Valinga frågor

Frågor om ansökning

Frågor om redovisning

Frågor om ansökning

Kan jag söka om finansiering från olika ställen (stiftelser, fonder) till ett och samma projekt?
Jo, det kan du, men ange då i din ansökan från vilka finansiärer du ansöker om medel till samma projekt.

Hur ser en bra budget ut?
En bra budget framställer projekts inkomster och utgifter på ett realistiskt sätt. Ett för stort ansökningsbelopp gör projektet mindre trovärdigt. Det förutsätts också en viss andel av egen finansiering. Om det handlar om ett omfattande projekt, lönar det sig att ansöka om medel från flera olika ställen. Statsunderstödet kan inte täcka verksamhetens eller projektets samtliga kostnader utan särskild anledning. 

Hur ser en bra ansökan ut?
En bra ansökan är koncis och som tydligt återger arbetsplanen eller projektets idé. Budgeten ska vara realistisk och genomförbar. Ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i utlysningsinformationen. En bra ansökan och sammanslutningens tidigare verksamhet övertygar beslutsfattaren.

Hur försäkrar jag mig om att min ansökan är framme i tid?
Den elektroniska ansökan ska skickas senast kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Pappersansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Kontrollera sista ansökningsdagen från utlysningskungörelsen på webbsidorna.

Varför tar beslutsfattningen så lång tid?
Största delen av ansökningarna handläggs först i konstkommissionens möte där förtroendevalda behandlar den. Därefter gör Taikes föredragare ett beslutsförslag åt direktören som tar det slutliga beslutet. Årligen tar Taike emot närmare 14 000 ansökningar varav största delen är stipendieansökningar. Besluten kan fattas tidigast i januari efter att statens budgetförslag har godkänts.

Varför fick min sammanslutning inte ett bidrag?
Bedömningen påverkas av andra inkomna ansökningarna till samma utlysning, vilka sedan jämförs med varandra.

I beslutsfattningen beaktas också regionala och språkliga aspekter samt de anslag som finns till förfogande. Taike hör också konstkommissionerna som en del av beslutsfattningen.

Besluten motiveras inte individuellt. Du kan läsa mera på sidan ”Vad bygger besluten på”:
specialbidragens motivering och verksamhetsbidragens motivering.

Får jag ett skriftligt svar på min ansökan?
Alla sökande blir skriftligen informerade om beslutet. Om du har lämnat in en ansökan i e-tjänsten kan beslutet ses där. Om du har lämnat in en pappersansökan kommer beslutet per post.

Om jag skickar en pappersansökan, räcker det med sista ansökningsdagens poststämpel?
Nej, det räcker inte. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå senast kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Frågor om redovisning

Kan jag ändra på bidragets användningsändamål eller användningstidpunkt? 
Ändringar ska anmodas separat. Om du har skickat din ansökan i e-tjänsten ska du anmoda om ändringar där. Om du har skickat din ansökan per post ska du skicka ändringsansökan per post eller e-post till asiakaspalvelu@taike.fi.

I din anmodan om ändringar ska du ange:

  • Motiveringar för ändringen
  • En ny plan för användning av stödet eller användningstidpunkt
  • En specificerad budget
  • Om den ansökta förlängningen av bidraget berör dess användningstid, frist för redovisning eller både och

Upprätta din anmodan i god tid så att den kan handläggas innan tiden för användning av bidraget löper ut, senast den 31 oktober under året för bidragets användning.

Kan jag betala skattefria arvoden med ett bidrag som beviljats en förening? 
Du kan inte betala stipendier med ett bidrag. Det ska betalas vederbörliga arbetsgivarkostnader på löner och arvoden.

Kan jag lämna in verksamhets- och revisionsberättelsen i efterskott? 
Bilagor som krävs i samband med redovisningen ska inlämnas inom utsatt tid tillsammans med redovisningen. Vid behov kan du ansöka om förlängning av tidsfristen för inlämning av redovisningen om du inte har bilagorna tillgängliga.

Vad skall jag göra om jag inte har använt bidraget helt och hållet? 
Den del av statsunderstödet som inte använts ska betalas tillbaka till Centret för konstfrämjandes konto. Ett belopp under 10 euro behöver man inte betala tillbaka.

Jag ska göra upphandlingar med ett bidrag som beviljats till en sammanslutning. Ska upphandlingarna konkurrensutsättas? 
Om din sammanslutning i sin verksamhet är skyldig att följa den giltiga upphandlingslagstiftningen (lag om offentlig upphandling 348/2007 6 §) ska den konkurrensutsätta upphandlingar över 60 000 euro.

Senast ändrad: 02.05.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer