Oman toiminnan arviointi

Taiteen edistämiskeskuksen arviointitiimi kehittää Taiken toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Osana arviointityötä kootaan kyselyn avulla Taiken vertaisarvioijien näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia. Taiken päätöksentekoon osallistuu noin 200 vertaisarvioijaa, joiden asiantuntemus on osa arviointia. Kysely toteutetaan säännöllisesti toimikuntakausien päätteeksi.

Tiedustelut: erityisasiantuntija Paula Karhunen

Tuorein kyselyraportti on syksyltä 2018. Ensimmäinen kysely toteutettiin vuoden 2014 lopulla.

Raportti kyselystä 2018 (pdf 1,10 Mt)

Avovastaukset kyselystä 2018 (pdf 290 kt)

Taidetoimikuntien ja lautakuntien kehittämisehdotuksia 2016

Kehittämisehdotukset perustuvat maaliskuussa 2016 toimikuntien ja lautakuntien jäsenille tehtyyn kyselyyn. Seuraavia ehdotuksia nousi esiin:

Toimikuntien perehdytys

 • perehdytykseen mukaan työn määrä, palkkiot, kriteerit, esteellisyys
 • jäsenten tiedonsaanti vaihtelevaa, prosessia voisi yhdenmukaistaa
 • lisätietoa hakemus- ja päätöksentekoprosessiin
 • ns. vuosikello, josta hahmottaisi milloin lausuntoja tai esim. palkintoehdotuksia tulisi tehdä
 • tietoa nautinnassa olevista apurahoista
 • tiedot apurahaselvityksistä ennen seuraavan apurahan myöntämistä
 • muualta saadut apurahat, samaan vai eri hankkeeseen
 • selkeä kriteeristö, jota vasten toimikunnan tulisi perustella päätöksensä
 • enemmän lukuaikaa, enemmän prosessointiaikaa, notkeampaa prosessiajattelua, joka on hakijan (asiakkaan) etu.

Sisäinen ja ulkoinen tiedotus

 • taideneuvostolle säännönmukainen kiertävä kuulemisaika pj-kunnalle, johon pj:t voivat tuoda tarpeen tullen alan ajankohtaisia asioita
 • tiedontuotannosta parempi tiedottaminen (vuositilastot, barometri jne.)
 • uutiskirje, jolla saisi paremmin julkisuuteen eri toimipisteissä tehtävän projektityön
 • blogialusta taidetoimikunnalle
 • tiedotusta myös niistä Taiken päätöksistä, lausunnoista ja toiminnasta, joista ei välttämättä viestitä ulkoisessa tiedotuksessa
 • tiedotuksen nopeuttaminen (apurahapäätökset).

Yleistä

 • enemmän käsittelyaikaa hakemuksille ja apurahapäätöksille
 • enemmän kokouksia = aikaa apurahanjaolle & laajemmalle keskustelulle & linjauksille
 • yhteisiä tapaamisia – asialistalla mm.: kokemusten vaihto, ajankohtaiset asiat, kriteerit, taidepolitiikka, menettelytavat, läänintaiteilijat, hakemuskäsittelyn ongelmia ja ratkaisuja, lainsäädäntöä, esteellisyysasioita, hakemusten koordinointia, taiteen kentän tilannetta & näkymiä.

Raportti kyselystä 2016 (pdf)

Avovastaukset kyselystä 2016 (pdf)

Taidetoimikuntien ja lautakuntien kehittämisehdotuksia 2014

Kehittämisehdotukset perustuvat marraskuussa 2014 toimikuntien ja lautakuntien jäsenille tehtyyn kyselyyn. Seuraavat asiat nousivat esiin:

Yleisiä huomioita

 • Byrokratian vähentäminen ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen
 • Taiken ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisen työnjaon selkeyttäminen
 • Taiken päätösvallan lisääminen (taiteilijaeläkkeet, kulttuuritapahtumat)
 • Taideneuvoston roolin selkeyttäminen ja uudistaminen
 • Sähköinen haku ja hakemusten käsittely
 • Avoimempi tiedotus ja taiteen merkityksen esillä pitäminen
 • Verkostoituminen ja nykyaikainen suhde toimintaympäristöihin
 • Toimikuntien jäsenten asiantuntemuksen laajempi hyödyntäminen

Toimikuntatyö

 • Toimikauden pituus pohdittavaksi
 • Esteellisyyteen ja muuhun toimikuntatyöhön (menettelytavat, määrärahat) liittyvien asioiden selvittäminen jo ehdokkaita pyydettäessä
 • Toimikuntien ja lautakuntien jäsenten palkkioiden korottaminen vastaamaan työmäärää
 • Jäsenten työskentelyolosuhteiden parantaminen (hakemusten luku, välineet hakemusliitteisiin tutustumiseksi jne.)
 • Toimikuntien välisen yhteiselimen perustaminen
 • Kokousaikaa toimikuntien linjauksille
 • Yhteys läänintaiteilijoihin
 • Esityslistojen ja kokousaineistojen  toimittaminen riittävän ajoissa (n. viikkoa ennen kokousta)
 • Toimikuntien roolin vahvistaminen aloitteellisena kulttuuripolitiikan tekijänä

Vuorovaikutus

 • Taideneuvoston ja toimikuntien keskinäinen yhteys selvemmäksi ja vastavuoroiseksi.
 • Vuosittainen neuvottelupäivä: OKM, Taike, toimikunnat
 • Alueen taidetoimikunnan kokoukseen kerran vuodessa virkamies seuraamaan.

Tiedontuotanto

 • Tuotetun tiedon esittely suoraan toimikunnille
 • Kansainvälistä vertailutietoa taiteen tuesta ja tukijärjestelmistä sekä suomalaisen taiteen kansainvälisyydestä
 • Aluetietoa
 • Tietoa tukijärjestelmien kokonaistilanteesta ja vaikutuksista
 • Tietoa rahoituksen historiasta.

Viestintä ja tiedotus

 • Taiken tulisi näkyä julkisessa mediassa ja edistää taiteilijoiden asemaa.
 • Kohdennettu uutiskirje toimikuntien jäsenille
 • Taiteilijoiden tarinat esiin tiedotuksessa – mitä tuella on saatu aikaan.

Raportti kyselystä 2014 (pdf)

Viimeksi muokattu: 15.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku