Usein kysyttyä

Hakemisesta kysyttyä

Selvityksistä kysyttyä

Hakemisesta kysyttyä

Voinko hakea samaan hankkeeseen useilta eri tahoilta (säätiöt)?

Kyllä voit, mutta ilmoita hakemuksessasi, miltä eri tahoilta olet hakemassa avustusta samaan hankkeeseen.

Meillä on Taiken toiminta-avustus. Voimmeko hakea sen lisäksi myös muita Taiken avustuksia?

Taiken toiminta-avustusta saava yhteisö ei voi saada Taiken taiteenalakohtaista erityisavustusta tai toista toiminta-avustusta. Taiken toiminta-avustusta saava yhteisö voi hakea ohjelmallisia tukia erityisavustuksena. Niitä ovat: 
 • Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan
 • Avustukset saavutettavuuden, osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen
 • Lastenkulttuurin erityisavustukset
 • Erityisavustukset “Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen” -hankkeille
 • Erityisavustukset kulttuurilehdille

Minkälainen on hyvä talousarvio?

Realistinen talousarvio, jossa esität hankkeen tulot ja menot. Ylimitoitettu hakusumma vie hankkeelta uskottavuuden. Myös omarahoitusta edellytetään. Jos kyseessä on iso hanke, kannattaa avustusta hakea monelta taholta. Valtionavustus ei saa kattaa toiminnan tai hankkeen kulujen täyttä määrää, ellei tähän ole erityistä syytä. Avustuksissa ei ole määrättyä prosenttia omarahoitusosuudelle, ellei sitä lue hakuilmoituksessa. 

Millainen on hyvä hakemus?  

Hyvä hakemus on tiivis ja siitä käy selkeästi ilmi hanke- tai toimintasuunnitelma. Talousarvion tulee olla realistinen ja toteutettavissa oleva. Hakemuksen täytyy vastata hakuilmoituksessa mainittuja seikkoja. Hyvä hakemus ja yhteisön aikaisempi toiminta vakuuttavat päättäjän.  

Miten varmistan, että hakemukseni tulee ajoissa perille?

Avustusta on suositeltavaa hakea Taiken verkkoasioinnissa hyvissä ajoin ennen viimeistä hakupäivää. Kaikkien hakemusten on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä kello 16 mennessä.

Miksi päätöksenteko kestää niin kauan?

Ensin virkamiehet tarkastavat hakemukset. Tämän jälkeen hakemusten käsittelyssä kuullaan Taiken toimielimiä. Suurin osa hakemuksista käsitellään taidetoimikunnan kokouksessa. Taiken esittelijä tekee päätösesityksen johtajalle, joka tekee päätökset avustuksista. Päätökset syötetään Taiken sähköiseen järjestelmään, jossa ne myös allekirjoitetaan. Allekirjoitusten jälkeen päätökset lähtevät hakijoille.

Taike saa vuosittain noin 13 000 hakemusta, joista noin 15 prosenttia on yhteisöhakemuksia. Syksyn hakujen päätökset voidaan tehdä aikaisintaan tammikuussa valtion talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Miksi yhteisöni ei saanut avustusta?

Arviointiin vaikuttavat muut samassa haussa saapuneet hakemukset, joita vertaillaan keskenään.  

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat. Osana päätöksentekoa Taike kuulee taidetoimikuntia.

Päätöksiä ei perustella hakijakohtaisesti.

Saanko hakemukseeni kirjallisen vastauksen?

Jokainen hakija saa päätöksestä kirjallisen tiedon. Jos olet jättänyt hakemuksen verkkoasioinnissa, päätös on siellä. Jos olet jättänyt paperihakemuksen, saat päätöksen postitse.  

Mitä hakuilmoituksessa tarkoitetaan kestävällä kehityksellä?

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan. Agenda 2030 -ohjelman tavoitteena on huolehtia ympäristöstä, lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja parantaa samalla talouden kestävyyttä. Suomi, jonka haluamme 2050 ─ Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus asettaa tavoitteet sitoumusten kansalliselle toimeenpanolle.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan pyrkimystä toiminnan ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Ekologisen kestävän kehityksen päämääränä on turvata maapallon säilyminen elinkelpoisena vielä tulevaisuudenkin sukupolville. Lähtökohtana on sopeuttaa ihmisen toiminta maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.

Taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja pääomavarantojen ylikuluttamista, sekä toimintaa ympäristön kantokyky ja tulevat sukupolvet huomioiden. Talous tulisi rakentaa mahdollisimman ekotehokkaalle luonnonvarojen kulutukselle ja hyvinvoinnin tulisi jakautua tasaisesti.

Sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteena on poistaa ihmisten välistä eriarvoisuutta ja varmistaa jokaiselle riittävä toimeentulo, asianmukainen terveydenhuolto, mahdollisuus koulutukseen sekä turvata perusoikeuksien toteutuminen.

Kulttuurisen kestävän kehityksen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri-identiteettiä sekä lisätä erilaisten kulttuurien tuntemusta ja arvostusta. Kulttuurisesti kestävä kehitys edistää ihmisten ja alueiden hyvinvointia sekä mahdollistaa eri kulttuurien säilymisen ja kehittymisen. Kestävä kulttuuri ei ole pysähtynyt, vaan elää ja muuttuu vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristön kanssa.

Lisätietoa: kestavakehitys.fi

Mitä hakuilmoituksessa tarkoitetaan yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla?

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Seksuaalinen ja muu häirintä on myös kiellettyä syrjintää.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat perusoikeuksia, joiden edistämisestä on säädetty lainsäädännössä. Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategisista tavoitealueista.

Yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia edistetään mm. siten, että huolehditaan toiminnan saavutettavuudesta ja otetaan toiminnassa huomioon yhteiskunnan moninaisuus. Kaikkien yhtäläiset mahdollisuudet osallistua taide- ja kulttuurielämään sekä käyttää taide- ja kulttuuripalveluita turvataan konkreettisin toimenpitein, myös tekijänä ja ammattilaisena.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi on tärkeää

 • sisällyttää yhdenvertaisuus- ja sukupuolinäkökulma kaikkeen toimintaan
 • taata yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon mm. siten, että eri väestöryhmät ja sukupuolet ovat tasapuolisesti edustettuina päätöksentekijöinä
 • tunnistaa ja purkaa osallistumisen esteitä (kuten stereotypioita ja ennakkoluuloja) sekä
 • varata riittävästi resursseja yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden eri osa-alueiden edistämiseen.

Lisätietoa:

Selvityksistä kysyttyä

Voiko avustuksen käyttötarkoitusta tai käyttöajankohtaa muuttaa?

Muutosta on haettava erikseen verkkoasioinnissa.

Kirjoita muutoshakemukseen:

 • perustelut muutokselle
 • uusi käyttösuunnitelma tai käyttöajankohta
 • tarkennettu budjetti
 • koskeeko haettu jatkoaika avustuksen käyttöaikaa, selvityksen jättämistä vai molempia.

Muutoshakemus tulee tehdä ennen avustuksen käyttöajan päättymistä.

Voinko maksaa verovapaita palkkioita yhdistykselle myönnetystä avustuksesta?

Et voi maksaa avustuksesta apurahoja. Palkkioista ja palkoista on maksettava normaalit työnantajamaksut.

Voinko toimittaa tilinpäätöksen sen jälkeen, kun selvityksen määräaika on päättynyt?

Selvitys ja sen liitteet on jätettävä määräaikaan mennessä. Tarvittaessa voit hakea lisäaikaa selvityksen jättämiselle, jos liiteaineistoja ei ole vielä saatavana.

Miten toimin, jos en ole käyttänyt saamaani yhteisöavustusta kokonaan tai lainkaan?

Käyttämättä jäänyt osa valtionavustuksesta tulee palauttaa Taiteen edistämiskeskuksen tilille. Palauttamisessa tarvittavat tilitiedot ovat päätöksen mukana tulleessa liitteessä Avustukseen liittyvät ehdot ja rajoitukset. Alle 100 euron suuruista summaa ei tarvitse palauttaa.

Olen tekemässä hankintoja yhteisön saamalla avustuksella. Tuleeko hankinta kilpailuttaa?

Jos yhteisösi on noudatettava toiminnassaan voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista 348/2007 6 §), sen on kilpailutettava yli 60 000 euron hankinnat.

Miten teen selvityksen verkkoasioinnissa?

Valitse verkkoasiointiin kirjautuessasi Yhteisön puolesta asiointi. Asiointiin kirjautuessa käytetään Suomi.fi-tunnistusta. Löydät selvityslomakkeen kohdasta Omat hakemukset --> Päätetyt --> Siirry asian tietoihin.

 

Viimeksi muokattu: 24.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku