Specialbidrag för kulturtidskrifter

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

29.09.2017 - 02.11.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

För vem 

Specialbidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, stiftelser, andelslag, kommuner och företag. Syftet med specialbidraget till sammanslutningar för kulturtidskrifter är att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

För vad 

Bidragen är avsedda för kulturtidskrifter och webbpublikationer som utkommer i Finland och som upprätthåller en bred samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst eller olika världsåskådningar.  

Därtill kan bidrag ansökas för digital utveckling av kulturtidskrifter för att förbättra tillgången till webbtidskrifter.

Bidrag kan beviljas till en kulturtidskrift som  

 • har en god redaktionell kvalitet 
 • utkommer som i tryckt-, webb- eller digital version i Finland 
 • utkommer minst tre gånger i året (tryckta och digitala tidskrifter) 
 • uppdateras fortlöpande (webbtidskrifter) 
 • kan prenumereras eller köpas av alla 
 • har utkommit i minst ett år. 

Tryckta tidskrifters genomsnittliga upplaga ska vara minst 800 exemplar, utom för tidskrifter som främjar bevarande av en minoritetskultur eller mångfald inom litteraturen. Bidraget är avsett att täcka kostnader för kulturtidskriftens utgivning eller för att främja upplagans ökning. Utgivaren ska ha bevis över utgivning av kulturtidskriften i tryckt eller elektronisk form.

Bidrag kan inte beviljas för 

 • kulturtidskrift som är intern informationskanal inom en sammanslutning (t.ex. medlemstidningar) 
 • vetenskapsgrenars tidskrifter.

Bidragets belopp

Taike beviljar inte bidrag som är mindre än 2 000 euro. Bidraget är alltid delfinansiering, det kan alltså inte täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas.  

Bidrag beviljas inte för kostnader för organisationens stadgeenliga grundläggande verksamhet (verksamhetsbidrag).

Beslutets motivering 

Bidragen är behovsprövade. Evalueringen och den inbördes jämförelsen av ansökningarna utgår från en helhetsbedömning. Det betraktas som en fördel vid ansökningarnas bedömning och jämförelse om projektet främjar 

 • kulturell mångfald, gemenskap och delaktighet, 
 • jämställdhet mellan könen eller 
 • hållbar utveckling. 

När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Tidskriftens kvalitet: 

 • Hur väl upprätthåller tidskriften en bred samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst eller olika världsåskådningar? 
 • Hur väl följer tidskriften journalistisk etik och hur väl har sanningshalten i fakta som framförs i den säkerställts? 
 • Har tidskriften en ansvarig (huvud)redaktör? 
 • Är tidskriftens läsbarhet bra (webb- och digitala tidskrifter)? 
 • Hur trovärdig är sammanslutningen på fältet för respektive kulturgren? 
 • Är projektplanen övertygande och är målen i den intressanta och möjliga att uppnå på det föreslagna sättet? 

Tidskriftens genomslagskraft: 

 • Förstärker kulturtidskriften kulturell eller samhällelig mångfald eller mångsidig informationsspridning? 
 • Uppmuntrar tidskriften till bredare insikter i eller debatt om kultur? 
 • Hur når tidskriften ut till nya läsare? 
 • Hur har webbens möjligheter utnyttjats för att förbättra innehållets hittbarhet (webb- och digitala tidskrifter)?  
 • Hur främjar tidskriften delning av sina artiklar på webben? 
 • Har tidskriften betydelse för branschens utveckling? 
 • Är tidskriften lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande? 

Tidskriftens ekonomi och genomförande: 

 • Är ansökan och dess budget realistiskt planerade och genomförbara? 
 • Är det ansökta bidraget nödvändigt? 
 • Står det ansökta bidraget i proportion till projektets omfattning och tema? 
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år? 
 • Vad är bidragets andel (%) av projektets budget? 
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna (riskhantering)? 
 • Har tidskriften samarbetspartners? 

Därtill beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag när beslutet fattas.

Specialvillkor 

Vid beviljande av bidrag beaktas övriga statsbidrag beviljade av Taike och konstkommissionerna samt undervisnings- och kulturministeriet. Taike beviljar inte heller två eller flera specialbidrag för samma ändamål.

Bidragsmottagaren ska 

 • använda bidraget under det år det beviljats eller senast inom året därpå. Nytt bidrag beviljas inte om tidigare bidrag är oanvänt. 
 • lämna en skriftlig rapport samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.

Vad ska bifogas 

 • Obligatorisk bilaga är kulturtidskriftens senast utgivna nummer (tryckta tidskrifter) som skickas till Taike (PB 1001, 00531 Helsingfors).
 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning).
 • Därtill kan du om du vill bifoga två bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. 
 • En bilaga kan vara högst 4 Mb. 

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16. 
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet. 

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16. 

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut 

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av Panelen för kulturtidskrifter som är Taikes sakkunnigorgan. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Ytterligare information 

specialsakkunnig Ansa Aarnio, tfn 0295 330 701, ansa.aarnio@taike.fi 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer