Stipendier för främjande av kulturell mångfald

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

29.09.2017 - 15.11.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Stipendierna är avsedda för enskilda konstnärer och arbetsgrupper.

För vad och bidragets belopp

Stipendierna för främjande av kulturell mångfald är avsedda att

 • ge konstnärer som tillhör etniska minoriteter och migranter bättre möjligheter att utöva konstnärlig verksamhet och delta jämbördigt i konstlivet i Finland
 • stödja konst- och kulturprojekt i Finland som främjar kulturell mångfald, interkulturell växelverkan och antirasism.

Stipendierna är avsedda för enskilda projekt som genomförs under år 2018. Projektstipendiet kan användas till att täcka t.ex. arbets-, material- och produktionskostnader. Konstkommissionen beviljar inte stipendier under 1 500 euro. Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbsida.

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Projektets kvalitet:

 • Hur tydlig och stark är projektets konstnärliga eller övriga idé?
 • Ingår professionella konstnärer i projektet?
 • Är arbetsplanen övertygande och är målen i den intressanta och möjliga att uppnå på det föreslagna sättet?
 • Hur väl främjar projektet kulturell mångfald och antirasism?
 • Har projektarrangörerna tidigare erfarenhet av att främja kulturell mångfald?

Projektets genomslagskraft:

 • Är projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar projektet till bredare insikter i och debatt om kulturell mångfald?
 • Vilka nya idéer och arbetssätt erbjuder projektet?

Projektets ekonomi och genomförande:

 • Är projektet och dess budget realistiskt planerade och genomförbara?
 • Är det ansökta stipendiet nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Står det ansökta beloppet i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är det ansökta stipendiets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna (riskhantering)?

Därtill beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag när beslutet fattas. Även likabehandling och jämställdhet mellan könen beaktas.

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Som sökande anges arbetsgruppens kontaktperson och på de övriga medlemmarna i arbetsgruppen anges namn.
 • Till ansökan bifogas en kort redogörelse av alla arbetsgruppsmedlemmars konstnärliga verksamhet eller verksamhet som gäller kulturella mångfald.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets bruk och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas inom utsatt tid.

Specialvillkor

När stipendierna beviljas beaktas övriga stipendier som beviljats av Taike och konstkommissionerna. Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd för samma ändamål.

Stipendietagaren ska

 • Använda stipendiet under beviljningsåret eller senast under året därpå. Ett nytt stipendium beviljas inte om sökande har ett oanvänt stipendium.
 • Göra en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.

Stipendietagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringsskyldighet gäller alla medlemmar i arbetsgruppen som arbetar med stipendiet. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information www.mela.fi

Vad bör bifogas

 • Som obligatorisk bilaga konstnärens meritförteckning eller sammanfattning av medlemmarnas meritförteckningar
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Sökande från visuella områden ska härutöver bifoga 1–5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 2 Mb). Namn, teknik, storlek och årtal ska framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att ange en länk till sökandes webbsidor.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för

konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut

Statens konstkommission fattar beslut om stipendierna. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

tfn 0295 330 700 asiakaspalvelu@taike.fi

Lea Halttunen, specialsakkunnig
tfn 0295 330 713
lea.halttunen@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer