Projektit

Kulttuurisen moninaisuuden projektit ja verkostot

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmassa kulttuurista moninaisuutta edistetään valitsemalla siihen sopivia taiteen keinoja sekä käynnistämällä ja koordinoimalla eri tahojen yhteistyötä muun muassa erityisryhmien, maahanmuuttajien sekä ulkomaalaistaustaisien taiteilijoihin liittyvissä yhteisissä projekteissa. Kulttuurisen moninaisuuden projektit ja verkostot -projektikokonaisuuteen kuuluu 2 osaprojektia:

Menetelmiä dialogiin

Menetelmiä dialogiin; kulttuurien välistä dialogia taiteen ja kulttuurin viitekehyksessä. Tavoitteena on luoda työpajojen, tapahtumien ja vuorovaikutuksen avulla sisältöjä, mallinnuksia ja taiteellisia kokonaisuuksia. Sisällöillä edistetään ja tuodaan näkyväksi kulttuurienvälistä dialogia.

Tavoitteena on myös luoda verkostoja ja työryhmiä, joiden avulla pystytään toteuttamaan taiteellisesti ja kulttuurisesti moninainen tapahtuma ja taiteellinen kokonaisuus. Edistetään kulttuurienvälistä vuoropuhelua jo kokonaisuuksien valmisteluvaiheessa. Parannetaan taiteen tekijöiden esiintymismahdollisuuksia ja tuetaan verkostoitumista kulttuurisen moninaisuuden kontekstissa. Edistetään monistettavien mallinnoksien syntymistä. Projektissa osallistetaan marginaalisia yhteisöjä taiteen- ja kulttuurin pariin sekä käynnistää keskustelua kulttuurisen moninaisuuden käsitteestä esittävän taiteen kontekstissa.

Vastuuhenkilö: Mertsi Lindgren

Hankkeen ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Monikulttuuriset välähdykset

Projekti on monivuotinen ja laaja-alainen. Toimintaan sisältyy useita erimittaisia ja kestoisia toimintoja. Tarkoituksena on tukea ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita. Samalla tuodaan yleisön ja median tietoisuuteen kulttuurien moninaisuutta, esitellään ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita ja luodaan erilaisten tapahtumien ja toimintojen kautta yhdenvertaisuuden ilmapiiriä. Projektin pääteemoja ovat rasismin vastaisuus ja yhdenvertaisuuden luominen sekä monikulttuuristen taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien edistäminen.

Paikkakunnat sekä kohderyhmät ja tilat vaihtelevat projektikohtaisesti. Projekti koostuu erilaisista näyttelyistä, yhteisötaide- ja monikulttuurisista tapahtumista, mediakilpailuista ja työpajoista. Projekti toteutetaan monimuotoisesti, ja nopea sekä joustava reagointi ovat toiminnalle ominaista. Kevytrakenteisia tapahtumia tai pop up -näyttelyjä ja esiintymisiä tuodaan eri paikkakunnille, julkisiin tiloihin, kahviloihin, gallerioihin tai kirjastoihin lyhyelläkin aikataululla. Alaprojektien kesto vaihtelee tunneista kuukausiin. Pitempänä jatkumona tehtäväkentässä on ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden kartuttaminen. Tärkein kohdennus projektissa on taiteen yhteiskunnallisuus.

Projektin aikana monikulttuurisuutta tuodaan esille positiivisessa kontekstissa erilaisten tapahtumien aikana. Osa projekteista on tarkoitettu julkisten tilojen käyttäjille, osa taas kohdennetaan tietyille ryhmille. Yhteisötaiteelliset projektit toimivat linkkinä maahanmuuttajien ja valtaväestön kohtaamiseen. Vuosi 2019 alkaa rasisminvastaiseen viikkoon valmistumalla maaliskuussa, jolloin useita eri toimijoita aktivoidaan tuomaan aihetta esille erilaisten toimintojen avulla. Lisäksi keväällä toteutetaan ensimmäinen yhdenvertaisuuteen liittyvän lapsille ja nuorille järjestetty videokilpailu. Projekteissa huomioidaan myös erilaisia monikulttuurisuuteen liittyviä teemapäiviä ja -viikkoja järjestäen alueen toimijoiden kanssa aiheeseen liittyvää ohjelmaa. Monikulttuuriset välähdykset -projekti sisältää kokonaisuudessaan organisointia, verkostoitumista, yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa, asiantuntijatoimintaa sekä kansainvälisten kontaktien kartoitusta. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa toimintaedellytyksiä, rahoitusmahdollisuuksia, näyttelytiloja ja esiintymismahdollisuuksia sekä parantaa niitä.

Vastuuhenkilö: Maija (Maikki) Kantola

Hankkeen ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2021

Viimeksi muokattu: 25.02.2019

Vähemmistökulttuurien edistäminen

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmassa vähemmistökulttuuria edistetään valitsemalla siihen sopivia taiteen keinoja sekä käynnistämällä ja koordinoimalla eri tahojen yhteistyötä muun muassa pää- ja vähemmistökulttuurien yhteisissä projekteissa. Vähemmistökulttuurien edistäminen -projektikokonaisuuteen kuuluu 4 osaprojektia:

Romanitaiteen toimintaedellytysten kehittämisalustat ja toimet

Projektissa luodaan pohjoismaisille romanitaiteilijoille tunnustus ja palkitsemisjärjestelmä ja edistetään romanitaiteen- ja kulttuurin asiantuntijatietouden keskittymää ja toimintaedellytyksiä.

Tavoitteena on edistää Nordic Roma Artist Platform (NRAP) mustalaistaiteilijoiden tunnustusjärjestelmän toteutumista, jonka tavoitteena on edistää Pohjoismaiden mustalaistaiteilijoiden taiteellisia uria verkostoitumis-, mentorointi-, näkyvyys- ja tunnustoiminnan muodoissa. Lisätä tietoa ja tietoisuutta Pohjoismaiden mustalaistaiteen perinteistä. Edistää kansainvälistä ja kulttuurienvälistä dialogia mahdollistamalla helppo pääsy laadukkaaseen Pohjoismaiden mustalaistaiteilijoita luotavaan online-sivustoon.

Käsitellä mustalaistaidetta ja -taiteilijoita yhdenvertaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa suhteessa valtaväestön taiteeseen sekä soveltaa siihen valtayhteiskuntien yhdenvertaisia statuskriteerejä (esim. omien maiden taiteen ammattiliittojen jäsenyyskriteerejä). Edistää vähemmistöjen osallisuutta valtaväestön elinkeinorakenteissa ja järjestelmissä, kuten eri taideorganisaatioiden ja apurahalautakuntien päättävien elinten jäseninä. Aloitetaan kansallisen Romanien taiteen- ja kulttuurin asiantuntijakeskittymän perustamisen prosessi.

Vastuuhenkilö: Mertsi Lindgren

Hankkeen ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Saamelaiset taidetapahtumat

Projektissa toteutetaan yhteisöllisiä kaupunkisaamelaistapahtumia, erityiskohderyhmänä nuoret. Toteutetaan SkammâČuõvv -kulttuuritapahtuma 10-17-vuotiaille saamelaisille lapsille ja nuorille sekä Saamelaisnuorten taidetapahtuma saamelaisalueella. Lisäksi tapahtumat toimivat verkottamisalustoina sekä tulevan läänintaiteilijatyön alustoina tulevien vuosien työskentelyn suunnittelulle.

Tapahtumissa, joissa työpajatyöskentelyjen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja saamelaista identiteettiä. Vuoden 2019 teemoina ovat tanssi, musiikki, kuvataide ja mediataide. Tapahtumissa on eri alojen taiteen ammattilaisia, jotka toimivat tapahtumien asiantuntijatoimijoina.

Vastuuhenkilö: Milja Guttorm

Hankkeen ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Sámit ovttas – Saamelaiset yhdessä

Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Oulun seudulla asuvien saamelaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen. Toiminnan tarkoituksena on tukea kulttuurilähtöisten toimintamuotojen ja -menetelmien avulla Oulun seudulla asuvien saamelaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. 

Päätavoitteena on kulttuurilähtöisten toimintamuotojen avulla saamelaisten yhteisöllisyyden ja sosiaalisen kanssakäymisen tukeminen sekä terveyden edistäminen, sosiaalisten tukiverkostojen vahvistaminen sekä osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen yhteisössään. 

Päätavoitteiden saavuttamiseksi osatavoitteena on ylisukupolviseen ajatteluun perustuvan ja eri-ikäisiä sukupolvia yhteen kokoavan yhteisöllisen tapaamis- ja seurustelukulttuurin elvyttäminen ja ylläpitäminen.

Vastuuhenkilö: Milja Guttorm

Hankkeen ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Saamelaiskulttuurin edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti

Tehtävänä on eri saamelaistoimijoiden kanssa edistää yhteistyötä sekä projektien avulla saamelaiskulttuuria. Ensisijaisena toiminta-alueena on Lappi ja Saamenmaa, mutta läänintaiteilija toimii kansallisesti ja kansainvälistä yhteistyötä tehden saamelaiskulttuurin ja taiteen saralla. 

Tehdä saamelaiskulttuuria näkyväksi ja edistää saamelaistaidetta sekä kotimaassa että kansainvälisesti, tavoitteena on myös rakentaa toiminnallista siltaa saamenmaahan yhteistyössä kaupunkisaamelaiskulttuurin läänintaiteilijan kanssa. Lisäksi jatketaan hyvää perinnettä pyöreän pöydän keskustelujen muodossa sekä edistetään pohjoismaista yhteistyötä 2018 toteutetun pohjoismaisen saamelaiskonferenssin tuloksiin pohjautuen.

Vastuuhenkilö: Auri Ahola (1.6.2019 alkaen)

Hankkeen ajankohta: 01.06.2019 - 31.12.2019

 

Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta

Kansainvälistymistä vahvistetaan toimimalla taiteen alan kansainvälisissä verkostoissa, osallistumalla kansainvälistä vuorovaikutusta ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistäviin projekteihin sekä tukemalla kansainvälistymistä myös kotimaassa. Teemme yhteistyötä valtion eri ministeriöiden, virastojen, kuntien, kaupunkien sekä kansainvälisten verkostojen ja laajan kumppanijoukon kanssa. Projektit liittyvät verkottumisen, kansainvälisen tapahtumatoiminnan, residenssitoiminnan, liikkuvuuden, kansainvälistymisen sekä kotikansainvälistymisen teemoihin. Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta -projektikokonaisuuteen kuuluu 5 osaprojektia:

Arctic Arts Summit 2019 – Arktinen kestävän taide- ja kulttuuripolitiikan laboratoriona

Kansainvälinen huippukokous, jossa Arktiseen neuvostoon kuuluvat maat kokoontuvat Rovaniemelle keskustelemaan arktisen alueen haasteista sekä taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksista arktisen muutoksen ohjaamiseen. Huippukokouksen valmistelu on osa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden toimintaa. Kokous järjestetään 4.–5.6.2019 puheenjohtajuuskauden lopussa. Arktisen taiteen huippukokous on järjestyksessään toinen: Ensimmäinen on järjestetty Harstadissa Norjassa vuonna 2017. Lapin yliopisto on kokouksen pääjärjestäjä yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen, Opetus ja kulttuuriministeriön, Rovaniemen kaupungin ja UArctic-verkoston kanssa. Huippukokouksen keskeinen tavoite on edistää taide- ja kulttuurisektorin sirkumpolaarista yhteistyötä.

Kokouksessa pyritään tunnistamaan, kehittämään ja edistämään kestäviä ja vastuullisia toimintamuotoja, pitkäjänteistä suunnittelua, luovan alan infrastruktuuria ja koulutusyhteistyötä. Tutkimustietoa kestävästä taiteesta ja kulttuurista sekä sen vaikuttavuudesta esitetään poliittisille päättäjille ja virkamiehille. Alkuperäiskansojen taide- ja kulttuuripolitiikka sekä monialainen tutkimus taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden arvioimiseksi sisältyvät olennaisina osina näihin teemoihin. Arktiset alueet näyttäytyvät usein lähinnä raaka-aineresurssina ja periferiana, joten kokouksen tavoitteena on myös tehdä arktista aluetta ja sen taidetta ja kulttuuria sekä vastuullisia tukimalleja tunnetuksi maailmanlaajuisesti. Kokoukseen osallistuu taiteilijoita ja muita taidealan toimijoita kaikista kahdeksasta Arktiseen neuvostoon kuuluvasta maasta (Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tansksta Grönlanti ja Färsaaret, Venäjä ja Yhdysvalloista Alaska). Myös Japanista, Kiinasta ja Skotlannista, jossa arktisuuteen kohdistuu kiinnostusta, kutsutaan runsaasti osallistujia. Median edustajia, kuten toimittajia, kutsutaan maailmanlaajuisesti. Kokoukseen odotetaan noin 350-400 osallistujaa.

https://www.ulapland.fi/EN/Events/Arctic-Arts-Summit-2019

Bridging event

Two major international events will take place in Rovaniemi, Lapland, Finland at the end of May and the beginning of June 2019, namely an annual conference of Cumulus, the global network connecting more than 250 design universities from all over the world, and the second Arctic Arts Summit, an event connecting art and culture professionals from the Arctic region. In addition, participants of the project Refinery of Sustainable Cultural Tourism Products in the Northern Dimension Area will have their 3rd session in Rovaniemi at the same time. These events will together bring hundreds of art and design professionals to the Finnish Lapland.

Topic: Art and design-based methods to support a dialogue between mainstream and indigenous or minority cultures. In the international discourse on the Arctic, concerns for climate change and how it will affect Arctic nature is high on the agenda, as are use of fossil fuels and risks related to global enterprises benefiting from the new transportation routes that will open because of melting ice. All these issues will affect the livelihood of people living in the Arctic, including the indigenous people in different parts of the Arctic. In the first Arctic Stakeholder Conference organised by the European Commission on 17 September, 2018 in Brussels especially two topics were discussed actively: connectivity and indigenous knowledge.

Connectivity — both as access to broad bands and as a cultural and social issue — is seen as a prerequisite of good life for people in the Arctic. Respect of indigenous knowledge has long been an issue raised by indigenous people themselves in the Arctic. Indigenous knowledge should always be taken into account when decisions concerning the Arctic are made, and indigenous knowledge should also be part of research made in the Arctic and for the Arctic. It is now recognised by both indigenous people and mainstream culture representatives that this requires capacity building by both parties.

The focus on:

• discussing art and design-based methods to support a dialogue between mainstream and indigenous or minority cultures to ensure participatory and inclusive processes and to support capacity building of all parties

• these processes can be related to any public or public—private process where interaction with users of the outcome is expected or recommended

Vastuuhenkilö: Tomi Aho / Katja Rakkolainen

Hankkeen ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019

 

Pohjoisen ulottuvuuden kestävien kulttuurimatkailutuotteiden jalostamo (Refinery of Sustainable Cultural Tourism Products in the Northern Dimension Area) 2018–2019

Kestävien kulttuurimatkailutuotteiden jalostamo Pohjoisen ulottuvuuden alueella -projektin tavoitteena on edistää liiketoimintamahdollisuuksia kulttuurimatkailun alalla tuotteistamalla kestäviä taide- ja kulttuurimatkailupalveluita ja tuotteita, edistää luovien alojen sekä matkailusektorin yhteistyötä sekä vahvistaa ja laajentaa yhteistyöverkostoja. Tavoitteena on myös tehdä osallistujille tutuksi palvelumuotoilua ja tuoda esiin menetelmän etuja monialaisessa yhteiskehittämisessä.

Hankkeen palvelumuotoilutyöpajat järjestetään Petroskoissa (10/2018), Vilnassa (3/2019) ja Rovaniemellä (6/2019). Mukana on osallistujia Ruotsista, Suomesta, Venäjältä, Saksasta ja Liettuasta.

Hanketta toteutetaan Ulkoministeriön hallinnoimalla Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön määrärahalla (IBA) ja sen vastuuministeriö on Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen toteutuksesta vastaa Taiteen edistämiskeskus. Myös Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus (NDPC) on tukenut hanketta.

Vastuuhenkilö: Malla Alatalo

Hankkeen ajankohta: 01.06.2018 - 31.12.2019

 

Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta 2018–2020

Projektin tavoitteena on edistää taiteilijoiden ja taiteen välittäjäportaan kansainvälistä liikkuvuutta järjestämällä matalan kynnyksen residenssijaksoja strategisesti kiinnostavissa kohdemaissa sekä kehittää kansainvälistä toimintaa myös kotimaassa.

Residenssijakson lisäksi residenssitaitelijoita tuetaan tarjoamalla verkostoitumisapua kohdemaassa sekä mahdollisuuksien mukaan räätälöimällä residenssijakson sisältöjä taiteilijan tarpeisiin. Projektin puitteissa toteutettavien ulkomaisten residenssitaiteilijoiden jaksoilla edistetään myös taitelijan ja paikallisväestön vuorovaikutusta osallistamalla taiteilijoita mm. kulttuuritapahtumiin sekä järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia.

Vuoden 2019 toimenpiteet projektissa keskittyvät kahdenvälisen yhteistyön käynnistämiseen suomalaisten ja islantilaisen toimijoiden välille, Murmanskin alueen ja Pohjois-Suomen taide- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyön aktivointiin sekä välittäjäportaan toimintojen kehittämiseen. Kumppaneita projektissa ovat Oulun sarjakuvakeskus, Oulun kirjailijaseura, Mustarinda-seura, Lapin taiteilijaseura, Rovaniemen kaupunki (kulttuuripalvelut sekä kirjasto), Rasa Collective, Murmanskin alueen kirjastot, Murmanskin alueen kulttuurikomitea, Suomen konsulaatti Murmanskissa sekä Barents Bird -festivaali.

Vastuuhenkilö: Malla Alatalo

Hankkeen ajankohta: 01.06.2018 - 31.12.2020

 

Art Vehicles

Art Vehicles on mobiilialusta taiteen levitykseen ja esille tuomiseen. Hanke toimii Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisten alueiden taiteilijoiden ja organisaatioiden näkyvyyden, työllistymisen ja keskinäisen verkostoitumisen ja tiedottamisen edistäjänä.

Art Vehicles suuntaa katseen suurten kasvukeskusten sijaan periferiaan. Tavoitteena on vilkastuttaa lähialueen matkailua ja näin kannustaa ekologisempaan liikkumiseen lähialueille. Hanke avaa taiteenharrastajan sekä alueen asukkaan silmät uuteen, pohjoiseen taidekenttään ja arktiseen matkailuun ja nostaa pohjoisen kauniin luonnon keskiöön sekä tulee alueella toimivia muutoksille herkkiä organisaatioita sekä taiteilijoita.

Hanke tuo olemassa olevat tapahtumat, näyttelyt ja toimijat näkyvästi esille, avaa oven rajat ylittävien projektien tekoon, sekä vahvistavaa ja luo uusia kansainvälisiä verkostoja. Käytännön toimina ovat mm. taidefestivaaleille järjestetyt bussi- ja junamatkat, sekä taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille suunnatut residenssiohjelmat sekä vaihtonäyttelytoiminta. Art Vehicles tuottaa olemassa olevien taidefestivaalien ympärille rajat ylittäviä taiteen produktioita ja teoksia tuomaan lisäarvoa jo olemassa oleville festivaaleille.

Hankkeen toteuttaa Taiteilijajärjestö MUU ry yhteistyössä pohjoisten taidetapahtumien ja -järjestöjen kanssa. Taiteen edistämiskeskus on ollut toteuttamassa helmikuussa 2019 Inversia Festivaaleille Murmanskiin suuntautunutta taidematkaa, joka oli hankkeen pilotti.

Vastuuhenkilö: Leevi Lehtinen

Hankkeen ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2019

Viimeksi muokattu: 25.02.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku