Kehittämisohjelmien väli- ja loppuraportit

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelman väliraportti

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelma (KUMOLI) perustettiin vuonna 2017 ja se on toinen Taiteen edistämiskeskuksen pysyvistä kehittämisohjelmista.

Kehittämisohjelman väliraportissa käydään läpi ohjelman keskeiset painopisteet ja toimet kansainvälisyyden ja liikkuvuuden sekä ohjelman keskiössä olevan kulttuurisen moninaisuuden osalta.
Väliraportti koostuu kehittämisohjelman keskeisten toimintojen kuvauksesta ja tunnusluvuista sekä ohjelmaan osallistuneiden itsearviointikeskustelun dokumentoinnista. Keskustelussa nostettiin esille muun muassa ohjelmatyöhön liittyneitä haasteita asetettujen tavoitteiden ja kohdennettujen resurssien osalta. Onnistumisia työn mittaan oli koettu esimerkiksi verkostojen kehittämisessä.

Väliraportin suosituksissa nostetaan esiin muun muassa kansainvälisyystiimin tai koordinaatioryhmän perustaminen. Lisäksi suositellaan läänintaiteilijoiden työnohjauksen vahvistamista.

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelma 2017-2020 - Väliarviointiraportti (pdf, 510 kt)

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman loppuraportti

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman keskeinen tavoite vuosina 2016–2020 oli taiteilijoiden ja taidekasvattajien työskentelyedellytyksien ja työn näkyvyyden lisääminen sekä ammattitaiteilijoiden aseman ja arvostuksen vahvistaminen. Lisäksi tavoitteissa näkyi vuoden 2015 hallitusohjelman painotukset lasten ja nuorten luovuuden vahvistamisesta ja kulttuurin saatavuuden parantamisesta.

Lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen arvostuksen kasvu näkyi raportin mukaan mm. kulttuurikasvatussuunnitelmien yleistymisenä kunnissa. Lisäksi ELY-keskusten ja maakunnan liittojen kanssa syntyi uusia yhteistyömalleja. Kuntakumppaneita oli 125, taiteilijayhteisöjä ja kolmannen sektorin yhteistyökumppaneita noin 90.

Raportissa kerrotaan myös, että kehittämisohjelman tuloksena Lasten- ja nuortenkulttuurin näkyvyys on lisääntynyt esimerkiksi teattereissa, museoissa ja tapahtumissa.

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma 2016-2020 - loppuraportti (pdf, 874 kt)

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma 2016-2020 - loppuraportti, taitettu (pdf, 3,9 Mt)

Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelman väliraportti

Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelma (Välittäjät) käynnistettiin vuonna 2017 ja se päättyy vuoden 2022 lopussa.

Ohjelman toiminnassa on painotettu erityisesti taiteilijan edellytyksiä toimia uusissa toimintaympäristöissä. Kehittämisohjelman aikana syntyi yhteistyötä muun muassa valtiollisten toimijoiden, kuntien, oppilaitosten ja erilaisten verkostojen kanssa.

Ohjelman väliraporttiin dokumentoidussa arviointikeskustelussa nostettiin esiin muun muassa haasteita ohjelman strategisuudessa ja resursoinnissa. Samoin koettiin, että läänintaiteilijoiden projektit eivät alkuvaiheessa linkittyneet riittävästi kehittämisohjelman tavoitteisiin. Onnistumisina itsearvioinnissa nostettiin esille uudentyyppinen verkostoyhteistyö sekä taiteilijoiden työllistyminen ja työnkuvan laajentuminen.

Raportin suosituksissa nostetaan esille muun muassa kehittämisohjelmien tavoitteiden seurannan parantaminen sekä kiinteämpi yhteistyö Taiken viestinnän ja tiedontuotannon kanssa.

Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelma - Väliarviointiraportti (pdf, 775 kt)

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelman väliraportti

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelmassa on vuodesta 2017 lähtien oltu taiteilijuuden peruskysymysten äärellä. Tehtäväkenttä on tiivistynyt koskemaan taiteilijan työskentelyolosuhteita, sirpaleista tulonmuodostusta, haasteellista työmarkkina-asemaa, sosiaaliturvaa ja työstä maksettavaa korvausta.

Raportin mukaan yhteistyö valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen kanssa on koettu tärkeäksi. Lisäksi on järjestetty koulutuksia muutamien TE-toimistojen kanssa. Ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytyksiä on edistetty etsimällä uusia työtilaisuuksia ja näkyvyyttä yhteistyöverkostojen kautta. Verkostoja on luotu kuntien, kaupunkien ja taiteilijajärjestöjen kanssa. Reilun taiteen kampanja on taas ollut hyvä esimerkki taiteenalojen välisestä toiminnasta. Jatkossa painotusta suunnataan entistä vahvemmin taiteilijoiden sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin.

Kehittämisohjelmassa suunniteltiin myös pilotti läänintaiteilijan omaehtoisesta taiteellisesta työstä. Pilotit selkiyttivät taiteilijataustaisen läänintaiteilijan työnkuvaa ja paransivat työhyvinvointia ja ovat jääneet Taiken toimintaan pysyväksi työmuodoksi.

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelma (Tyrskyt) 2017–2020 - Väliarviointiraportti (pdf, 591 kt)

Viimeksi muokattu: 16.03.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku