Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

15.02.2018 - 19.03.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har insatt sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
För vad
Beslutets motivering
Vad bör bifogas
Ansökan per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar (t.ex. kommuner, samkommuner, företag, fonder, föreningar), vilka anskaffar konst till sina byggnadsverk enligt konstens enprocentsprincip. Byggnadsverken kan vara nyproduktion, ombyggnad eller infrabyggande. Privatpersoner eller arbetsgrupper kan inte ansöka om bidraget. Specialbidraget är avsett endast för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

För vad

Bidraget är avsett för projekt som genomförs 2018 – 2019 och kan användas för omedelbara kostnader för nya enprocentsverk, exempelvis konstnärsarvoden, materialkostnader, kostnader för grundande, belysningskostnader, tävlingskostnader och planeringskostnader. Bidraget kan också användas för servicekostnader av befintliga enprocentsverk. Bidraget kan också användas till kommunikation som främjar enprocentsprincipen. Bidraget ansöks som specialbidrag.

Bidraget kan täcka högst 50 procent av projektets godtagbara utgifter (utgifter i direkt anknytning till konstverken). Centret för konstfrämjande beviljar inte bidrag under 2000 euro. Om projektet är vinstbringande kan bidraget eller del av det bes att betalas tillbaka.

Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningens regelmässiga basverksamhet (verksamhetsbidrag). 

Beslutets motivering

När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Projektets kvalitet:

 • Framgår projektets konstnärliga målsättningar från arbetsplanen?
 • Är arbetsplanen trovärdig och är dess målsättningar intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som förevisas?
 • Ingår det tillräcklig sakkunskap inom konst i projektet?

Projektets genomslagskraft:

 •  Hur engagerad är sökande i konstens enprocentsverksamhet?
 •  Är projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 •  Uppmuntrar projektet till bredare konstinsikter eller konstdebatt?
 •  Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet/konstnärer/publiken?  
 •  Har projektet inverkan på konstartens utveckling?

Projektets budget och den praktiska organiseringen:

 • Är projektet realistiskt, välplanerat och möjligt att genomföra?
 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts de tidigare åren?
 • Står det ansökta bidraget i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är det ansökta bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna?  

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag.

Specialvillkor

När bidrag beviljas beaktas övriga statsbidrag som beviljats av Taike och konstkommissionerna samt undervisnings- och kulturministeriet. Taike beviljar inte heller två eller flera statsbidrag för samma ändamål.

Bidragstagaren ska

Använda bidraget under beviljningsåret eller senast under nästa år. Ett nytt bidrag beviljas inte om sökande har ett oanvänt bidrag.  

Göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.

Vad bör bifogas

 •     Obligatorisk bilaga är sammanslutningens fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning)
 •     Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll skall framgå från dess namn.  
 •     Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.
 •     Bilagor kan inte lämnas in via e-post.

Ansökningar eller bilagor returneras inte.  

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökningen anlänt för sent. Ansökningen skall vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.  
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande
 • Sammanslutningen erhåller verksamhetsbidrag från Taike.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.  

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan skall vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.  

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Meddelande om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av en expertgrupp sammanställd av de statens konstkommissioner och regionala konstkommissionerna. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

specialsakkunnig Henri Terho, tfn. 0295 330 901

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Anvisningar åt sökande
Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer