Erityisavustukset kulttuurilehdille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

01.10.2018 - 31.10.2018
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Yhteisöjen erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Mihin tarkoitukseen

Avustukset on tarkoitettu Suomessa ilmestyville kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää monipuolista yhteiskunnallista keskustelua. 

Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehdelle, joka 

 • on laadukkaasti toimitettu
 • ilmestyy paperi-, verkko- tai näköislehtenä Suomessa
 • ilmestyy vähintään kolme kertaa vuodessa (paperi- ja näköislehdet)
 • päivittyy jatkuvasti (verkkolehti)
 • on jokaisen tilattavissa
 • on ilmestynyt vähintään yhden vuoden ajan.

Avustus on tarkoitettu kulttuurilehden julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin tai levikin edistämiseen. Kustantajalla tulee olla näyttöä kulttuurilehden julkaisemisesta painetussa tai sähköisessä muodossa.

Avustusta ei voida myöntää

 • kulttuurilehdelle, joka toimii jonkin yhteisön sisäisen tiedottamisen välineenä (esim. jäsenlehdet)
 • tieteenalan lehdelle
 • juhlanumeroiden tai -vuosien perusteella.

Minkä suuruinen

Avustus voidaan myöntää, jos avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Mikäli hanke tuottaa voittoa, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan.

Taike ei myönnä alle 2 000 euron avustuksia. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin (toiminta-avustus).

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat ja avustukset -sivulta.

Millä perusteella

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arvioinnissa katsotaan eduksi, jos

 • lehti edistää vähemmistökulttuurin vahvistamista tai kulttuurin moninaisuutta
 • lehden aineistoa on luettavissa ja jaettavissa verkossa
 • paperilehti pyrkii aktiivisesti muuttumaan myös verkkojulkaisuksi
 • lehden tai verkkosivujen ulkoasu on laadukas
 • lehden toimituksessa eri sukupuolet ovat edustettuina.

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa katsotaan eduksi, jos hanke edistää

 • kulttuurista moninaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta,
 • sukupuolten tasa-arvoa tai
 • kestävää kehitystä.

Hakemuksien vertailussa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia arviointiperusteita.

Lehden laatu:

 • Miten hyvin lehti ylläpitää kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää monipuolista yhteiskunnallista keskustelua?
 • Miten hyvin lehti noudattaa journalismin etiikkaa ja miten hyvin siinä esitettyjen tietojen oikeellisuus on varmistettu?
 • Onko lehdellä vastaava (pää)toimittaja?
 • Onko lehden luettavuus hyvä (verkko- ja näköislehdet)?
 • Onko hankesuunnitelma uskottava ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?

Lehden vaikuttavuus:

 • Vahvistaako kulttuurilehti kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta tai moniarvoisuutta yhteiskunnassa?
 • Rohkaiseeko lehti laajempaan kulttuurin ymmärtämiseen tai keskusteluun kulttuurista?
 • Miten verkon mahdollisuuksia on hyödynnetty sisällön löydettävyyden parantamiseksi (verkko- ja näköislehdet)? 
 • Miten lehti edistää artikkeliensa jakamista verkossa?
 • Miten lehti kehittää omaa tavoitettavuuttaan, toimintaansa ja sisältöään?
 • Onko lehdellä paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?

Lehden talous ja toteutus:

 • Onko hakemuksen talousarvio realistisesti suunniteltu ja toteutettavissa?
 • Onko haettu avustus tarpeellinen?
 • Onko haettu avustus hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Mikä on avustuksen osuus (%) hankkeen talousarviosta?
 • Onko hankkeella jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)?
 • Onko lehdellä yhteistyökumppaneita?

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat.

Erityisehdot

 • Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa erityisavustusta.
 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.
 • Avustuksen saajan tulee käyttää avustus myöntövuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.
 • Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuosittain valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Mitä liitteisiin

 • pakollisena liitteenä kulttuurilehden viimeksi ilmestynyt numero (paperilehdet), toimitetaan Taikeen (PL 1001, 00531 Helsinki)
 • pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase)
 • lisäksi voit halutessasi liittää mukaan kaksi hakemuksen kannalta oleellista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Liitteen maksimikoko on 4 Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista valtionavustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tallenna lomake koneellesi (pdf, 140,47 kt)

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioi Taiken asiantuntijaelimenä kulttuurilehtipaneeli. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Ansa Aarnio,  ansa.aarnio@taike.fi  puh. 0295 330 701.
tai p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku