Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

29.09.2017 - 02.11.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Bidrag är avsedda för sammanslutningar så som föreningar, stiftelser, andelslag och företag. Specialbidraget är avsett endast för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

Målsättning

Bidragen stödjer handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt projekt och verksamhet som förbättrar kulturens tillgänglighet.

För vad och bidragets belopp

Bidraget kan användas till att stödja

 • riksomfattande handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet. Bidrag beviljas också för handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturprojekt. Företräde ges projekt som skapar nya typer av verksamhetsmodeller och/eller baserar sig på samarbete mellan olika handikapporganisationer och -sammanslutningar. Bidrag kan också beviljas för samarbetsprojekt mellan handikapporganisationer och konst- och kulturaktörer.
 • projekt och verksamhet som förbättrar konstens och kulturens tillgänglighet samt kartläggningsprojekt. Sökande kan i så fall också vara olika aktörer inom kultursektorn, t.ex. konst- och kulturinstitutioner samt konst- och kulturevenemang. Företräde ges större samarbetsprojekt. Bidrag kan också beviljas för att utföra kartläggningar av tillgängligheten hos konst- och kulturinstitutioner och andra aktörer inom kultursektorn och för att ta fram tillgänglighetsplaner. Det går även att få bidrag för utredningsprojekt.
 • Bidrag beviljas inte för investeringar, apparatanskaffningar eller för att förbättra byggnaders tillgänglighet. Bidrag beviljas inte heller för att skriva, översätta eller publicera litteratur på lättläst språk För det ändamålet finns ett separat anslag som fördelas av arbetsgruppen för lättlästa böcker vid Förbundet Utvecklingsstörnings Selkokeskus.
 • Bidrag beviljas inte för fritidsverksamhet (t.ex. utflykter, fester).

Bidraget kan beviljas som ett specialbidrag eller ett verksamhetsbidrag. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt som genomförs 2018 eller för fleråriga projekt. Verksamhetsbidrag kan beviljas för organisationens verksamhet eller en bestämd del av verksamheten.

Om ansökan är av projekttyp eller om verksamheten är av en så liten volym att verksamhetsbidrag inte kan beviljas, beviljas bidraget i form av specialbidrag. Bidraget är behovsprövat. Bidrag ansöks och beviljas för ett år i taget och separat för varje år.

Centret för konstfrämjande beviljas inte verksamhetsbidrag under 10 000 euro, utan mindre bidrag beviljas som specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet för godkända kostnader.

Taike beviljar inte specialbidrag under 2000 euro. Statsbidraget kan inte täcka projektets eller verksamhetens alla kostnader. Om projektet ger vinst, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Tidigare beviljningsbeslut finns på webbsidorna (beviljade stipendier).

Närmare information om tillgänglighet finns i följande källor:

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetens kvalitet och organiseringen av genomförandet:

 • Hur omfattande är verksamheten?
 • Är verksamheten professionellt organiserad?
 • Är verksamhetsplanen och målen i den intressanta och möjliga att uppnå på det föreslagna sättet?
 • Vilka nya idéer och arbetssätt erbjuder verksamheten?
 • Är verksamheten lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar verksamheten till bredare insikter i eller debatt om konst/kultur?
 • Ingår verksamheten i nätverk?
 • Hur mångsidig, aktiv och tillgänglig är verksamheten?
 • Har sökande en strategi, vision eller utvecklingsplan för åtminstone de följande två åren?

Verksamhetens ekonomi och volym:

 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för verksamheten?
 • Är budgeten realistisk och balanserad? Står det ansökta beloppet i proportion till verksamhetens omfattning?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur stor är det ansökta bidragets andel (%) och sammanslutningens egen finansiering (%) av budgeten?
 • Är verksamhetsplanen realistisk i förhållande till de befintliga resurserna?
 • Vilken är verksamhetens volym? Vilka är verksamhetens nyckeltal? (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, publikationsverksamhet, kurser osv.)

Specialbidrag

Projektets kvalitet:

 • Sökandes och samarbetspartners engagemang i verksamhet som främjar konstens och kulturens tillgänglighet
 • Sökandes och ev. samarbetspartners expertis inom tillgänglighet
 • Hur övertygande är sökande/samarbetspartner på fältet för sin konst-/kulturart?
 • Är arbetsplanen övertygande och är målen i den intressanta och möjliga att uppnå på det föreslagna sättet?

Projektets genomslagskraft:

 • Är projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar verksamheten till bredare insikter i eller debatt om konst/kultur?
 • Vilka nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konst- och kulturfältet/konstnärer/publiken?

Projektets ekonomi och genomförande:

 • Är projektet och dess budget realistiskt planerade och genomförbara?
 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Står det ansökta bidraget i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är det ansökta bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Står det ansökta beloppet i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna (riskhantering)?

Därtill beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag när beslutet fattas.

Specialvillkor

Vid beviljande av bidrag beaktas övriga statsbidrag beviljade av Taike och konstkommissionerna samt undervisnings- och kulturministeriet och andra offentliga bidrag. Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.

Verksamhetsbidrag

 • Verksamheten får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst.
 • Sammanslutningen har varit registrerad i minst tre år och har regelbunden verksamhet året om.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats verksamhetsbidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och det tillgängliga anslaget.

Specialbidrag

 • Bidragsmottagaren ska använda bidraget under samma år det beviljas och senast under följande år. Nytt bidrag beviljas inte om tidigare bidrag är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning) och följande års verksamhetsplan och budget
 • Därtill kan man vid behov bifoga en bilaga som är väsentlig för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av tjänstemän. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

Ulla Lassila, specialsakkunnig
tfn 0295 330 860
ulla.lassila@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer