Regionala projektstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

15.02.2018 - 19.03.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har insatt sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
För vad
Beslutets motivering
Vad bör bifogas
Ansökan per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

Projektstipendierna är avsedda för professionella konstnärer verksamma i regionen och utav dem bildade arbetsgrupper.

Centret för konstfrämjande rekommenderar att du lämnar in en ansökan inom endast en konstart. Du väljer konstart när du fyller i ansökan. Om du ansöker om projektstipendium för ljus- och ljuddesign för ett scenkonstverk ska du välja scenkonst som konstart. Valet ”multikonst” innebär tvärkonstnärlig verksamhet som förenar flera konstarter och inte passar in under någon enskild konstart.

För vad

Stipendierna är avsedda för enskilda projekt som genomförs inom olika konstarter under år 2018.

Stipendiet kan beviljas bland annat för

 • arbete
 • materialkostnader och
 • produktionskostnader

Konstkommissionerna beviljar inte stipendier under 1 500 euro.

Tidigare bidragsbeslut kan ses per region under punkten Beviljade stipendier.

Beslutets motivering

Beslutet baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. Kommissionerna bedömer alla ansökningar. Vid jämförelsen av ansökningarna används bland annat följande vägledande jämförelsegrunder:

Projektets kvalitet

 • Hur tydlig och bärande är projektets konstnärliga idé?
 • Hur intressant är sökande inom sin konstart?
 • Framgår den sökandes konstnärliga utgångspunkter från arbetsplanen?
 • Är arbetsplanen övertygande och dess målsättningar (ur ett konstnärligt perspektiv) intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som anges?

Projektets genomslagskraft

 • Har projektet lokal, regional, nationell eller internationell betydelse?
 • Uppmuntrar projektet till bredare konstinsikter eller konstdebatt?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Har projektet inverkan på utvecklingen av konstarten?

Projektets budget och praktiska organisering

 • Är projektet realistiskt planerat och genomförbart?
 • Är stipendiet nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Står stipendiet i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Hur stor är stipendiets andel (%) av den totala budgeten?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiskt är det att hitta andra inkomstkällor (riskhantering)?

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag. Även likabehandling och jämställdhet mellan könen beaktas.

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets bruk och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas inom utsatt tid.

Specialvillkor

När stipendierna beviljas beaktas övriga stipendier som beviljats av Taike och konstkommissionerna. Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd för samma ändamål.

Stipendietagaren ska

 • Använda stipendiet under beviljningsåret eller senast under året därpå. Ett nytt stipendium beviljas inte om sökande har ett oanvänt stipendium.
 • Göra en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.

Stipendietagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringsskyldighet gäller alla medlemmar i arbetsgruppen som arbetar med stipendiet. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information www.mela.fi

Vad bör bifogas

 • Som obligatorisk bilaga konstnärens meritförteckning eller sammanfattning av medlemmarnas meritförteckningar
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.
 • Bilagor kan inte lämnas in via e-post
 • Ansökningar eller bilagor returneras inte

Sökande från visuella områden ska härutöver bifoga 1 – 5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 4 Mb). Namn, teknik, storlek och årtal ska framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att ange en länk till sökandes webbsidor.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Stipendiet kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan skall vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Birkaland
Egentliga Finland
Kymmenedalen och Södra Karelen
Lappland
Mellersta Finland
Norra Karelen
Norra Savolax
Norra Österbotten och Kajanaland
Nyland
Satakunda
Södra Savolax
Tavastland
Österbotten

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Meddelande om beslut

Regionala konstkommissioner fattar beslut om projektstipendierna. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

Se regionalbyrås kontaktinformation.

Anvisningar åt sökande


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer