Att ansöka

Kontrollera sista ansökningsdagen från utlysningen. Ansökningarna ska vara framme senast kl. 16 på sista ansökningsdagen. Ansökningar som kommit efter det registreras som försenade och kan inte beviljas stipendium.

Läs lediganslagningen och anvisningarna omsorgsfullt innan du går in på e-tjänsten.Kontrollera från utlysningen till vilket år det ansökta stipendiet är avsett och hänvisa din arbetsplan enligt det. Till exempel konstnärs- och projektstipendier ansöks för följande år, men regionernas stipendier och biblioteksstipendier ansöks för innevarande år. Stipendier som beviljas för projekt ska användas inom året för beviljande eller senast därpå följande år.

Taike delar inte ut flera konstnärs- eller andra långvariga arbetsstipendier på varandra. Mottagaren av extra konstnärspension kan inte beviljas konstnärs-, biblioteks- eller visningsstipendium.

Från Stipendier till privatpersoner ser du vilka stipendier du kan ansöka om.

Hur ansöker jag om stipendium

Samtliga Taikes bidrag kan ansökas elektroniskt. Det är smidigt att använda e-tjänsten och ansökan kan kompletteras elektroniskt (Anvisningar för elektronisk kommunikation).

I e-tjänsten ser du öppna utlysningar och dina inlämnade ansökningar. En färdig ansökan ska skickas elektroniskt till Taike innan ansökningsfristen löper ut.

Välj konstart och verksamhetsområde

När du har valt en öppen utlysning kan du börja fylla i ansökningsblanketten. Välj den konstart som din ansökan gäller. Om du söker om bidrag från en regional konstkommission, ska du först välja verksamhetsområde.

Hurdant belopp lönar det sig att söka

Ansök om ett realistiskt belopp som är rimligt med tanke på det totala anslaget. Du ser tidigare stipendiebeslut med respektive belopp från Taikes webbsidor. Beviljade stipendier och bidrag

Konstkommissioner delar inte ut projektstipendier under 2 500 euro.

Beloppet på arbetsstipendiet räknas utifrån det månatliga beloppet för statens konstnärsstipendium. Stipendiet kan beviljas som jämnt belopp. Konstnärsstipendiets exakta månatliga belopp finns under Information om konstnärsstipendiet

Konstnärsstipendiernas längd varierar från ett halvt år till fem år. Därtill delas det inom vissa konstarter ut högst 10-åriga konstnärsstipendier som är avsedda för synnerligen meriterade konstnärer (s.k. konstnärsprofessorsstipendier).

Biblioteksstipendiets belopp är 4 000 – 16 000 euro.

Bildkonstens visningsstipendiums belopp är 12 000 euro.

Vad ska uppges som stipendiets ändamål eller arbetsplan

 • Skriv en tydlig och klar arbetsplan där du sammanfattar det mest väsentliga.
 • Motivera varför ditt projekt är bra och genomförbart. Övertyga den som fattar beslutet om dina färdigheter och professionalitet.
 • Beskriv vilket värde projektet eller ditt arbete skulle ha för en bredare publik.
 • Kom ihåg att nämna den exakta tidpunkten för projektet i planen.
 • Försäkra dig om att arbetsplanen täcker alla de år för vilka du söker om flerårigt arbetsstipendium (t.ex. statens konstnärsstipendier)
 • Kontrollera att planen svarar tydligt på frågorna vad, hur, när, var, varför, med vem och för vem.

Vad ska framgå av kostnadsberäkning (angår projektstipendier)

 • Upprätta en kostnadsberäkning för projektet som innehåller en budget och finansieringsplan.
 • Ange tydligt alla uppskattade intäkter (finansieringsplan) och utgifter (budget); intäkts- och utgiftsposterna i budgeten ska vara i balans.
 • Specificera utgifterna enligt ändamål, det räcker inte med att endast ange totalbeloppet.
 • Redogör för projektets eventuella egna intäkter samt för andra ansökta och beviljade stipendier och andra säkra intäkter.
 • Ange projektets totala budget fastän du endast söker om delfinansiering. På så sätt får beslutsfattaren en helhetsbild av projektet.

Om du ansöker om projektstipendium för arbete, uppskatta det ansökta projektstipendiets belopp utifrån statens konstnärsstipendiums månatliga belopp (ca 2 000 euro).

När sökande är en arbetsgrupp

 • Ansökan upprättas av arbetsgruppens kontaktperson som anger de övriga medlemmarnas namn och födelsetider i ansökan.
 • Kontaktpersonen bifogar en kort redovisning över arbetsgruppernas medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje medlem i arbetsgruppen är ansvarig för användningen av stipendiet och dess redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen inlämnas inom utsatt tid.
 • Konstnärs-, arbets- och biblioteks- och visningsstipendier beviljas inte till arbetsgrupper.

Vad ska framgå från bilagorna

 • Som obligatorisk bilaga ska bifogas är konstnärens meritförteckning eller en sammanfattning av arbetsgruppens medlemmars meritförteckningar
 • Om du vill kan bifoga högst två andra bilagor som är relevanta med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överstiga 4 MB.
 • Från sökande inom de visuella områdena önskas bildbilagor som stöder ansökan: 1-5 bilder på verk som en PDF-fil (högst 4 MB). Namn, teknik, storlek och årtal ska anges på verken. Filer som innehåller video- eller annan rörlig bild kan inte inlämnas som bilaga. Vi rekommenderar att i ansökan ange en länk till sökandes webbsidor.

Bilagor kan inte lämnas in per e-post. Ansökningar och bilagor returneras inte.

Kan ansökan ändras eller kompletteras

 • Om ditt projekt läggs ned eller ändras väsentlig efter att ansökan har lämnats in, annullera ansökan eller anmoda om ändring i e-tjänsten.
 • Meddela också om du efter att ansökan har lämnats in får veta om andra beviljade stipendier för samma projekt.
 • Ansökan kan som regel kompletteras genom länken Komplettera inom två veckor varefter länken inte längre är aktiv. Fråga mer från Taikes kundservice.

När får jag beslutet

 • Du skickas ett e-postmeddelande när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är sökandes ansvar att följa den e-postadressen som hen har angett i sin ansökan.
Viimeksi muokattu: 13.01.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku