Residensbidrag

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

29.09.2017 - 02.11.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar så som föreningar, stiftelser, andelslag och företag. Bidraget är avsett endast för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

Målsättning

Residensbidragen främjar det finländska konstlivets internationella växelverkan.

För vad och bidragets belopp

Bidragen är avsedda för verksamhet eller utvecklingsprojekt vid internationella konstnärsresidens i Finland 2018. En förutsättning för att beviljas bidrag är att åtminstone en del av residenskonstnärerna är internationella.

Statsbidraget kan beviljas som antingen verksamhetsbidrag eller specialbidrag. Verksamhetsbidrag kan beviljas för residensets verksamhet eller en bestämd del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt som genomförs under år 2018. Om ansökan är av projekttyp eller om verksamheten är av en så liten volym att verksamhetsbidrag inte kan beviljas, beviljas bidraget i form av specialbidrag. Bidraget är behovsprövat och det ansöks om och beviljas för ett år i taget, varje år för sig.

Centret för konstfrämjande beviljar inte verksamhetsbidrag under 10 000 euro, utan bidragsbelopp mindre än det beviljas som specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 70 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet för godkända kostnader.

Taike beviljar inte specialbidrag under 2000 euro. Statsbidraget kan inte täcka verksamhetens eller projektets alla kostnader. Om projektet ger vinst, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbplats.

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande. Verksamhetsbidrag och specialbidrag bedöms delvis utifrån olika kriterier.

Kvalitet, omfattning och organiseringen av genomförandet:

 • Hur trovärdig är sammanslutningen på fältet för konstarten?
 • Är personalen professionell?
 • Är verksamhetsplanen/projektets arbetsplan och målen i den intressanta?
 • Framgår projektets konstnärliga utgångspunkter i arbetsplanen?
 • Är verksamhetsplanen/projektets arbetsplan genomförbar med befintliga resurser?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder verksamheten/projektet konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Är verksamheten/projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar verksamheten/projektet till bredare insikter i och debatt om konst?
 • Ingår verksamheten i nätverk? Har projektet samarbetspartners?
 • Hur mångsidig, aktiv och tillgänglig är verksamheten?
 • Har sammanslutningen en strategi, vision eller utvecklingsplan för de kommande åren?
 • Hur omfattande är verksamheten? Vilka är verksamhetens nyckeltal? (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, utställningsverksamhet, kurser osv.)
 • Har projektet betydelse för konstartens utveckling?

Ekonomiskt läge:

 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för verksamheten/projektet?
 • Är budgeten realistisk och balanserad? Står det ansökta bidraget i proportion till verksamhetens/projektets omfattning och tema?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur stor är det ansökta bidragets andel (%) och sammanslutningens egen finansiering (%) av budgeten? Vad är bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna (riskhantering)?
 • Därtill beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag när beslutet fattas. Också det beaktas hur sammanslutningen främjar likabehandling och jämställdhet samt hållbar utveckling.

Specialvillkor

 • När bidrag beviljas beaktas övriga statsbidrag som beviljats av Taike och konstkommissionerna samt undervisnings- och kulturministeriet. Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Sammanslutningens verksamhet kan inte grunda sig på vinstdrivande.
 • Stödet för de sammanslutningar som under tidigare år har erhållit verksamhetsbidrag kan sänkas eller höjas beroende på sammanslutningens verksamhet, jämförande med de övriga sökarna och det utdelbara anslaget.
 • Sammanslutningar som ansöker om verksamhetsbidrag ska ha varit registrerade i minst tre år och de ska bedriva regelbunden verksamhet året om.
 • Specialbidragstagaren ska använda bidraget under beviljningsåret eller senast under nästa år. Ett nytt bidrag beviljas inte om sökande har ett oanvänt bidrag.
 • Bidragstagaren ska göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.

Vad bör bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning) och följande års verksamhetsplan och budget
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande
 • Sammanslutningen erhåller verksamhetsbidrag från Taike

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av statens kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst som är Taikes sakkunnigorgan. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

specialsakkunig Kirsi Väkiparta
tfn. 0295 330 724
kirsi.vakiparta@taike.fi

tfn. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer