Ylimääräinen taiteilijaeläke

Hakuilmoitus

Hakuaika:

30.08.2019 - 30.09.2019
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tallenna hakulomake koneellesi

Tallenna lomake ensin koneellesi ja täytä vasta sitten. Voit myös tilata lomakkeen Taiteen edistämiskeskuksen asiakaspalvelusta. Haku on mahdollista vain paperilomakkeella, joka tulee postittaa tai tuoda Taiteen edistämiskeskuksen toimipisteeseen, sähköinen asiointi ei ole mahdollista.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Millä perusteella
Minkä suuruinen
Eläkkeen myöntäminen ja maksaminen
Mitä liitteisiin
Tieto päätöksestä

Kenelle 

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Haettavana ovat 1.1.2020 alkavat eläkkeet. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Erityiseksi syyksi katsotaan terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.

Millä perusteella 

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeen myöntäminen perustuu harkintaan, jossa arvioidaan ja vertaillaan hakijoiden taiteellista toimintaa. Tätä varten Taiteen edistämiskeskus pyytää valtion taidetoimikunnilta lausunnon.

Eläkkeen myöntämiseen vaikuttavat hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta. Muina pysyvinä tuloina otetaan huomioon pääomatulot, jos ne ovat pysyväisluonteisia.

Minkä suuruinen 

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää valtion talousarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa. Vuonna 2019 eläkkeitä oli myönnettävänä yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä.

Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2019 täysi eläke on 1363,50 euroa ja osaeläke siitä puolet 681,75 euroa. Eläkkeen määrä vuonna 2020 vahvistetaan tammikuussa.

Jos ylimääräinen taiteilijaeläke myönnetään, sen suuruuteen vaikuttavat hakijan viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta.

Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän.
   
Osaeläke voidaan myöntää, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän, mutta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella.

Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella.

Aikaisemmin myönnetty osaeläke voidaan korottaa täydeksi eläkkeeksi eläkkeensaajan hakemuksesta, jos eläkkeen saajan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän.

Eläkkeen myöntäminen ja maksaminen 

Taiteen edistämiskeskus myöntää ylimääräisen taiteilijaeläkkeen. Keva maksaa eläkkeen myöntämisvuoden alusta alkaen kuukausittain. Taike käsittelee eläkkeitä koskevat hakemukset kerran vuodessa.

Myönnettävien uusien eläkkeiden ja korotettavien osaeläkkeiden lukumäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. Eläkkeet myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion vuoden 2020 talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Erityisehdot 

Taiteen edistämiskeskus voi päätöksellään määrätä eläkkeen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun eläkkeen takaisinperittäväksi, jos eläkkeenhakija on eläkehakemuksessa antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on olennaisesti vaikuttanut eläkkeen saantiin.

Mitä liitteisiin 

  • eläkepäätös ja ajantasainen tieto kuukausittaisesta eläkkeen suuruudesta tai, jos hakija ei vielä saa eläkettä, työeläkeote, jossa tulee olla arvio tulevan eläkkeen suuruudesta  
  • verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta (Huom. verotodistus tai veroilmoitus eivät ole riittäviä) 
  • myös muualta kuin Suomesta maksettavat eläketulot on ilmoitettava 
  • lääkärinlausunto, joka koskee työkyvyttömyyttä, jos hakija vetoaa työkyvyttömyyteen (vain alle 60-vuotias hakija, joka vetoaa erityisiin syihin) 
  • muut tarpeelliset asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota. Taiteellista toimintaa voi selvittää CV:llä. 
  • visuaalisten alojen hakijoilta toivotaan hakemuksen liitteeksi 1-5 teoskuvaa. Liitteiden koko max A4.

Huom. hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Pyydetyistä liitteistä riittää kopiot, älä lähetä alkuperäisiä.

Taiteilijaeläkettä ei voida myöntää, jos 

  • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä 
  • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
  • hakijan tulorajat ylittyvät, lisätietoa kohdassa Minkä suuruinen. 

Hakemus tulee toimittaa Taiteen edistämiskeskukseen viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä, osoitteeseen: Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531 Helsinki. Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6. Hakemuksen voi toimittaa myös hakuaikana Taiken aluetoimipisteisiin.  
 
Hakemus tulee toimittaa postitse tai tuomalla toimipisteisiin ennen hakuajan päättymistä.   
 
Päätökset taiteilijaeläkkeistä perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (194/2016) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (207/2016) ja siihen sovelletaan lakia Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012) sekä hallintolakia (434/2003).

Tieto päätöksestä

Hakemuksia ja hakijoiden taiteellista toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijaeliminä valtion taidetoimikunnat. Päätökset tekee Taiken virkamiehen esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.
Lisätiedot: p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku