Konstrådet fastställde konstkommissionernas namn, verksamhetsområden och medlemsantal

13.09.2016

Kuva: Antti Luostarinen/Viestintätoimisto Drum

Under perioden 2017–18 fattar sju statliga konstkommissioner beslut om statens stipendier, bidrag och pris. Kommissionerna har 9–12 medlemmar. Konstrådet valde förläggare Saara Tiuraniemi till sin vice ordförande.

Statens konstkommissioner för tvåårsperioden 2017–18:

Arkitektur- och formgivningskommissionen, vars verksamhetsområde omfattar arkitektur och formgivning. Kommissionen har en ordförande och nio övriga medlemmar.

Kommissionen för audiovisuell konst, vars verksamhetsområdet omfattar filmkonst, mediekonst samt ljud- och ljuskonst. Kommissionen har en ordförande och tio övriga medlemmar.

Scenkonstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar teaterkonst, performanskonst och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst. Kommissionen har en ordförande och elva övriga medlemmar.

Litteraturkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar litteratur och konstjournalistik. Kommissionen har en ordförande och tio övriga medlemmar. Två av medlemmarna har svenska som modersmål.

Musikkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar musik. Kommissionen har en ordförande och nio övriga medlemmar.

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst, vars verksamhetsområde omfattar multidisciplinär konst, mångkultur och internationell verksamhet. Kommissionen har en ordförande och åtta övriga medlemmar. Sex av medlemmarna är ordförande och eller ordförande för statens övriga konstkommissioner och minst två är ordförande eller vice ordförande för regionala konstkommissioner.  Sakkunskap inom mångkultur ska säkerställas i kommissionens arbete.

Kommissionen för visuell konst, vars verksamhetsområde omfattar bildkonst, fotokonst, seriekonst, illustrationskonst och miljökonst. Kommissionen har en ordförande och elva övriga medlemmar. 

”Konstrådet framhöll att expertisen inom kommissionsarbetet bör säkerställas speciellt inom kommissioner med ett brett verksamhetsområde. Medlemmarnas sakkunskap kompletteras vid behov med expertis från statens övriga konstkommissioner eller andra sakkunniga inom konstområdet”, konstaterar konstrådets ordförande Risto Ruohonen.

I varje konstkommission tillsätts en arbetssektion som vid behov bereder kommissionens stipendie- och bidragsbeslut som kräver kollegial bedömning. Kommissionens alla medlemmar ingår i arbetssektionen. Arbetssektionen sammanträder i sin fulla sammansättning eller sammansättningar enligt konstart beroende på vad ärendena som bereds kräver.

Kommissionen eller arbetssektionen kan vid behov som extern experthjälp använda i första hand medlemmar i de regionala konstkommissionerna eller statens övriga konstkommissioner och i andra hand övriga experter inom konstområdet.

Det finns 13 regionala konstkommissioner. Deras verksamhetsområden och namn har fastställts i lagstiftningen. De har enligt konstrådets beslut 7–12 medlemmar, i likhet med föregående period.

Kommissionen kan vid behov som extern experthjälp använda i första hand medlemmar i övriga regionala konstkommissioner eller i statens konstkommissioner och i andra hand övriga experter inom konstområdet.

De regionala konstkommissionerna för tvåårsperioden 2017–18:

 • Birkalands konstkommission, nio medlemmar
 • Egentliga Finlands konstkommission, nio medlemmar
 • Lapplands konstkommission, nio medlemmar
 • Mellersta Finlands konstkommission, åtta medlemmar
 • Norra Karelens konstkommission, sju medlemmar
 • Norra Savolax konstkommission, åtta medlemmar
 • Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission, nio medlemmar
 • Nylands konstkommission, tolv medlemmar
 • Satakunta konstkommission, sju medlemmar
 • Sydöstra Finlands konstkommission, åtta medlemmar
 • Södra Savolax konstkommission, sju medlemmar
 • Tavastlands konstkommission, nio medlemmar
 • Österbottens konstkommission, nio medlemmar

Årligen behandlar statens konstkommissioner drygt 9 000 och de regionala konstkommissionerna knappa 4 000 ansökningar som riktats till Centret för konstfrämjande. Konstkommissionernas indelning påverkar inte grunderna för fördelningen av finansiering per konstart. Bidragen som Centret för konstfrämjande beviljar till konst och kultur uppgår årligen till totalt 34 miljoner euro. Av beloppet kommer inemot 60 procent från tipsmedel.

Konstrådet är Centrets för konstfrämjande  expertorgan som fattar beslut om statens konstkommissioners verksamhetsområden, namn och antal. Det utnämner också medlemmarna till statens och de regionala konstkommissionerna. Konstrådet fattar beslut om tillsättningarna på sitt möte i oktober.

Närmare information: direktör Minna Sirnö, Centret för konstfrämjande, tfn 0295 330 719, minna.sirno@taike.fi

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer