Tjugo kommissioner beslutar om statsstödet åt konstnärer

12.02.2018

Besluten om statens stipendier och priser åt konstnärer fattas 2019–2020 av sju statliga konstkommissioner och 13 regionala konstkommissioner. Kommissionerna har 9–12 medlemmar. Konstrådet fastställde verksamhetsområden, namn och medlemsantal för statens konstkommissioner på sitt möte den 9 februari.

Konstnärsstödet i sin nuvarande form fick sin början enligt ett riksdagsbeslut för 50 år sedan. Konstkommissionerna fördelar direkt statsstöd till konstnärer uppgående till totalt 21 miljoner euro årligen. Målet är att säkerställa professionella konstnärers arbetsmöjligheter.

Konsten och konstfältet har förändrats på många sätt under femtio år och kommissionsstrukturen har på motsvarande sätt anpassats till de ändrade behoven.

”Gränserna mellan konstarter är inte längre så tydliga som tidigare. Produktionerna omfattar ett allt större spektrum av konstarter”, säger konstrådets ordförande Risto Ruohonen.

”Därför är det ändamålsenligt att också kommissionerna som bedömer bidragsansökningarna har en bred expertis. Medlemmarna kan delta fullvärdigt i arbetet, då det uppstår färre situationer av jäv”, fortsätter Ruohonen.

Statens konstkommissioner under tvåårsperioden 2019–2020 är:

Arkitektur- och formgivningskommissionen med verksamhetsområdet arkitektur och formgivning, tio medlemmar.

Kommissionen för audiovisuell konst med verksamhetsområdet filmkonst, mediekonst samt ljus- och ljudkonst, 11 medlemmar.

Litteraturkommissionen med verksamhetsområdet litteratur och konstjournalistik, tio medlemmar, Minst en av medlemmarna ska vara svenskspråkig.

Musikkommissionen med verksamhetsområdet musik, nio medlemmar.

Kommissionen för mångfald inom konst med verksamhetsområdet multidisciplinär konst, mångkultur och internationell verksamhet, tio medlemmar. Minst fyra av medlemmarna ska vara sakkunniga på kulturell mångfald.

Scenkonstkommissionen med verksamhetsområdet scenkonst, performanskonst och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst, 12 medlemmar.

Kommissionen för visuell konst med verksamhetsområdet bildkonst, fotokonst, serie- och illustrationskonst samt miljökonst, 12 medlemmar.

Det finns 13 regionala konstkommissioner. Deras verksamhetsområden och namn har fastställts i lagstiftningen. De har 7–12 medlemmar enligt konstrådets beslut.

De regionala konstkommissionerna under tvåårsperioden 2019–2020 är:

Birkalands konstkommission med landskapet Birkaland som sitt verksamhetsområde, nio medlemmar.

Egentliga Finlands konstkommission med landskapet Egentliga Finland som sitt verksamhetsområde, nio medlemmar.

Lapplands konstkommission med landskapet Lappland som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar av vilka minst en ska representera den samiska kulturen.

Mellersta Finlands konstkommission med landskapet Mellersta Finland som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar.

Norra Karelens konstkommission med landskapet Norra Karelen som sitt verksamhetsområde, sju medlemmar.

Norra Savolax konstkommission med landskapet Norra Savolax som sitt verksamhetsområde, sju medlemmar.

Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission med landskapen Norra Österbotten och Kajanaland som sitt verksamhetsområde, nio medlemmar.

Nylands konstkommission med landskapet Nyland som sitt verksamhetsområde, 12 medlemmar.

Satakunta konstkommission med landskapet Satakunta som sitt verksamhetsområde, sju medlemmar.

Sydöstra Finlands konstkommission med landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar.

Södra Savolax konstkommission med landskapet Södra Savolax som sitt verksamhetsområde, sju medlemmar.

Tavastlands konstkommission med landskapen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar.

Österbottens konstkommission med landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar.

Årligen behandlar statens konstkommissioner drygt 9 000 och de regionala konstkommissionerna närmare 4 000 ansökningar som inlämnats till Centret för konstfrämjande. Konstkommissionernas indelning påverkar inte grunderna för fördelningen av finansieringen per konstart. Stödet som Centret för konstfrämjande fördelar till konst och kultur uppgår på årsnivå till 36 miljoner euro. Två tredjedelar av beloppet kommer från Veikkaus vinstmedel.

Konstrådet är Centrets för konstfrämjande expertorgan som fattar beslut om de statliga konstkommissionernas verksamhetsområden, namn och antal. Konstrådet utser även medlemmarna till de statliga och regionala konstkommissionerna på sitt oktobermöte utifrån inkomna förslag.

Närmare information: konstrådets ordförande Risto Ruohonen, kontaktperson, kommunikationschef Eija Ristimäki, eija.ristimaki@taike.fi, tfn 0295 330 722.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer