Hakuilmoitus

Hakuilmoitus 2023: Erityisavustukset harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan

Avustukset kohdennetaan harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan. Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset.

Hakuaika

Päätökset

Kesäkuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Vuonna 2023–2024 toteutettaviin taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutulla maaseudulla.

Kenelle

Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset.

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa. 

Avustusta voi hakea verkossa hakuaikana. 

Edellytämme, että hakija perehtyy hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä. 

Kenelle? 

Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset. Rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.  

Avustukset on tarkoitettu harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan. Hakijan tulee varmistaa oheisesta aluemääritelmästä, että suunnitellut toimenpiteet toteutuvat pääosin rahoitukseen oikeuttavalla alueella.

Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutu-alueluokitus

Aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään kaupunki-maaseutu-luokitukseen. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista ja alueen asutusrakenne on hajanaista.

Kuka päättää?

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja. 

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Avustukset on tarkoitettu vuonna 2023–2024 toteutettaviin 

 • taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutulla maaseudulla
 • taide- ja kulttuurihankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asutun maaseudun asukkaiden osallisuus ja osallistuminen sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen.

Hankkeen tulee kohdistua pääasiassa harvaan asutulle maaseudulle, ja sen hyödynsaajat ovat harvaan asutulla maaseudulla. 
 
Avustuksen voi saada muun muassa

 • taiteilijoiden työllistämiseen 
 • ympäristö- ja julkisiin taideteoksiin 
 • yhteisötaideprojekteihin   
 • taiteilijaresidenssien kehittämiseen 
 • taide- ja kulttuuritapahtumien kehittämiseen 
 • kulttuurimatkailun ja -reittien kehittämiseen 
 • aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin 
 • taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja osallisuutta parantaviin investointeihin ja hankkeisiin  
 • kuntien välisiin kulttuurin yhteistyöhankkeisiin.

Kunnat, joiden paikkatietopohjainen yleisluokitus on harvaan asuttu maaseutu, voivat hakea avustusta myös kuntien välisiin kulttuurin yhteistyöhankkeisiin. Yhteistyöhanke voi olla sellaisen kunnan kanssa, jonka yleisluokitus on jokin muu kuin harvaan asuttu maaseutu, mutta hankkeen toimenpiteiden tulee toteutua hama-kunnassa. Kuntien paikkatietopohjaisen yleisluokituksen voi tarkistaa Taikesta tai tästä:

Myönnettävä avustus on vähintään 10 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin. Avustus voidaan myöntää, jos sen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminnan arviointi huomioon ottaen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Jos hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan. Talkootyötä ei voi käyttää hankkeen omarahoituksena. 

Harvan asutun maaseudun (hama-alueet) kulttuuritoiminnan erityisavustusten taustalla on maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän päätös rahoittaa hama-alueiden kulttuurin kehittämishankkeita. Lue lisää HAMA-parlamentaarisen työryhmän toiminnasta tästä. Taike vastaa avustushaun toimeenpanosta.

Millä perusteella?

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia arviointiperusteita:  

Hankkeen laatu

 • Onko hankesuunnitelma laadukas ja sen tavoitteet kiinnostavia? 
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa harvaan asuttujen alueiden kulttuurin kehittämiseen? 
 • Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan? 
 • Maksaako yhteisö palkkaa tai palkkiota taide- ja kulttuurialan reilujen palkkiokäytäntöjen mukaan? 

Hankkeen vaikuttavuus

 • Toteutuuko hanke tai onko sen toiminnan painopiste harvaan asutuilla alueilla?  
 • Toteutuuko hankkeessa harvaan asuttujen alueiden asukkaiden osallistuminen, palveluiden vahvistaminen ja paikalliset lähtökohdat?
 • Miten hanke edistää harvaan asuttujen alueiden kulttuuriaktiivisuutta? 
 • Millaisia pysyviä vaikutuksia hankkeella tavoitellaan? 

Hankkeen talousarvio

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina? 
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on? 
 • Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen? 
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen? 
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus? 

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.  

Yleiset ehdot

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset. 
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä. 

Mitä liitteisiin?

 • Pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase) tai yhteisön nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön allekirjoituksella ja päiväyksellä vahvistama selvitys yhteisön taloudellisesta tilanteesta, mikäli yhtään tilinpäätöstä ei ole vielä tehty.
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4MB. 

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos 

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. 

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi -tunnistusta.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Ohjeita hakijalle 

Hakemusten käsittely ja tieto päätöksestä

Haussa käytetään tarvittaessa neuvottelumenettelyä, jossa hakemuksia käsitellään kahdessa vaiheessa. Osa hakemuksista voidaan ottaa hakuilmoituksen arviointiperusteiden mukaisesti jatkokäsittelyyn, jossa hakijoiden kanssa käydään tarkentavat keskustelut hankkeista. Päätökset avustuksen myöntämisestä tehdään toisen käsittelyvaiheen jälkeen.   
  
Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä kesäkuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. 

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähetetty hakemus on viranomaisen julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Yhteisöjen hankesuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja, kuten taiteellisia ideoita tai yksityishenkilöitä koskevia tietoja. Tiedot yhteisöille myönnetyistä avustuksista julkaistaan Taiken verkkosivuilla.

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Susanna Mäki-Oversteyns, susanna.maki-oversteyns@taike.fi, puh. 0295 330 837

Asiakaspalvelu, puh. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi