstens inverkan på välfärd
 • Nationella och internationella projekt och samarbete som främjar hälsa genom konstnärliga medel

Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens regelmässiga basverksamhet (verksamhetsbidrag).

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Projektets kvalitet:

 • Hur övertygande är sammanslutningen inom sitt konstområde?
 • Framgår projektets konstnärliga målsättningar från arbetsplanen?
 • Är arbetsplanen trovärdig och är dess målsättningar intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som förevisas?

Projektets omfattning och effekter:

 • Är projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar projektet till bredare konstinsikter eller konstdebatt?
 • Samarbetar sammanslutningen med en annan aktör i projektet?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Har projektet inverkan på konstartens utveckling?

Projektets budget och den praktiska organiseringen:

 • Är projektet realistiskt, välplanerat och genomförbart?
 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts de tidigare åren?
 • Står det ansökta bidraget i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är det ansökta bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna?

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag.

Specialvillkor

När bidrag beviljas beaktas övriga statsbidrag som beviljats av Taike och konstkommissionerna samt undervisnings- och kulturministeriet. Taike beviljar inte heller två eller flera statsbidrag för samma ändamål.

Bidragstagaren ska

 • Använda bidraget under beviljningsåret eller senast under nästa år. Ett nytt bidrag beviljas inte om sökande har ett oanvänt bidrag.
 • Göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.

Vad bör bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning)
 • Sammanfattning av sökandes eventuella tidigare verksamhet i anknytning till konstens välfärdsinverkan
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande
 • Sammanslutningen erhåller verksamhetsbidrag från Taike

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet. Ansökan per post Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av en expertgrupp sammanställd av de regionala konstkommissionerna. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

Specialsakkunnig Ulla Lassila
ulla.lassila@taike.fi
tfn 0295 330 860


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer