Apurahat ja avustukset

Taike jakaa apurahoja ja avustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Apurahat

Taike ja sen yhteydessä toimivat 20 taidetoimikuntaa ja kaksi apurahalautakuntaa jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille. Taiken jakama taiteilijatuki on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion taiteilija-apurahojen osuus siitä on noin 11 miljoonaa euroa.

Apurahat on tarkoitettu yksityishenkilöille tai heidän muodostamilleen työryhmille.  

Avustukset

Taike jakaa toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia. Toiminta-avustusta saa vuosittain yli 150 yhteisöä, yhteensä yli kahdeksan miljoonaa euroa. Erityisavustuksia jaetaan noin 2,7 miljoonaa vuodessa.

Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten järjestöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille sekä kunnille.

Viimeksi muokattu: 02.10.2019

Erityisavustukset "Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen" -hankkeille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

15.02.2022 - 15.03.2022
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Avustusta voi hakea verkossa hakuaikana.  

Edellytämme, että hakija perehtyy hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.  

Kenelle?

Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset.  

Rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.  

Kuka päättää?

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja. Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies valmistelee asian ja tekee siitä päätösesityksen päätöksentekijälle. 

Mihin tarkoitukseen?

Avustukset on tarkoitettu vuosina 2022–2023 toteutettavien   

 • prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten välittömiin kustannuksiin  
 • prosenttiperiaatteen mukaisiin kehittämishankkeisiin, jotka aloitetaan myöntövuoden aikana.  

Kohteet voivat liittyvä uudis-, korjaus- tai infrarakentamiseen.  

Avustus voidaan myöntää, jos avustuksen myöntämistä pidetään tarpeellisena, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen laatu ja laajuus.  

Avustuksen voi saada muun muassa  

 • taiteilijapalkkioihin  
 • asiantuntijapalkkioihin  
 • materiaalikustannuksiin  
 • perustuskustannuksiin  
 • valaistuskustannuksiin  
 • kilpailukuluihin ja suunnittelukustannuksiin  
 • julkisen taiteen ohjelmien sekä rakennushankkeiden taidesuunnitelmien laatimiseen ja toimeenpanoon  
 • prosenttiperiaatteen mukaisten teosten huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannuksiin  
 • kehittämishankkeiden kustannuksiin.  

Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin (toiminta-avustus).  

Avustus voi kattaa enimmillään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, joita ovat taideteoksiin liittyvät välittömät kustannukset tai kehittämishankkeen kustannukset.  

Myönnetty avustus on vähintään 15 000 euroa.

HUOM: Mikäli hanke tuottaa voittoa, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan.  

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat ja avustukset -sivulta

Hakemuksen arviointiperusteet  

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään kolmea arviointiperustetta tarkentavine apukysymyksineen.   

Hankkeen laatu  

 • Onko hankesuunnitelma laadukas ja sen tavoitteet kiinnostavia?  
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa taiteen kentälle, taiteilijoille ja yleisölle?  
 • Millainen on hankkeen taiteellinen sisältö laadultaan?  
 • Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan?  
 • Maksaako yhteisö asianmukaista palkkaa tai palkkiota? Onko hankkeessa mukana riittävä taiteen asiantuntijaosaaminen?  
 • Mikä on hakijan sitoutuminen prosenttiperiaatteen mukaiseen toimintaan?  
 • Miten hankkeessa otetaan huomioon kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet?  
 • Minkälainen merkitys kehittämishankkeen tavoitteilla on prosenttiperiaatteen mukaisen toiminnan vahvistumiseen?  

Hankkeen vaikuttavuus 

 • Millainen on hankkeen laajuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?  
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta hanke tuottaa?  
 • Miten hanke edistää taiteen ymmärtämistä ja keskustelua taiteesta?  
 • Millaisia yhteistyökumppaneita hankkeessa on?  
 • Miten saavutettavuus toteutuu?  

Hankkeen talousarvio

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?  
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on?  
 • Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen?  
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen?  
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus?  

Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus ja käytettävissä oleva määräraha sekä tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät. 

Erityisehdot  

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.  
 • Avustuksen saajan tulee käyttää avustus myöntövuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana.  
 • Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.  
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.  

Mitä liitteisiin?

 • Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase).
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.

Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.   

Avustusta ei voida myöntää, jos  

 • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.  
 • Hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).  
 • Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.  

Hakemusten käsittely ja tieto päätöksestä  

Vuoden 2022 haussa käytetään neuvottelumenettelyä, jossa hakemuksia käsitellään kahdessa vaiheessa. Osa hakemuksista voidaan ottaa hakuilmoituksen arviointiperusteiden mukaisesti jatkokäsittelyyn, jossa hakijoiden kanssa käydään tarkentavat keskustelut hankkeista. Päätökset avustuksen myöntämisestä tehdään toisen käsittelyvaiheen jälkeen.  

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä kesäkuun loppuun mennessä. Hakija saa sähköpostitse viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. 

Hakeminen  

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi -tunnistusta.  

Ohjeita verkkoasiointiin  

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.  

Ohjeita hakijalle  

Lisätiedot  

p. 0295 330 700 
asiakaspalvelu@taike.fi  


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Asioi verkossa

Apurahat ja avustukset

Hae apurahoja ja avustuksia Taiken verkkoasioinnissa.

Verkkoasioinnissa voit

 • täyttää ja lähettää hakemuksen
 • täydentää hakemusta
 • vastaanottaa päätöksen
 • hakea muutosta päätökseen
 • tehdä selvityksen.

Jos haet apurahaa itsellesi tai työryhmällesi, kirjaudu verkkoasiointiin pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Jos haet avustusta yhteisöllesi, kirjaudu käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.

Hakemusten arviointi

Taiken asiantuntijajäsen, kirjaudu hakemusten arvioijana.

Viimeksi muokattu: 18.05.2022
Viimeksi muokattu: 25.01.2022