Erityisavustukset "Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen" -hankkeille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

15.02.2018 - 19.03.2018
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen
Millä perusteella
Mitä liitteisiin
Hakemus postin välityksellä
Tieto päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Erityisavustukset on tarkoitettu yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille, kuntayhtymille ja yrityksille, jotka hankkivat rakennuskohteisiinsa prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -periaatteen mukaisesti teoksia. Kohteet voivat olla uudisrakennuksia, korjausrakentamisen kohteita tai infrarakentamista. Erityisavustus on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen

Avustus on tarkoitettu vuosina 2018–2019 toteutettavien uusien prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten välittömiin kustannuksiin, esimerkiksi taiteilijapalkkioihin, materiaalikustannuksiin, perustuskustannuksiin, valaistuskustannuksiin, kilpailukuluihin ja suunnittelukustannuksiin. Avustusta voi käyttää myös olemassa olevien prosenttiperiaatteen mukaisten teosten huoltokustannuksiin. Avustusta voi käyttää myös prosenttiperiaatetta edistävään viestintään. Avustusta haetaan erityisavustuksena.

Avustus voi kattaa enimmillään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista (taideteoksiin liittyvistä välittömistä kustannuksista). Taiteen edistämiskeskus ei myönnä alle 2000 euron avustuksia. Mikäli hanke tuottaa voittoa, valtionavustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan

Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin (toiminta-avustus).

Millä perusteella

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin. Vertailuperusteet ovat ohjeellisia.

Projektin laatu:

 • Käyvätkö projektin taiteelliset lähtökohdat ilmi työsuunnitelmasta?
 • Onko työsuunnitelma uskottava ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?
 • Onko projektissa mukana riittävä taiteen asiantuntijaosaaminen?

Projektin vaikuttavuus:

 • Mikä on hakijan sitoutuminen prosenttiperiaatteen mukaiseen toimintaan?
 • Onko projektilla paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko projekti laajempaan taiteen ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja projekti tarjoaa taiteen kentälle/ taiteilijoille/yleisölle?
 • Onko projektilla vaikutusta taiteenalan kehittymisen kannalta?

Projektin talous ja toteutus:

 • Onko projekti ja sen talousarvio realistisesti suunniteltu ja toteutettavissa?
 • Onko haettu avustus projektin kannalta tarpeellinen?
 • Onko projektissa yhteistyökumppaneita?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Onko haettu avustus hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Mikä on avustuksen osuus (%) projektin talousarviosta?
 • Onko haettu summa projektin laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Onko projektilla jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)?

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat.

Erityisehdot

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset. Taike ei myöskään myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa erityisavustusta.

Avustuksen saajan tulee

 • käyttää avustus myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä jos aiemmin myönnetty avustus on käyttämättä.
 • tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä yhteisön vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase)
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4Mb.
 • Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tieto päätöksestä

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioi valtion taidetoimikunnista ja alueellisista taidetoimikunnista koostettu asiantuntijaryhmä. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Henri Terho, p. 0295 330 901

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Ohjeita hakijalle


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku