Erityisavustukset "Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen" -hankkeille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

12.02.2020 - 13.03.2020
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 10:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen
Millä perusteella
Erityisehdot
Mitä liitteisiin
Avustusta ei voida myöntää, jos
Tieto päätöksestä

Kenelle

Erityisavustukset on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten kunnille, säätiöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille,

 • jotka hankkivat rakennuskohteisiinsa prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -periaatteen mukaisesti teoksia. Kohteet voivat olla uudisrakennuksia, korjausrakentamisen kohteita tai infrarakentamista.
 • tai joilla on prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -periaatteen mukaisia kehittämishankkeita

Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Hakemuksia arvioi valtion taidetoimikunnista ja alueellisista taidetoimikunnista koostettu asiantuntijaryhmä. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen

Avustus on tarkoitettu vuosina 2020-2021 toteutettavien prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten välittömiin kustannuksiin tai prosenttiperiaatteen mukaisiin kehittämishankkeisiin. Hanke tulee kuitenkin aloittaa myöntövuoden aikana.

Avustuksen voi saada muun muassa

 • taiteilijapalkkioihin
 • asiantuntijapalkkioihin
 • materiaalikustannuksiin
 • perustuskustannuksiin
 • valaistuskustannuksiin
 • kilpailukuluihin ja suunnittelukustannuksiin
 • julkisen taiteen ohjelmien sekä rakennushankkeiden taidesuunnitelmien laatimiseen ja toimeenpanoon
 • prosenttiperiaatteen mukaisten teosten huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannuksiin
 • kehittämishankkeiden kustannuksiin.

Avustus voi kattaa enimmillään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista (taideteoksiin liittyvistä välittömistä kustannuksista tai kehittämishankkeen kustannuksista). Avustus voidaan myöntää, jos avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen. Mikäli hanke tuottaa voittoa voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan.

Taike ei myönnä alle 15 000 euron avustuksia. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin (toiminta-avustus).

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat ja avustukset -sivulta.

Millä perusteella

Erityisavustuksen myöntäminen perustuu hakemusten vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään seuraavia arviointiperusteita tarkentavine apukysymyksineen, joiden kaikkien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Hankkeen laatu:

 • Onko hankesuunnitelma laadukas ja sen tavoitteet kiinnostavia?
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa taiteen kentälle, taiteilijoille ja yleisölle?
 • Millainen on hankkeen taiteellinen sisältö laadultaan?
 • Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan?
 • Maksaako yhteisö asianmukaista palkkaa tai palkkiota?Onko hankkeessa mukana riittävä taiteen asiantuntijaosaaminen?
 • Mikä on hakijan sitoutuminen prosenttiperiaatteen mukaiseen toimintaan?
 • Miten hankkeessa otetaan huomioon kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet?
 • Minkälainen merkitys kehittämishankkeen tavoitteilla on prosenttiperiaatteen mukaisen toiminnan vahvistumiseen?

Hankkeen vaikuttavuus:

 • Millainen on hankkeen laajuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta hanke tuottaa?
 • Miten hanke edistää taiteen ymmärtämistä ja keskustelua taiteesta?
 • Millaisia yhteistyökumppaneita hankkeessa on?
 • Miten saavutettavuus toteutuu?

Hankkeen talousarvio

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on?
 • Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen?
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen?
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus?

Erityisehdot

 • Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa erityisavustusta.
 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.
 • Avustuksen saajan tulee käyttää avustus myöntövuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase).
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4 Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, tulee hakijan olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 31.5.2020 mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot

p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi
 


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku