Biblioteksstipendier för författare och översättare

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

02.01.2018 - 31.01.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Om du ansöker om understöd för ålderstigna författare och översättare eller understöd på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga, se Biblioteksunderstöd för författare och översättare.

För vem
För vad
Belopp
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Stipendiet kan inte beviljas ifall
Att söka per post
Meddelande om beslut
Ytterligare information
 

För vem

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Skönlitteraturens stipendier beviljas åt representanter för följande litteraturformer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), lyrik, dramatik, aforismer, essäer, barn- och ungdomsböcker, genrelitteratur (till exempel scifi, fantastik, spekulativ fiktion, deckare, vildmarksböcker) samt bilderböcker och seriealbum som innehåller rikligt med text.

Facklitteraturens stipendier beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

För vad

Stipendierna är avsedda för professionellt, långsiktigt kreativt arbete för år 2018. Med stipendierna stöds författare och översättare som befinner sig i olika skeden av sin produktion.

Stipendier beviljas inte åt sökande

 • som har statens konstnärsstipendium eller annat långvarigt arbetsstipendium för samma år
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.

Belopp

Stipendiets belopp är 4 000 - 14 500 euro. För minst fyra månaders arbete beviljas stipendier, innefattande LPA:s försäkringsandel, på följande sätt:

 • för fyra månaders arbete 7 000 euro
 • för fem månaders arbete 8 500 euro
 • för sex månaders arbete 10 000 euro
 • för sju månaders arbete 11 500 euro
 • för åtta månaders arbete 13 000 euro
 • för nio månaders arbete 14 500 euro.

Beslutets motivering

Stipendiets beviljande och dess belopp påverkas av arbetsplanen och övriga stipendier som beviljats under året för ansökan. Beslutet baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. Nämnden bedömer alla ansökningar.

Den sökande bör ha publicerat minst ett verk eller en övrig dokumenterad litterär akt. För att en pjäs ska räknas som publicerad ska den vara iscensatt, såvida pjäsen inte har publicerats som bok. Enstaka artiklar eller medverkande i antologi anses inte vara tillräckliga belägg för tidigare verksamhet.

Beslutet påverkas av:

 • arbetsplanen
 • den sökandes tidigare produktion
 • den sökandes nuvarande skapande fas
 • stipendiets inverkan på arbetandet.

Stipendierna är behovsprövade.

Specialvillkor

När stipendierna beviljas beaktas övriga stipendier som beviljats av Taike och konstkommissionerna. Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd för samma ändamål.

Stipendietagaren ska

 • avstå från sin huvudsyssla för en stipendieperiod på minst sex månader
 • använda stipendiet under beviljningsåret eller senast under året därpå. Ett nytt stipendium beviljas inte om sökande har ett oanvänt stipendium.
 • upprätta en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.

Stipendietagaren får inte överföra ett personligt stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Ytterligare information www.mela.fi.

Obs! Stipendieperioden kan inte börja retroaktivt.

Vad ska bifogas

 • som obligatorisk bilaga en meritförteckning
 • om din nyaste publikation är en egen utgåva eller publicerad som beställtryck ska du skicka den till Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors
 • högst två övriga bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • ansökningen anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike senast på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • om sökande inte inom utsatt tid har upprättat en skriftlig redovisning av tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (236/1961) och förordningen (46/1964) om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Att söka per post

Stipendium kan även ansökas genom att fylla i en utskrivbar blankett och skicka den till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå senast kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Skicka antingen en elektronisk ansökan eller en pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator

Meddelande om beslut

Nämnden för biblioteksstipendier åt författare och översättare fattar beslut om biblioteksstipendier. Alla sökande får besked om beslutet skriftligt.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Att ansöka stipendium


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer