Taustakuva

Egentliga Finland

© Eero Saarela
Senast ändrad: 29.08.2016

Att söka nu


Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 09.03.2018 - 15.08.2018

Regionala arbetsstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

15.02.2018 - 19.03.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har insatt sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
För vad och stipendiets belopp
Beslutets motivering
Vad bör bifogas
Ansökning per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

De regionala konstkommissionerna beviljar arbetsstipendier för 4-6 månad till olika konstarters professionella konstnärer verksamma i regionen och till konstkritiker.

Centret för konstfrämjande rekommenderar att ansökan endast lämnas för en konstart. Med multidisciplinär avses sådan verksamhet som är tvärkonstnärlig och inte kan kategoriseras under en konstart.

För vad och stipendiets belopp

Stipendiet är avsett för professionellt konstnärligt arbete.

Stipendier beviljas inte åt sökande

 • som har statens konstnärsstipendium eller annat arbetsstipendium för samma år
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.

Stipendieperioden kan inte börja retroaktivt. Stipendieperiod är avsett att användas under beviljningsåret. Stipendiets kalkylmässiga belopp är 1 700 euro/mån. Stipendiet innehåller pensions- och olycksfallsandelen i enlighet med Lantbrukarföretagarnas pensionslag

Tidigare beviljningsbeslut finns på webbsidorna för respektive regional konstkommission.

Beslutets motivering

Beslutet baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. Nedanstående bedömningskriterier är gemensamma utgångspunkter för alla kommissioner. Bedömningskriterierna är vägledande.

Den konstnärliga verksamhetens kvalitet

 • Hur övertygande är den sökande inom sitt konstområde?
 • Framgår den sökandes konstnärliga utgångspunkter av arbetsplanen?
 • Är den sökande professionell konstnär?
 • Hurdana konstnärliga utmaningar eller professionell utveckling innebär det konstnärliga arbetet?
 • Innehåller planen nya idéer, handlingssätt och risktagande?

Den konstnärliga verksamhetens omfattning och genomslag

 • Har den konstnärliga verksamheten lokal, regional, nationell eller internationell betydelse?
 • Uppmuntrar verksamheten till bredare förståelse om konst eller debatt om konst?
 • Är verksamheten välplanerad och genomförbar?

Specialvillkor

Stipendietagaren ska:

 • Avstå från sin avlönade huvudsyssla för ett halvt års stipendieperiod
 • Göra en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats
 • Teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid.

Försäkringen bör tecknas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information www.mela.fi

När stipendierna beviljas beaktas övriga stipendier som beviljats av Taike och konstkommissionerna. Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd för samma ändamål.

Vad bör bifogas

 • Bifoga en meritförteckning till din ansökan
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Sökande från visuella områden ska härutöver bifoga 1 – 5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 4 Mb). Namn, teknik, storlek och årtal ska framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att ange en länk till sökandes webbsidor.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme på sista ansökningsdagen kl. 16. Sista ansökningsdagens poststämpel räcker inte.
 • Den sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare stipendier.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökning per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan skall vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Birkaland
Egentliga Finland
Kymmenedalen och Södra Karelen
Lappland
Mellersta Finland
Norra Karelen
Norra Savolax
Norra Österbotten och Kajanaland
Nyland
Satakunda
Södra Savolax
Tavastland
Österbotten

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Meddelande om beslut

Regionala konstkommissioner fattar beslut om stipendierna. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

Se regionalbyrås kontaktinformation.

Anvisningar åt sökande


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 19.03.2018

Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidragen är avsedda för handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt för kulturens tillgänglighet.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Residensbidrag

Bidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Kontakt

Åbos byrå
Självständighetsplan 2
20800  Åbo
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer