Beslutsfattning

Beslut om stipendier tas av

 • Statens konstkommissioner
 • Regionala konstkommissioner
 • Biblioteksnämnden för författare och översättare
 • Bildkonstens visningsstipendienämnd

Konstkommissionerna och stipendienämnderna representerar en bred expertis inom konstfältet eftersom deras medlemmar är professionella inom de olika konstarterna och övriga experter. Alla beslut tas utifrån föredragningar. Taikes specialsakkunniga (ämbetsmän) fungerar som föredragare.

Stipendiebesluten grundar sig på en kollegial bedömning som utförs av experter. Medlemmarnas utbyte och regionala omfattning försäkrar att beslutsfattningens mångfald. Konstkommissionerna har en tvåårig mandatperiod och nämnderna en treårig.

Samtliga Taikes stipendier är behovsprövade.

Beslut om statens konstnärsstipendier tas i juni-september. Beslut om övriga stipendier tas i februari-maj.

Viimeksi muokattu: 13.01.2022

Apurahaprosessi

  • Haku

   Ilmoitus taike.fi:ssä, hakuaika 1kk

  • Taiteilija tekee hakemuksen
  • Hakemus on jätetty
  • Taiteilija täydentää hakemustaan pyydettäessä
  • Päätöksenteko

   Enintään 15 viikkoa

  • Toimikunta perehtyy ja arvioi
  • Erityisasiantuntija tekee päätösesityksen
  • Toimikunta päättää
  • Päätös on tehty
  • Taiteilijalla 30 päivää aikaa tehdä oikaisuvaatimus
  • Apurahan käyttö

   Taike maksaa taiteilija-apurahan kuukausittain, kohdeapurahan kertaeränä

  • Taiteilija tekee taidetta
  • Taiteilija voi pyytää käyttötarkoituksen muutosta tai taiteilija-apurahan keskeytystä
  • Selvittäminen

   Apurahan päättymisen jälkeinen vuodenvaihde

  • Taiteilija tekee selvityksen apurahan käytöstä
  • Selvitys on tehty
  • Erityisasiantuntija tarkastaa selvityksen

Rättelseyrkan

Rättelseyrkan ska göras inom 30 dagar från beslutets delfående, den dagen oräknad.

Anvisning om rättelseyrkan skickas till sökanden som bilaga till beslutsbrevet.

Skicka rättelseyrkan med tillhörande bilagor. Det kan finnas högst fem bilagor och storleken på en bilaga får inte överskrida 4 MB.

Vad bygger besluten på

Konstkommissionerna bedömer varje ansökan. Beslutet baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. Besluten påverkas bland annat av den sökandes tidigare konstnärliga verksamhet och arbetsplanen som ska täcka hela den ansökta stipendieperioden. I bedömningen av ansökningarna om projektstipendium beaktas dessutom projektets kvalitet och omfång samt hur realistiskt budgeten är upplagd. De mer detaljerade grunderna för jämförelse av ansökningarna anges i utlysningskungörelsen.

Beslutsfattningen påverkas också av regionala och språkliga aspekter. Därtill beaktas jämlik behandling av könen.

Tre- och femåriga konstnärsstipendier beviljas i första hand till meriterade professionella konstnärer. Ett- och halvåriga stipendier beviljas också till unga konstnärer eller konstnärer i början av sin konstnärliga bana.

Konstnärsprofessorsstipendier (fem- eller tioåriga) beviljas till synnerligen meriterade konstnärer. Stipendiemottagare kan använda titeln konstnärsprofessor.

Biblioteksstipendier och bildkonstens visningsstipendier

Biblioteksstipendienämnden för författare och översättare och bildkonstens visningsstipendienämnd bedömer ansökningarna. Beslutet påverkas av sökandes tidigare konstnärliga verksamhet, arbetsplan och övriga beviljade stipendier.

Stipendiet kan beviljas till en konstnär som bor eller har permanent bott i Finland.

Beslutsfattningen påverkas också av regionala och språkliga aspekter. Därtill beaktas jämlik behandling av könen.

Viimeksi muokattu: 21.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku