Mobilitetsstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

21.04.2017 - 22.08.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har insatt sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

Mobilitetsstipendierna har tre ansökningsomgångar per år. Ansökningstiden slutar i mars, augusti respektive november. Följande ansökningsomgångar slutar 22.08.2017 och 15.11.2017.

Under ansökningsomgången som slutar i november går det att ansöka stipendium för resor både under slutet av året och början av följande året.

Ansökan måste alltid lämnas in före resan.

För vem

Mobilitetsstipendier beviljas åt yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt åt experter inom olika konstarter.

För vad

Mobilitetsstipendierna är avsedda att främja internationell mobilitet och nätverksbildning bland konstnärer och konstexperter som bor i Finland.

Stipendierna är avsedda för enskilda utlandsresor som genomförs under år 2017. Resan ska anknyta till ett projekt som är konstnärligt betydelsefullt eller av betydelse för någon konstart, och i samband med vilket den sökande uppträder eller visar sin konst utanför Finland. Stipendiet kan också användas för arbete vid ett konstnärsresidens. Stipendier beviljade för arbete kan högst uppgå till det belopp som motsvarar statens konstnärsstipendium per månad.

Mobilitetsstipendiet kan täcka sådana kostnader för utlandsresan för vilka det inte finns någon annan finansiering. Bidragsberättigade kostnader är

 • resebiljetter (med förmånligaste allmänna färdmedel)
 • rimliga logikostnader
 • kostnader för konstnärsresidens
 • arbetskostnader i konstnärsresidens
 • övriga nödvändiga resekostnader

Det går inte att få mobilitetsstipendium för

 • fraktkostnader
 • resor inom eller till Finland
 • studie- eller tävlingsresor
 • sammanslutningars verksamhet

Ansökan ska innehålla sökandes arbetsplan för den kommande resan och en realistisk kalkyl över resekostnaderna. Därtill ska övrig finansiering och eventuella gager uppges i ansökan.

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbplats.

Beslutets motivering

Kommissionerna bedömer alla ansökningar. Vid jämförelsen av ansökningarna används bland annat följande vägledande jämförelsegrunder.

Den konstnärliga verksamhetens och projektets kvalitet

 • Hur tydlig och bärande är projektets konstnärliga idé?
 • Hur intressant är sökande inom sin konstart?
 • Framgår sökande konstnärliga utgångspunkter från arbetsplanen?
 • Är den sökande professionell konstnär?
 • Eventuell utländsk samarbetspart?
 • Är arbetsplanen övertygande och dess målsättningar (ur ett konstnärligt perspektiv) intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som anges?

Den konstnärliga verksamhetens och projektets genomslagskraft

 • Har verksamheten och projektet lokal, regional, nationell eller internationell betydelse?
 • Uppmuntrar verksamheten projektet till bredare konstinsikter eller konstdebatt?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Har projektet inverkan på utvecklingen av konstarten?

Projektets budget och praktiska organisering

 1. Är projektet realistiskt planerat och genomförbart?
 2. Är stipendiet nödvändigt för projektet?
 3. Har projektet samarbetspartners?
 4. Står stipendiet i proportion till projektets omfattning och tema?
 5. Hur stor är stipendiets andel (%) av den totala budgeten?
 6. Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiskt är det att hitta andra inkomstkällor (riskhantering)?

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag. Uppmärksamhet fästs också vid likabehandling av könen.

Om ansökningen görs av en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets bruk och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas inom utsatt tid.

Det går inte att ansöka stipendium för någon annan; kontaktpersonen måste vara en av dem som deltar i resan.

En arbetsgrupp består av privatpersoner; den kan inte vara en förening, ett andelslag, företag eller annan sammanslutning.

Specialvillkor

När stipendierna beviljas beaktas övriga stipendier som beviljats av Taike och konstkommissionerna. Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd för samma ändamål.

Stipendietagaren ska

 • Använda stipendiet under beviljningsåret eller senast under året därpå. Ett nytt stipendium beviljas inte om sökande har ett oanvänt stipendium.
 • Göra en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.

Stipendietagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringsskyldighet gäller alla medlemmar i arbetsgruppen som arbetar med stipendiet. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökningen lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information www.mela.fi

Vad bör bifogas

 • Som obligatorisk bilaga är inbjudan eller bekräftelse från den utländska samarbetsparten eller bekräftelse över antagning till konstnärsresidens utomlands
 • Som obligatorisk bilaga konstnärens meritförteckning eller sammanfattning av medlemmarnas meritförteckningar
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll skall framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 2 Mb.
 • Bilagor kan inte lämnas in via e-post
 • Ansökningar eller bilagor returneras inte

Sökande från visuella områden skall härutöver bifoga 1 – 5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 2 Mb). Namn, teknik, storlek och årtal skall framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att ange en länk till sökandes webbsidor.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökningen anlänt för sent. Ansökningen skall vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post 

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan skall vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Meddelande om beslut

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst fattar beslut om mobilitetsstipendierna. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Anvisningar åt sökande


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta
tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi