Korona-apurahat taiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä valtionavustukset alan toiminimille (viides hakukierros)

Tällä sivulla on julkaistu vanhat 30.6. päättyneet korona-apuraha ja avustusilmoitukset. Uusiin, nyt haettavissa olevaan korona-apurahailmoitukseen pääset tämän linkin kautta: korona-apurahailmoitus

Uuteen, nyt haettavissa olevaan korona-avustusilmoitukseen pääset tämän linkin kautta: korona-avustusilmoitus

Korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille

Hakuaika:

16.06.2021 - 30.06.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.
 
Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Työskentelyapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi.
Apuraha on tarkoitettu hakijan omaan työskentelyyn tai luovan työn ja toiminnan uudelleen käynnistämiseen tilanteessa, jossa hakija on menettänyt työtilaisuuksia tai estynyt harjoittamasta ammattiaan. Apurahaa voi käyttää esim. oman ammattitaidon ylläpitämiseen, käynnistyvän toiminnan suunnitteluun, harjoitteluun, taiteelliseen tai luovaan työhön tai niitä tukevaan toimintaan.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu Taiken myöntämä vähintään neljän kuukauden mittainen työskentelyapuraha
jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke
jolla on päätoiminen, kuukausipalkkainen työ.
Jos toimit yrittäjänä, tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (tämä haku) tai yrittäjänä (Taiken korona-avustukset yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille).
Apurahan suuruus ja ehdot
Apurahan määrä on 6000 euroa ja se on tarkoitettu kolmen kuukauden työskentelyyn välillä 1.9. -31.12.2021.
Apurahan saaja voi itse valita työskentelykuukaudet apurahan käyttöaikana.
Muu palkattu keikkaluonteinen ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu. Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).
Taiteelliseen toimintaan myönnetty apuraha on verovapaa. (Tuloverolaki 82 §)

Kuka arvioi ja päättää

Taiken taidetoimikuntien jäsenistä koottu monialainen asiantuntijapaneeli antaa arvion hakemuksista. Johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.
Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään
Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta.
Arviointiperusteet:
1. Hakijan ammattilaisuus
Hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- tai luovilla aloilla.
2. Työsuunnitelma
Hakijan suunnitelma työskentelystään apurahalla. Työskentely voi olla esim. oman ammattitaidon ylläpitämistä, käynnistyvän toiminnan suunnittelua, harjoittelua, taiteellista tai luovaa työtä tai muuta vastaavaa toimintaa.
3. Koronapandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen
Hakijan selvitys
Kaikkien kolmen arviointiperusteen tulee täyttyä, jotta apurahan voi saada. Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon aiemmin saadut korona-apurahat, mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, taidealojen alagenret, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Päätöksentekoon vaikuttaa myös  käytettävissä oleva määräraha. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

Apurahan käyttöaikaa 1.9.-31.12.2021 ei voi muuttaa.
Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä käyttöajan päätyttyä.
Apurahaa ei voida myöntää, jos
Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä. 
Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.
 
Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Ohjeita hakijalle 

Mitä liitteisiin

Sinun ei tarvitse lisätä hakemukseen liitteitä. Visuaalisten alojen hakijat voivat kuitenkin liittää hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä.
Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa 
Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. 

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä elokuun loppuun mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  
Taiken tekemät päätökset ovat julkisia. Esimerkiksi medialla on oikeus saada tiedot apurahansaajista. Voit kuitenkin kieltää nimesi julkaisemisen Taiken verkkosivuilla. Jos annat luvan verkkosivuilla julkaisemiseen ja olet ilmoittanut hakemuksessa taiteilijanimesi, se julkaistaan virallisen nimen yhteydessä. 
 
Lisätiedot
p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
 

Korona-avustukset taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

16.6.-30.6.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.
Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Toiminta-avustukset on tarkoitettu taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi. Avustus voidaan myöntää myös luovien alojen ekosysteemissä toimivalle teknisen tai tuotannollisen alan yrittäjälle. Avustusta voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille: yksityisille elinkeinonharjoittajille, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnille.
 
Avustukset on tarkoitettu: 
1) Yksityisille elinkeinonharjoittajille. Elinkeinonharjoittajalla voi olla palkattua työvoimaa. 
2) Yksinyrittäjille yritysmuodosta riippumatta. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan taloudellisen toiminnan harjoittajaa, jolla ei hakuhetkellä ole palkattua työvoimaa.
 
Muut yrittäjät ja yritykset voivat hakea avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ministeriöstä haettavat avustukset on tarkoitettu ammatilliseen toimintaan oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt. Yhteisöllä tulee olla palkattua henkilöstöä ja yhteisön toiminnan tulee pääsääntöisesti olla ammatillista kulttuuritoimintaa.
 
Avustuksen hakeminen edellyttää Y-tunnusta.
 
Tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (Taiken korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille) tai yrittäjänä (tämä haku).

Mihin tarkoitukseen

Avustus on tarkoitettu yrittäjän toiminnasta tai toiminnan uudelleen käynnistymisestä aiheutuviin kuluihin vuoden 2021 aikana tilanteessa, jossa normaali toiminta on vaikeutunut tai estynyt COVID-19-pandemian takia. 
 
Avustuksen tarpeen harkinnassa otetaan huomioon aiemmin mahdollisesti saadut muut koronatuet. 
Avustukset ovat Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 säätelemää de minimis -tukea.
EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla.

Avustuksen suuruus ja ehdot

Avustuksen määrä on 8 000 tai 12 000 euroa toiminnan kuluista ja laajuudesta riippuen. 
Tukea voi käyttää vuoden 2021 kuluihin. Avustuksen käyttöaika on 31.12.2021 saakka. Yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille myönnettävä avustus on veronalaista tuloa.

Kuka arvioi ja päättää

Taiken asiantuntijat arvioivat hakemukset ja johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.
Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään
Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta. 
1. Hakijan ammattilaisuus 
- hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- ja luovien alojen ekosysteemissä
2. Suunnitelma tuen käytöstä 
- hakijan kuvaus tuen käytöstä 
3. Koronapandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen 
- hakijan selvitys
Kaikkien kolmen arviointiperusteen tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon aiemmin saadut korona-avustukset, mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus sekä eri taide- ja toimialat. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha. Avustukset ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

Avustuksen käyttöaikaa, vuosi 2021, ei voi muuttaa.
Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä.

Avustusta ei voida myöntää, jos

Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä.  
Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista. Avustusta ei voida myöntää, jos hakija ei ole toimittanut selvitystä opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2020 myöntämän korona-avustuksen käytöstä tai hakenut myöntöpäätöksen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti lisäaikaa selvityksen tai sen liitteiden toimittamiselle.
Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. 

Mitä liitteisiin

Liitä hakemukseen edellisen vuoden tilinpäätös. Liitettä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta ellei kirjanpitolain 1a ja 4b § sitä edellytä. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.
 

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa 
Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. Asiointipalvelun käyttö edellyttää yrittäjiltä Y-tunnusta ja yrittäjät kirjautuvat suomi.fi -tunnistuksen kautta. Kirjautumistavaksi pitää valita Yhteisön puolesta asiointi.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä elokuun loppuun mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  
 
Lisätiedot
p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi 
 
 
 
 

 

Viimeksi muokattu: 08.12.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku