Att ansöka

Kontrollera sista ansökningsdagen från utlysningsinformationen. Ansökningarna ska vara framme senast kl. 16 på sista ansökningsdagen. Ansökningar som inkommer efter det registreras som försenade och kan inte beviljas bidrag.

Läs noggrant igenom utlysningen och anvisningarna innan du loggar in på e-tjänsten. Kontrollera från utlysningen till vilket år det ansökta bidraget är avsett och hänvisa sammanslutningens projekt- eller verksamhetsplan enligt det. Specialbidraget ska användas inom året för beviljande eller senast därpå följande år.

Från Bidrag till sammanslutningar ser du vilka bidrag din sammanslutning kan ansöka om.

Hur ansöker jag om bidrag

Samtliga Taikes bidrag kan ansökas elektroniskt. Det är smidigt att använda e-tjänsten och ansökan kan kompletteras elektroniskt (Anvisningar för elektronisk kommunikation).

I e-tjänsten ser du vilka bidrag som är utlysta och dina inlämnade ansökningar. En färdig ansökan ska skickas elektroniskt till Taike innan ansökningsfristen löper ut. 

E-tjänsten använder Suomi.fi-autentisering. Du loggar in med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Hurdant belopp lönar det sig att ansöka

Ansök en realistisk summa som står i lämplig proportion till projektet som ska genomföras. Läs också gärna tidigare beslut som finns på Taikes webbplats. Beviljade stipendier och bidrag

Taike delar inte ut specialbidrag under 5 000 euro.

Verksamhetsbidragen är minst 20 000 euro (Festivalbidrag och Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet minst 10 000 euro). Verksamhetsbidraget som beviljas av Taike kan täcka högst 80 procent av verksamhetens godtagbara helhetskostnader.

Bidraget är alltid en del av projektets eller verksamhetens helhetsfinansiering och kan inte täcka projektets eller verksamhetens alla kostnader. Om projektet ger vinst kan du hamna betala tillbaka bidraget eller en del av det.

Vad ska uppges som ändamål i blanketten

 • Skriv en tydlig och klar projekt- eller verksamhetsplan där du sammanfattar det mest väsentliga.
 • Motivera varför ditt projekt är bra och genomförbart. Övertyga den som fattar beslutet om att er sammanslutning klarar av att verkställa planen.
 • Beskriv vilket värde projektet eller verksamheten skulle ha för en bredare publik.
 • Kom ihåg att nämna den exakta tidpunkten för projektet i planen.
 • Kontrollera att planen svarar tydligt på frågorna vad, hur, när, var, varför, med vem och för vem.

Vad ska framgå från kostnadsberäkningen

 • Upprätta en kostnadsberäkning för projektet som innehåller en budget och finansieringsplan.
 • Ange tydligt alla uppskattade intäkter (finansieringsplan) och utgifter (budget); intäkts- och utgiftsposterna i budgeten ska vara i balans.
 • Specificera utgifterna enligt ändamål, det räcker inte med att ange endast totalbeloppet.
 • Redogör för projektets eventuella egna intäkter samt för andra ansökta och beviljade bidrag för projektet och andra säkra intäkter.
 • Ange projektets totala budget fastän du endast söker om delfinansiering. På så sätt får beslutsfattaren en helhetsbild av projektet.
 • Om din sammanslutning ansöker om verksamhetsbidrag och den driver föreställningsverksamhet, specificera dessa kostnader från eventuella övriga kostnader av sammanslutningens verksamhet. 

Vad ska framgå från bilagorna

 • Sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultat- och balansräkning) ska bifogas som obligatorisk bilaga till ansökan om specialbidrag.
 • Ettårigt verksamhetsbidrag: Sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning) samt nästa års verksamhetsplan och budget ska bifogas som obligatorisk bilaga till ansökan om verksamhetsbidrag.
 • Treårigt verksamhetsbidrag: Sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från tre föregående räkenskapsperioder (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning), nästa års verksamhetsplan och budget samt verksamhets- och ekonomiplan för 2023 och 2024 ska bifogas som obligatoriks bilaga till ansökan om verksamhetsbidrag.
 • Storleken på en bilaga får inte överstiga 4 MB.

Bilagor kan inte lämnas in per e-post. Ansökningar och bilagor returneras inte.

Kan ansökan ändras eller kompletteras

 • Om verksamhetsförutsättningarna för din sammanslutning ändras eller om projektet läggs ned eller ändras väsentlig efter att ansökan har lämnats in, annullera ansökan eller anmoda om ändring i e-tjänsten.
 • Meddela också om sammanslutningen efter att ansökan har lämnats in får veta om andra beviljade bidrag för samma projekt.
 • Ansökan kan som regel kompletteras genom länken Komplettera inom två veckor varefter länken inte längre är aktiv. Fråga mer från Taikes kundservice.

När får jag beslutet

 • Du skickas ett e-postmeddelande när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är sökandes ansvar att följa den e-postadressen som hen har angett i sin ansökan.
Viimeksi muokattu: 29.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku