Korona-apurahat taiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä valtionavustukset alan toiminimille

Tällä sivulla on julkaistu vanhat 30.6.2021, 21.12.2021 ja 17.2.2022 päättyneet korona-apuraha ja avustusilmoitukset.

Korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

04.02.2022 - 17.02.2022
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Työskentelyapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi.

Apuraha on tarkoitettu hakijan omaan työskentelyyn tai luovan työn ja toiminnan uudelleen käynnistämiseen tilanteessa, jossa hakija on menettänyt työtilaisuuksia tai estynyt harjoittamasta ammattiaan. Apuraha myönnetään elinkustannuksiin ja sen voi käyttää esim. oman ammattitaidon ylläpitämiseen, toiminnan suunnitteluun, harjoitteluun, taiteelliseen tai luovaan työhön tai niitä tukevaan toimintaan.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 •  jolla on vuodelle 2022 valtion taiteilija-apuraha
 •  jolla on vuonna 2022 jokin muu vähintään yksivuotinen apuraha
 •  jolle on aiemmin myönnetty tai myönnetään alkuvuodesta 2022 ylimääräinen taiteilijaeläke
 •  jolla on hakuaikana päätoiminen, kokoaikainen (100 %), kuukausipalkkainen työ
 •  joka hakuaikana opiskelee päätoimisesti ja on oikeutettu opintotukeen.

Jos toimit yrittäjänä, tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (tämä haku) tai yrittäjänä (Taiken korona-avustukset yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille).

Apurahan suuruus ja ehdot

Apurahan määrä on 4000 – 6000 euroa. Apurahan suuruus päätetään hakemusmäärän perusteella käsittelyn aikana. Kaikki apurahan saajat saavat saman summan. Apurahan käyttöaika on 1.4. – 30.6.2022.

Apurahan saaja voi itse valita työskentelykuukaudet apurahan käyttöaikana.

Osa-aikainen ansiotyö ja keikkaluonteinen työ apurahakauden aikana on sallittu. Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).

Tuloverolain 82§ mukaan taiteelliseen toimintaan myönnetty apuraha on verovapaa.

Kuka arvioi ja päättää?

Taiken asiantuntijat arvioivat hakemukset. Johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään?

Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kahta arviointiperustetta.

Arviointiperusteet:

1. Hakijan ammattilaisuus

 •  Hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- tai luovilla aloilla.

2. Koronapandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen ajalla 1.12.2021 – 28.2.2022

 •  Hakijan selvitys

Molempien arviointiperusteiden tulee täyttyä, jotta apurahan voi saada. Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon aiemmin saadut korona-apurahat, mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, taiteen ja luovien alojen eri ammattiryhmät sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

 • Hakemusta ei voi hakuajan jälkeen täydentää.
 • Apurahan käyttöaikaa 1.4. – 30.6.2022 ei voi muuttaa.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä käyttöajan päätyttyä.
 • Apurahat myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy vuoden 2022 ensimmäisen lisätalousarvion ja osoittaa tarkoitusta varten hallituksen esittämän määrärahan.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä. 
 • Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Ohjeita hakijalle

Mitä liitteisiin?

Sinun ei tarvitse lisätä hakemukseen liitteitä. Halutessasi voit liittää hakemukseen ansioluettelosi.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa.

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. 

Ohjeita verkkoasiointiin.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 8.4.2022 mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  

Taiken tekemät päätökset ovat julkisia. Esimerkiksi medialla on oikeus saada tiedot apurahansaajista. Voit kuitenkin kieltää nimesi julkaisemisen Taiken verkkosivuilla.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Korona-avustukset taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

04.02.2022 - 17.02.2022
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Toiminta-avustukset on tarkoitettu taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi. Avustus voidaan myöntää myös luovien alojen toimialalla toimivalle teknisen tai tuotannollisen alan yrittäjälle. Avustusta voidaan myöntää eri yritysmuodoille esim. yksityisille elinkeinonharjoittajille, osakeyhtiöille, kommandiittiyhtiöille tai osuuskunnille.

Avustukset on tarkoitettu:

1) Yksityisille elinkeinonharjoittajille. Elinkeinonharjoittajalla voi olla palkattua työvoimaa.

2) Yksinyrittäjille yritysmuodosta riippumatta. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan taloudellisen toiminnan harjoittajaa, jolla ei hakuaikana ole työsuhteessa olevaa palkattua työvoimaa.

Avustuksen hakeminen edellyttää Y-tunnusta.

Hakijana olevan yksityisen elinkeinonharjoittajan tai yrityksen on pitänyt toimia vähintään yhden vuoden ajan ennen hakemuksen jättämistä.

Tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (Taiken korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille) tai yrittäjänä (tämä haku).

Mihin tarkoitukseen?

Avustus on tarkoitettu yrittäjän toiminnasta tai toiminnan uudelleen käynnistymisestä aiheutuviin kuluihin vuoden 2022 aikana tilanteessa, jossa normaali toiminta on vaikeutunut tai estynyt COVID-19-pandemian takia.

Avustuksen tarpeen harkinnassa otetaan huomioon aiemmin mahdollisesti saadut muut koronatuet.

Avustukset ovat Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 säätelemää de minimis -tukea.

EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla.

Avustuksen suuruus ja ehdot

Avustuksen määrä on 6000 euroa. Tukea voi käyttää vuoden 2022 kuluihin. Avustuksen käyttöaika on 31.12.2022 saakka. Yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille myönnettävä avustus on veronalaista tuloa.

Kuka arvioi ja päättää?

Taiken asiantuntijat arvioivat hakemukset ja johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään?

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta.

1. Hakijan ammattilaisuus

 •  hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- tai luovilla aloilla

2. Käyttötarkoitus

 •  hakijan kuvaus tuen käytöstä

3. Koronapandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen ajalla 1.12.2021 – 28.2.2022

 •  hakijan selvitys

Kaikkien kolmen arviointiperusteen tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon aiemmin saadut korona-avustukset, mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus sekä eri taide- ja toimialat. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha. Avustukset ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

 • Hakemusta ei voi hakuajan jälkeen täydentää.
 • Avustuksen käyttöaikaa, vuosi 2022, ei voi muuttaa.
 • Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä.
 • Avustukset myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy vuoden 2022 ensimmäisen lisätalousarvion ja osoittaa tarkoitusta varten hallituksen esittämän määrärahan.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä. 
 • Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Ohjeita hakijalle

Mitä liitteisiin?

Liitä hakemukseen viimeisin tilinpäätös. Liitettä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta ellei kirjanpitolain 1a ja 4b § edellytä tilinpäätöksen tekemistä. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa.

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. Asiointipalvelun käyttö edellyttää yrittäjiltä Y-tunnusta ja yrittäjät kirjautuvat suomi.fi -tunnistuksen kautta. Kirjautumistavaksi pitää valita Yhteisön puolesta asiointi.

Ohjeita verkkoasiointiin.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 30.4.2022 mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Korona-apurahat taiteilijoille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

30.11.2021 - 21.12.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Työskentelyapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille COVID-19 -pandemian vaikutusten vähentämiseen. Apuraha on tarkoitettu hakijan taiteelliseen työskentelyyn.

Ammattitaiteilija luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito. 

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 •  jolla on vuonna 2022 valtion taiteilija-apuraha.
 •  jolla on vuonna 2022 jokin muu vähintään yksivuotinen apuraha.
 •  jolle on aiemmin myönnetty tai myönnetään alkuvuodesta 2022 ylimääräinen taiteilijaeläke.
 •  joka opiskelee päätoimisesti.
 •  jolla on apurahan käyttöaikana päätoiminen ja kokoaikainen (100-prosenttinen) työ.

Apurahan suuruus ja ehdot

Apurahan määrä on 12 000 euroa ja se on tarkoitettu kuuden kuukauden työskentelyyn välillä 1.4. - 31.12.2022. Apurahakuukaudet on käytettävä yhdenjaksoisesti.

Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden. 
Apurahansaajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus, joka on noin 13 - 25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksusi määrä perustuu ikääsi sekä MYEL-työtuloosi, joka ilmoitetaan sinulle vakuutuspäätöksessä. Melan sivuilta saat lisätietoa apurahansaajan vakuutusmaksuista.    

Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).

Taiteelliseen toimintaan myönnetty apuraha on verovapaa. (Tuloverolaki 82 §).

Kuka arvioi ja päättää?

Taiken taidetoimikuntien jäsenistä koottu monialainen asiantuntijapaneeli antaa arvion hakemuksista. Johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään?

Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kahta arviointiperustetta.

Arviointiperusteet:

 1. Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot    

 2.  Onko hakija ammattilainen?
 3.  Millaiset ovat hakijan aikaisemmat taiteelliset näytöt?
 4. Työsuunnitelma

 5.  Onko työskentely hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa?
 6.  Sisältyykö työsuunnitelmaan ammatillista kehitystä?
 7.  Sisältääkö työsuunnitelma taiteenalan näkökulmasta kiinnostavia tai uutta luovia sisältöjä?

Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät apurahat, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli, taidealojen alagenret, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

 • Apurahan käyttöaikaa 1.4.-31.12.2022 ei voi muuttaa.
 • Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä käyttöajan päätyttyä.
 • Apurahat myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä. 
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Ohjeita hakijalle

Mitä liitteisiin?

Taiteilijan ansioluettelo on pakollinen liite. Visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää lisäksi hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa 

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. 

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 15.3.2022 mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  

Taiken tekemät päätökset ovat julkisia. Esimerkiksi medialla on oikeus saada tiedot apurahansaajista. Voit kuitenkin kieltää päätöstietojesi (nimi, käyttötarkoitus, myönnetty summa, kotipaikka) julkaisemisen Taiken verkkosivuilla. Jos annat luvan verkkosivuilla julkaisemiseen ja olet Taiken asiointipalvelussa ilmoittanut taiteilijanimesi, se julkaistaan virallisen nimen yhteydessä. 

Lisätiedot

Asiakaspalvelu p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi

Erityisavustukset yhteisöille koronan vaikutusten vähentämiseen

Hakuilmoitus

Hakuaika:

30.11.2021 - 21.12.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

 

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Avustukset on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille koronapandemian vaikutusten vähentämiseen ja taiteilijoiden työllistämiseen. Avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, osuuskunnat, yritykset, yksityiset elinkeinonharjoittajat ja säätiöt.

Kuka päättää?

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Avustus on tarkoitettu yhteisöjen toiminnan vahvistamiseen ja toimintaa kehittäviin hankkeisiin. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Myönnettävä avustus on vähintään 20 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin. Avustus voi kattaa hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista 100 %. Avustuksen käyttöaika on vuosi 2022.

Avustusta voidaan myöntää esim.

 •  taiteilijoita työllistäviin hankkeisiin tai kokeiluihin
 •  COVID -19-pandemian aiheuttamien muutosten jälkeiseen toiminnan vakauttamiseen
 •  yhteisön osaamisen vahvistamiseen
 •  kansainvälisen toiminnan edistämiseen
 •  myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Avustukset ovat Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 säätelemää de minimis -tukea. EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla.

Millä perusteella?

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään kolmea arviointiperustetta tarkentavine apukysymyksineen. Kaikkien kohtien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. 

Hankkeen laatu

 • Onko hankesuunnitelma laadukas ja sen tavoitteet kiinnostavia?
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa taiteen kentälle, taiteilijoille ja yleisölle?
 • Ovatko yhteisön työntekijät tai hankkeen toteuttajat ammattilaisia?
 • Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan?
 • Maksaako yhteisö palkkaa tai palkkiota alan reilujen palkkiokäytäntöjen mukaan?

Hankkeen vaikuttavuus

 • Miten hanke työllistää taiteilijoita joko suoraan tai välillisesti?
 • Millainen on hankkeen laajuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
 • Millaisia yhteistyökumppaneita hankkeessa on?
 • Miten saavutettavuus toteutuu?

Hankkeen talousarvio

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on?
 • Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen?
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen?

Erityisehdot

 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.
 • Avustuksen saajan tulee käyttää avustus myöntövuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.
 • Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion.

Mitä liitteisiin?

 • Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase). Liitettä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta ellei kirjanpitolain 1a ja 4b § sitä edellytä.
 • Voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä. 
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiken myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi-tunnistusta.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 31.3.2022 loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi

Korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille

Hakuaika:

16.06.2021 - 30.06.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.
 
Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Työskentelyapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi.
Apuraha on tarkoitettu hakijan omaan työskentelyyn tai luovan työn ja toiminnan uudelleen käynnistämiseen tilanteessa, jossa hakija on menettänyt työtilaisuuksia tai estynyt harjoittamasta ammattiaan. Apurahaa voi käyttää esim. oman ammattitaidon ylläpitämiseen, käynnistyvän toiminnan suunnitteluun, harjoitteluun, taiteelliseen tai luovaan työhön tai niitä tukevaan toimintaan.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu Taiken myöntämä vähintään neljän kuukauden mittainen työskentelyapuraha
jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke
jolla on päätoiminen, kuukausipalkkainen työ.
Jos toimit yrittäjänä, tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (tämä haku) tai yrittäjänä (Taiken korona-avustukset yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille).
Apurahan suuruus ja ehdot
Apurahan määrä on 6000 euroa ja se on tarkoitettu kolmen kuukauden työskentelyyn välillä 1.9. -31.12.2021.
Apurahan saaja voi itse valita työskentelykuukaudet apurahan käyttöaikana.
Muu palkattu keikkaluonteinen ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu. Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).
Taiteelliseen toimintaan myönnetty apuraha on verovapaa. (Tuloverolaki 82 §)

Kuka arvioi ja päättää

Taiken taidetoimikuntien jäsenistä koottu monialainen asiantuntijapaneeli antaa arvion hakemuksista. Johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.
Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään
Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta.
Arviointiperusteet:
1. Hakijan ammattilaisuus
Hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- tai luovilla aloilla.
2. Työsuunnitelma
Hakijan suunnitelma työskentelystään apurahalla. Työskentely voi olla esim. oman ammattitaidon ylläpitämistä, käynnistyvän toiminnan suunnittelua, harjoittelua, taiteellista tai luovaa työtä tai muuta vastaavaa toimintaa.
3. Koronapandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen
Hakijan selvitys
Kaikkien kolmen arviointiperusteen tulee täyttyä, jotta apurahan voi saada. Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon aiemmin saadut korona-apurahat, mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, taidealojen alagenret, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Päätöksentekoon vaikuttaa myös  käytettävissä oleva määräraha. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

Apurahan käyttöaikaa 1.9.-31.12.2021 ei voi muuttaa.
Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä käyttöajan päätyttyä.
Apurahaa ei voida myöntää, jos
Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä. 
Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.
 
Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Ohjeita hakijalle 

Mitä liitteisiin

Sinun ei tarvitse lisätä hakemukseen liitteitä. Visuaalisten alojen hakijat voivat kuitenkin liittää hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä.
Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa 
Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. 

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä elokuun loppuun mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  
Taiken tekemät päätökset ovat julkisia. Esimerkiksi medialla on oikeus saada tiedot apurahansaajista. Voit kuitenkin kieltää nimesi julkaisemisen Taiken verkkosivuilla. Jos annat luvan verkkosivuilla julkaisemiseen ja olet ilmoittanut hakemuksessa taiteilijanimesi, se julkaistaan virallisen nimen yhteydessä. 
 
Lisätiedot
p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
 

Korona-avustukset taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

16.6.-30.6.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.
Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Toiminta-avustukset on tarkoitettu taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi. Avustus voidaan myöntää myös luovien alojen ekosysteemissä toimivalle teknisen tai tuotannollisen alan yrittäjälle. Avustusta voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille: yksityisille elinkeinonharjoittajille, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnille.
 
Avustukset on tarkoitettu: 
1) Yksityisille elinkeinonharjoittajille. Elinkeinonharjoittajalla voi olla palkattua työvoimaa. 
2) Yksinyrittäjille yritysmuodosta riippumatta. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan taloudellisen toiminnan harjoittajaa, jolla ei hakuhetkellä ole palkattua työvoimaa.
 
Muut yrittäjät ja yritykset voivat hakea avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ministeriöstä haettavat avustukset on tarkoitettu ammatilliseen toimintaan oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt. Yhteisöllä tulee olla palkattua henkilöstöä ja yhteisön toiminnan tulee pääsääntöisesti olla ammatillista kulttuuritoimintaa.
 
Avustuksen hakeminen edellyttää Y-tunnusta.
 
Tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (Taiken korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille) tai yrittäjänä (tämä haku).

Mihin tarkoitukseen

Avustus on tarkoitettu yrittäjän toiminnasta tai toiminnan uudelleen käynnistymisestä aiheutuviin kuluihin vuoden 2021 aikana tilanteessa, jossa normaali toiminta on vaikeutunut tai estynyt COVID-19-pandemian takia. 
 
Avustuksen tarpeen harkinnassa otetaan huomioon aiemmin mahdollisesti saadut muut koronatuet. 
Avustukset ovat Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 säätelemää de minimis -tukea.
EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla.

Avustuksen suuruus ja ehdot

Avustuksen määrä on 8 000 tai 12 000 euroa toiminnan kuluista ja laajuudesta riippuen. 
Tukea voi käyttää vuoden 2021 kuluihin. Avustuksen käyttöaika on 31.12.2021 saakka. Yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille myönnettävä avustus on veronalaista tuloa.

Kuka arvioi ja päättää

Taiken asiantuntijat arvioivat hakemukset ja johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.
Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään
Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta. 
1. Hakijan ammattilaisuus 
- hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- ja luovien alojen ekosysteemissä
2. Suunnitelma tuen käytöstä 
- hakijan kuvaus tuen käytöstä 
3. Koronapandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen 
- hakijan selvitys
Kaikkien kolmen arviointiperusteen tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon aiemmin saadut korona-avustukset, mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus sekä eri taide- ja toimialat. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha. Avustukset ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

Avustuksen käyttöaikaa, vuosi 2021, ei voi muuttaa.
Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä.

Avustusta ei voida myöntää, jos

Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä.  
Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista. Avustusta ei voida myöntää, jos hakija ei ole toimittanut selvitystä opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2020 myöntämän korona-avustuksen käytöstä tai hakenut myöntöpäätöksen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti lisäaikaa selvityksen tai sen liitteiden toimittamiselle.
Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. 

Mitä liitteisiin

Liitä hakemukseen edellisen vuoden tilinpäätös. Liitettä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta ellei kirjanpitolain 1a ja 4b § sitä edellytä. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.
 

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa 
Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. Asiointipalvelun käyttö edellyttää yrittäjiltä Y-tunnusta ja yrittäjät kirjautuvat suomi.fi -tunnistuksen kautta. Kirjautumistavaksi pitää valita Yhteisön puolesta asiointi.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä elokuun loppuun mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  
 
Lisätiedot
p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi 
 
 
 
 

 

Viimeksi muokattu: 20.09.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku