Specialbidrag för barnkultur

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

15.02.2018 - 19.03.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har insatt sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
För vad
Beslutets motivering
Vad bör bifogas
Ansökan per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

Specialbidrag för barnkultur är avsedda för regionala sammanslutningar så som föreningar, stiftelser, andelslag och företag. Specialbidraget är avsett endast för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

För vad

Specialbidrag för barnkultur beviljas till kostnader för 2018, för att genomföra projekt inom barn- och ungdomskultur. Det räknas som en fördel om projektet genomförs i samarbete med ett barnkulturcenter. Vidare anses det vara en fördel om projektet främjar arbetsmöjligheterna för konstnärer som gör barnkultur.

Taike beviljar inte stöd som är mindre än 2000 euro. Bidraget är alltid delfinansiering, vilket betyder att det inte kan täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller del av det bes att betalas tillbaka.

Tidigare bidragsbeslut kan ses per region under punkten Beviljade stipendier.

Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens regelmässiga basverksamhet (verksamhetsbidrag).

Beslutets motivering

Beslutet baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Projektets kvalitet:

 • Har projektet inverkan på barnkulturens utveckling?
 • Har sökande sakkunskap eller samarbetspartner inom barnkultur?
 • Är arbetsplanen trovärdig och är dess målsättningar intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som förevisas?

Projektets genomslagskraft:

 • Är projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar projektet till bredare kulturinsikter eller debatt om barnkultur?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet/konstnärer/publiken?

Projektets budget och den praktiska organiseringen:

 • Är projektet realistiskt, välplanerat och möjligt att genomföra?
 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för projektet?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts de tidigare åren?
 • Står det ansökta bidraget i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är det ansökta bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna?

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag.

Specialvillkor

När bidrag beviljas beaktas övriga statsbidrag som beviljats av Taike och konstkommissionerna samt undervisnings- och kulturministeriet. Taike beviljar inte heller två eller flera statsbidrag för samma ändamål.

Bidragstagaren ska

 • Använda stipendiet under beviljningsåret eller senast under året därpå. Ett nytt stipendium beviljas inte om sökande har ett oanvänt stipendium.
 • Göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.

Vad bör bifogas

 • Obligatorisk bilaga är med signaturer bekräftad resultaträkning och balansräkning från senast avslutad räkenskapsperiod.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll skall framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.
 • Bilagor kan inte lämnas in via e-post
 • Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökningen anlänt för sent. Ansökningen skall vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan skall vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Meddelande om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av en expertgrupp sammanställd av de regionala konstkommissionerna. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

Specialsakkunnig Ulla Lassila, ulla.lassila@taike.fi, 0295 330 860

Anvisningar åt sökande


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer