Taustakuva

Södra Savolax

© Toni Malin
Senast ändrad: 28.08.2016

Att söka nu


Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 09.03.2018 - 15.08.2018

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningstid: 01.03.2018 - 04.04.2018

Extra konstnärspension

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.09.2017 - 02.10.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Ansökningsblankett

Spara blanketten först på din dator och fyll därefter i den. Du kan också beställa blanketten från Centret för konstfrämjandes kundservice. Ansökan görs endast med pappersblankett, ingen elektronisk ansökan. 

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformationen innan ansökan fylls i.

För vem 

Extra konstnärspension kan beviljas till en konstnär som bor eller har bott permanent i Finland.

Pension kan inte utan särskild orsak beviljas till en person som inte har fyllt 60 år. Som särskild orsak anses permanent arbetsoförmåga som beror på personens hälsotillstånd.  

Beslutets motivering 

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. 

Beviljande av pension grundar sig på övervägande där sökandes konstnärliga verksamhet bedöms och jämförs. För detta ändamål ber Centret för konstfrämjande ett utlåtande om ansökningarna av statens konstkommissioner.

Belopp 

Statens extra konstnärspension kan beviljas inom ramen för de medel som anslagits för ändamålet i statsbudgeten. År 2017 kunde pensioner beviljas för ett belopp som motsvarar sammantaget 51 fulla pensioner.

Pensionen är skattepliktig inkomst och den beviljas som full pension eller som delpension. År 2017 är den fulla pensionen 1 336,60 euro och delpension hälften, dvs. 668,305 euro.

Pensionen kan beviljas som full pension om den sökandes pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, understiger beloppet för konstnärspension (1 336,60 euro i månaden).

Delpension kan beviljas om de i beskattningen bekräftade pensions- och övriga fasta inkomsterna med undantag av folkpension överstiger beloppet för konstnärspension 1 336,60 euro i månaden, men understiger 2 673,20 euro i månaden.

Pension beviljas inte om sökandes pensions- och andra fasta inkomster med undantag av folkpension överstiger 2 673,20 euro.

Tidigare beviljad delpension kan höjas till en full pension på ansökan av pensionstagaren om pensionstagarens pensions- och andra fasta inkomster med undantag av folkpension förblir under 1 336,60 euro i månaden.

Beviljande och utbetalning av pension 

Den extra konstnärspensionen beviljas av Centret för konstfrämjande. Pensionen utbetalas från och med början av året för beviljande. Pensionen utbetalas månadsvis vid en tidpunkt som bestäms av Keva. Pensionsansökningarna handläggs en gång om året.

Antalet nya pensioner och höjning av delpensionerna bekräftas årligen i statens budgetproposition.

Specialvillkor 

Centret för konstfrämjande kan med sitt beslut beordra att pensionens utbetalning upphör samt att redan utbetald pension indrivs om pensionssökande i sin pensionsansökan har uppgett felaktig eller missvisande information om sådant som på ett väsentligt sätt har påverkat beviljande av pension. 

Vad ska bifogas 

  • Pensionsbeslut och aktuella upplysningar om den månatliga pensionens belopp eller om sökande inte ännu mottar pension, ett pensionsutdrag som uppger ett uppskattat belopp för den kommande pensionen. 
  • Beskattningsbeslut över senast bekräftad beskattning (Obs! Skatteintyg eller skattedeklaration är inte tillräckliga).
  • Även pensionsinkomster som betalas från andra länder än Finland ska uppges.
  • Läkarintyg som berör arbetsoförmåga ifall sökande åberopar arbetsoförmåga (endast sökande under 60 år som åberopar särskilda orsaker). 
  • Övriga nödvändiga dokument, vilka sökande önskar åberopa. Konstnärlig verksamhet kan redogöras med CV. 
  • Det är önskvärt att sökande inom visuell konst till ansökan bifogar 1–5 bilder av sina verk.

OBS! Ansökningar och bilagor returneras inte. Det räcker med kopior av de inbegärda bilagorna, skicka inte med original

Konstnärspension kan inte beviljas ifall 

  • Ansökan har anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16. 
  • Ansökan är bristfällig (vederbörande upplysningar har inte inlämnats till Taike oavsett anmodan om komplettering).

Ansökan måste vara framme hos Centret för konstfrämjande på sista ansökningsdagen senast kl. 16. Adress: Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors. Besöksadress: Hagnäskajen 6. Ansökan kan också lämnas in till Taikes regionala byråer under ansökningstiden. 

Ansökan skickas per post eller lämnas in till Taike före ansökningstidens slut.

Beslut om konstnärspensioner grundar sig på lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om konstnärspensioner (194/2016) samt på det tillämpas lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) och förvaltningslagen (434/2003). 

Information om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av statens konstkommissioner som är Taikes sakkunnigorgan. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 19.03.2018

Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidragen är avsedda för handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt för kulturens tillgänglighet.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Residensbidrag

Specialbidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet

Bidragen är avsedda för utvecklingsprojekt genomförda av sammanslutningar some producerar social- och hälsovårdsservice.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Kontakt

Joensuubyrån
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer