Beslutsfattning

Största delen av bidragsbesluten tas av direktören, en del av konstkommissionen. Ansökningarna bedöms av statens och regionala konstkommissioner som fungerar som Taikes expertorgan.

Konstkommissionerna representerar en bred expertis inom konstfältet eftersom deras medlemmar är professionella inom de olika konstarterna och övriga experter. Alla beslut görs utifrån föredragningar och Taikes specialsakkunniga (ämbetsmän) fungerar som föredragare.

Samtliga Taikes bidrag är behovsprövade.

Beslut om verksamhetsbidragen tas i januari-februari. Beslut om specialbidrag tas i februari-maj.

Viimeksi muokattu: 27.09.2019

Avustusprosessi

  • Haku

   Ilmoitus taike.fi:ssä, hakuaika 1kk

  • Yhteisö tekee hakemuksen
  • Hakemus  on jätetty
  • Yhteisö täydentää hakemustaan pyydettäessä
  • Päätöksenteko

   Enintään 15 viikkoa

  • Toimikunta arvioi pyydettäessä
  • Erityisasiantuntija perehtyy, arvioi ja tekee päätösesityksen
  • Johtaja päättää
  • Päätössubsidy.process.step.result.suffix
  • Yhteisöllä 30 päivää aikaa tehdä oikaisuvaatimus
  • Avustuksen käyttö

   Taike maksaa toiminta-avustuksen 1-4 erässä, erityisavustuksen kertaeränä

  • Yhteisö tekee taidetta tai kulttuuria
  • Yhteisö voi pyytää käyttötarkoituksen muutosta tai lisäaikaa avustuksen käytölle
  • Selvittäminen

   Avustuksen käytön jälkeinen kevät

  • Yhteisö tekee selvityksen avustuksen käytöstä
  • Selvitys on tehty
  • Erityisasiantuntija tarkastaa selvityksen
  • Yhteisö palauttaa tarvittaessa avustuksen tai osan siitä

Rättelseyrkan

Rättelseyrkan ska göras inom 30 dagar från beslutets delfående, den dagen oräknad.

Anvisning om rättelseyrkan skickas till sökanden som bilaga till beslutsbrevet.

Skicka rättelseyrkan med tillhörande bilagor. Det kan finnas högst fem bilagor och storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Vad bygger besluten på

Verksamhetsbidrag

Besluten bygger på en jämförelse av ansökningarna som kommit till samma utlysning och en helhetsbedömning. Beslutet påverkas av sammanslutningens verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar, storleken på det utdelbara anslaget samt beviljade statsunderstöd av bland andra Taike, konstkommissionerna och undervisnings- och kulturministeriet. Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd till samma ändamål.

I bedömningen används följande riktgivande bedömningsgrunder:

Verksamhetens kvalitet och organisering av genomförande:

 • Hur övertygande är sammanslutningen inom fältet för sin konstart?
 • Består personalen av professionella?
 • Är verksamhetsplanen och dess målsättningar intressanta och möjliga att uppnå på de sätt som framförs?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder verksamheten åt konstfältet, konstnärer eller publiken?
 • Har verksamheten lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt genomslag?
 • Uppmuntrar verksamheten till insikter eller diskussion om konst?
 • Har verksamheten nätverk?
 • Hur mångsidigt, aktivt och tillgängligt är verksamheten?
 • Har sökande en strategi, vision eller utvecklingsplan för åtminstone de följande två åren?

Verksamhetens ekonomi och volym:

 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för verksamheten?
 • Är budgeten realistisk och balanserad? Är det ansökta beloppet rimligt med tanke på verksamhetens omfattning?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts de senaste åren?
 • Vad är det ansökta bidragets andel (%) och sammanslutningens egenfinansieringsdel (%) av budgeten?
 • Är verksamhetsplanen realistisk med tanke på de befintliga resurserna?
 • Hurdan är verksamhetens volym? Hur ser verksamhetens nyckeltal ut? (T.ex. publikantal, antalet föreställningar, publikationer, kurser osv.)

Sammanslutningen ska ha varit verksam och registrerad minst tre år och den ska utöva regelbunden verksamhet året runt.

Beslutsfattningen påverkas också av regionala och språkliga aspekter.

Bidrag kan inte beviljas om

 • Sökande verksamhet grundar sig på ekonomisk vinstinbringande
 • Sökande driver amatörverksamhet
 • Ansökan har inlämnats för sent
 • Ansökan är bristfällig och sökande har inte kompletterar sin ansökan oavsett Taikes anmodan
 • Sökandes tidigare bidrag från Taike har inte redovisats

Specialbidrag

Konstkommissionerna bedömer varje ansökan om specialbidrag. Besluten bygger på jämförelse av ansökningarna och en helhetsbedömning. Beslutet påverkas av storleken på det utdelbara anslaget samt beviljade statsunderstöd av bland andra Taike, konstkommissionerna och undervisnings- och kulturministeriet. Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd till samma ändamål.

I bedömningen används följande riktgivande bedömningsgrunder:

Projektets kvalitet:

 • Hur övertygande är sammanslutningen inom sitt konstområde?
 • Framgår projektets konstnärliga målsättningar från arbetsplanen?
 • Är arbetsplanen trovärdig och är dess målsättningar intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som förevisas?

Projektets genomslagskraft:

 • Har projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt genomslag?
 • Uppmuntrar projektet till insikter eller debatt om konst?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet, konstnärer eller publiken?
 • Har projektet inverkan på konstartens utveckling?

Projektets budget och den praktiska organiseringen:

 • Är projektet och dess budget realistiskt planerat och möjligt att genomföra?
 • Är det ansökta bidraget nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts de tidigare åren?
 • Står det ansökta bidraget i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är det ansökta bidragets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna (riskhantering)?

Beslutsfattningen påverkas också av regionala och språkliga aspekter.

Specialvillkor

 • Specialbidrag kan inte beviljas till kostnader av sammanslutningens regelbundna grundverksamhet.
 • Som regel kan Taike bevilja sammanslutningen antingen verksamhetsbidrag eller specialbidrag.

Bidrag kan inte beviljas om

 • Ansökan har inlämnats för sent
 • Ansökan är bristfällig och sökande har inte kompletterar sin ansökan oavsett Taikes anmodan
 • Sökandes tidigare bidrag från Taike har inte redovisats
Viimeksi muokattu: 27.09.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku