Hakuilmoitus

Erityisavustukset Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeisiin

Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät sekä lisäksi yleishyödylliset oikeuskelpoiset yhteisöt (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, yritykset) silloin, kun suunniteltu hanke toteutetaan yhdessä kunnan kanssa.

Hakuaika

Päätökset

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä marraskuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Avustukset on tarkoitettu kulttuurihyvinvointitoimintaa vahvistaviin hankkeisiin vuosina 2022–2023 osana kansallista ikäohjelmaa.

Kenelle

Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät sekä lisäksi yleishyödylliset oikeuskelpoiset yhteisöt (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, yritykset) silloin, kun suunniteltu hanke toteutetaan yhdessä kunnan kanssa. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toim

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Hakeminen

The Arts Promotion Center requires that the applicant is familiar with the application notice and application instructions before completing the application.

Kuka päättää?

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja. 

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Avustukset on tarkoitettu kulttuurihyvinvointitoimintaa vahvistaviin hankkeisiin vuosina 2022–2023 osana kansallista ikäohjelmaa.

Avustuksilla tuetaan

väestön ikääntymiseen varautumista laaja-alaisesti ja kestävästi.
kulttuurihyvinvoinnin osaamisen kehittämistä sekä hyväksi todettujen toimintamallien käyttöönottoa ja juurtumista.
pitkäjänteistä ikäihmisille suuntautuvan taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämistä mm. osana palvelunohjausta, lähetetoimintaa sekä etsivää ja löytävää kulttuurityötä.
Lue lisää kansallisesta ikäohjelmasta.

Myönnettävä avustus on vähintään 50 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Jos hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan.

Millä perusteella?

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään kolmea arviointiperustetta tarkentavine apukysymyksineen. Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuminen, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.  

Hankkeen laatu 

 • Onko hankesuunnitelma laadukas ja sen tavoitteiden toteutuminen arvioitavissa? 
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa ikäihmisille suunnattuihin taide- ja kulttuuripalveluihin? 
 • Miten realistinen ja pitkäjänteisyyttä edistävä hanke on toteutustavoiltaan? 
 • Maksaako yhteisö korvauksia, palkkaa tai palkkiota alan reilujen palkkiokäytäntöjen mukaan? Lisätietoa esim. www.reiluntaiteenmanifesti.fi.

Hankkeen vaikuttavuus 

 • Edistääkö hanke ikääntyvien kulttuurihyvinvointia?
 • Miten hankkeen arviointi toteutetaan?
 • Toteutuuko hankkeessa ikäihmisten osallistuminen, palveluiden vahvistaminen ja paikalliset lähtökohdat?
 • Millaisia pysyviä vaikutuksia ja rakenteita hankkeella tavoitellaan? 

Hankkeen talousarvio

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina? 
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on? 
 • Onko haettu avustussumma perusteltu suhteessa hankkeen laajuuteen? 
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen? 
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus? 

Erityisehdot 

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset. 
Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä. 

Mitä liitteisiin?

Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase). 
Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB. 
Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos 

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. 

Hakeminen 

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa 

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi -tunnistusta. 

Ohjeita verkkoasiointiin 

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Hakemusten käsittely ja tieto päätöksestä 

Haussa käytetään neuvottelumenettelyä, jossa hakemuksia käsitellään kahdessa vaiheessa. Osa hakemuksista voidaan ottaa hakuilmoituksen arviointiperusteiden mukaisesti jatkokäsittelyyn, jossa hakijoiden kanssa käydään tarkentavat keskustelut hankkeista. Päätökset avustuksen myöntämisestä tehdään toisen käsittelyvaiheen jälkeen.   

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä marraskuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. 

Lisätiedot
Erityisasiantuntija Isto Turpeinen
0295 330831
isto.turpeinen@taike.fi

Asiakaspalvelu puh. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi