Fem aktörer erhöll totalt 400 000 euro som spetsprojektbidrag

20.01.2017

Bidragen är en del av regeringens spetsprojekt där konst- och kulturservice ska etableras som en del av social- och hälsovården. Konstverksamhet främjar människors välfärd bland annat genom att förebygga, rehabilitera och påskynda återhämtning.

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljade nu spetsprojektbidragen för andra gången. Spetsprojektet har reserverats sammantaget en två miljoner euros finansiering euro för treårsperioden 2016–18.  I spetsprojektets andra omgång beviljades stöd till fem aktörer. Det mottogs 35 ansökningar.

Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf, 90 000 euro

För att utveckla och förankra arbetsmetoden Närvaroclowneri (Läsnäoloklovneria) till en del av barns operationsverksamhet i universitetssjukhusen (HUCS; TAYS; TYKS).

Verksamheten frigör vårdpersonalens resurser till det egentliga vårdarbetet då clownen tar hand om delen som emotionellt förbereder barnen och familjen inför ingreppet. Ingreppen blir snabbare eftersom barnen är bättre förberedda på situationen. Bland annat fördröjningar orsakade av rädslotillstånd minskar. Även återhämtningen från ingreppen är snabbare eftersom det tack vare arbetsmetoden är möjligt att minska på förhandsmedicineringen. Situationerna upplevs mer behagliga och den upplevda smärtan lindrigare.

Tammerfors stad, 100 000 euro

För att utveckla en samarbetsmodell och landskapets serviceintegration bland aktörer inom social- och hälsovården som försäkrar de kulturella rättigheterna hos funktionsnedsatta invånare.

I projektet utvecklas en samarbetsmodell mellan kommunen, tredje sektorn, kunden och landskapet. Modellen kan även användas på nationell nivå. Under projektet utförs en kostnadskalkyl och utvärdering av dess effekter. Målet är att ta fram ett förslag på hur kulturverksamhet kan göras till en del av centrala dokument som styr serviceproducering såsom rekommendationer, avtal och service- och vårdplaner. Därtill är målet att öka användningen av konst och kultur inom social- och hälsovårdsservice samt planera flexibla samarbetsmodeller mellan olika aktörer och klientvägledningen.

Landskapsföreningen för Södra Savolax, 80 000 euro

För systematiskt främjande och förankring av kulturellt välfärdsarbete som en del av Södra Savolax landskap och kommunernas verksamhet.

Projektet är en del av arbetet med landskapstrategin och -programmet där konst och kultur får en erkänd ställning i landskapets strategiska planering och programmässiga utveckling. Förutom social- och hälsovården anknyter kultur också till landskapets övriga uppgifter så som utvecklingen av området och näringslivet. Inom ramen för projektet genomförs pilotprojektet ArtEssote, vars syfte är att skapa en verksamhetsmodell för att utveckla vinterträdgården till en evenemangsarena i centralsjukhusmiljön. Det kommer att ansökas om stöd från pilotprojektutlysningen för övriga pilotprojekt som genomförs.

Helsingfors Diakonissanstalt, 50 000 euro

För att förankra konstens välfärdseffekter som en del av vardagen av social- och hälsovårdens klienter med flera sjukdomar och sociala problem.

Projektet bygger upp en ny slags vårdkultur som strävar efter systematisk och långsiktigt konst- och kulturverksamhet. Konstverksamheten som genomförs tillsammans med konstnärer och kulturutövare etableras som en del av Stiftelsen för Helsingfors Diakonissanstalt och dess dotterbolag Hoivas social- och hälsovårdsservice. I projektet samarbetar konstnärerna och medarbetarna vid Helsingfors Diakonissanstalt långsiktigt för att skapa gränsbrytande verksamhetsmodeller inom användningen av konst i hälso- och välfärdsfrämjande syfte samt utmanar nya aktörer att ta del av verksamheten. Avsikten är att enheterna själva – serviceanvändarna och dess personal tillsammans tar till sig saken. I projektet medverkar Finlands Nationalteaters turnerande scen och Todellisuuden tutkimuskeskus.  

Amusa Suomi Oy, 80 000 euro

För att koordinera inköpsprocessen av konstservice och pröva finansieringsmodeller utifrån köparens dvs. social- och hälsovårdssektorns synvinkel.

I projektet utvecklas också produktifiering av konstnärers tjänster och en elektronisk produktifieringstjänst som understöder distributionen. Projektets målsättning är att öka affärsverksamheten mellan leverantörer av konst- och kulturservice och social- och hälsovården. Med hjälp av projektet tas det fram kunskap om social- och hälsovårdens inköpsmöjligheter för leverantörer av konst- och kulturservice och om praxis i samband med inköp. Projektet grundar sig på konstutbudet producerat och kuraterat av föreningen Myrskynsilmä ry och därtill erbjuds konstnärers service och utvärderingsexpertis genom föreningen Pro Soveltavan taiteen tila ry. Projektet samarbetar med Pro Soveltavan taiteen tila som ansvarar för sparrning och mentorering av konstnärer samt kvalitetsbedömning.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Johanna Vuolasto
Centret för konstfrämjande
tfn 0295 330 870
johanna.vuolasto@taike.fi

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer