Stipendier och bidrag

Taike delar årligen ut stipendier och bidrag för att främja konst och kultur för ca 35 miljoner euro.

Stipendier

Taike samt 20 konstkommissioner och två stipendienämnder delar ut stipendier till professionella konstnärer. Taike delar årligen ut ca 21,6 miljoner euro som stöd till konstnärer. Utav det utgör cirka 11 miljoner euro statens konstnärsstipendier.

Stipendierna är avsedda för privatpersoner eller utav dem bestående arbetsgrupper.

Bidrag

Taike delar ut verksamhetsbidrag och specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas årligen till över 150 sammanslutningar för sammantaget närmare åtta miljoner euro. Specialbidrag delas ut för cirka 2,7 miljoner per år.

Bidragen är avsedda för registrerade sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga så som organisationer, föreningar, andelslag och företag samt kommuner.

Senast ändrad: 31.07.2017

Verksamhetsunderstödet för verksamheten i regionala danscentra

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

29.09.2017 - 02.11.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Verksamhetsbidraget är avsedda för sammanslutningar så som föreningar, stiftelser, andelslag, kommuner och företag. Verksamhetsbidraget är avsett endast för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

För vad

Med bidraget understöds den riksomfattande verksamheten i regionala danscentra. Avsikten är att utöka tillgängligheten av och tillgången till konst- och kulturservice oberoende av bostadsort och förmögenhet, förbättra danskonstnärers möjligheter i hela landet att sysselsätta sig med sitt yrke samt öka samarbetet inom branschen för att förstärka yrkeskunskapen.

Stödet är behovsprövat och det ansöks om och beviljas för ett år i taget, varje år för sig.

Beloppet

Bidraget är en del av verksamhetens helhetsfinansiering, vilket betyder att det inte kan täcka verksamhetens alla utgifter. Bidraget kan vara högst 50 % av verksamhetens godtagbara utgifter. Med särskilda skäl kan ett höjt bidrag beviljas.

Bilagor

Följande dokument bifogas till ansökan:

 • utredning av den sökandes infrastruktur (lokaler, personal och finansiering, grundverksamhet)
 • sammanslutningens godkända verksamhetsberättelse och bokslut från föregående räkenskapsperiod
 • en kort, preliminär utredning av verksamheten och ekonomin år 2016
 • en utredning av de befintliga strukturerna för dans inom området; aktörer, professionell verksamhet, utbildning, hobbyverksamhet, publikgrunden och samarbete
 • en utredning av äganderelationer och förvaltning av det centrum som ska grundas eller det befintliga centret.
 • budget och finansieringsplan angående centrets verksamhet samt en utredning av verksamhetens övriga finansiering för år 2018
 • en mer utförlig verksamhetsplan inklusive ändamål och till dessa anknutna indikatorer för år 2018.
 • målsättningsstatistik för verksamheten i regionala centret.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.
 • Bilagor kan inte lämnas in via e-post
 • Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bilaga 1 till ansökningsblankett
Bilaga 2 till ansökningsblankett

Beslutets motivering

Förutsättningarna för verksamheten av regionala centrum bedöms i enlighet med bilaga 1 (verksamhetens målsättningar, medel och rapportering).

Specialvillkor

När bidrag beviljas beaktas övriga statsbidrag som beviljats av Taike och konstkommissionerna samt undervisnings- och kulturministeriet. Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.

Bidragstagaren ska

 • Göra en skriftlig redovisning av bidragets användning, innefattande verksamhetsberättelsen och bokslutet.

Bidraget kan inte beviljas ifall

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut

Besluten tas av ämbetsverkets direktör. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer

E-tjänsten

Stipendier och bidrag

Ansök om stipendier och bidrag i Taikes e-tjänst.

I e-tjänsten kan du

 • fylla i och skicka ansökan
 • komplettera ansökan
 • ta emot beslut
 • ansöka om ändring i beslutet
 • göra redovisning.

Om du ansöker stipendium för dig själv eller din arbetsgrupp, logga in på e-tjänsten med nätbankskoder, mobil id eller chipförsett ID-kort.

Om du ansöker bidrag för din sammanslutning, logga in med  Katso-kod.

Senast ändrad: 30.09.2016