Beslutsfattning

Beslut om stipendier tas av

 • Statens konstkommissioner
 • Regionala konstkommissioner
 • Biblioteksnämnden för författare och översättare
 • Bildkonstens visningsstipendienämnd

Konstkommissionerna och stipendienämnderna representerar en bred expertis inom konstfältet eftersom deras medlemmar är professionella inom de olika konstarterna och övriga experter. Alla beslut tas utifrån föredragningar. Taikes specialsakkunniga (ämbetsmän) fungerar som föredragare.

Stipendiebesluten grundar sig på en kollegial bedömning som utförs av experter. Medlemmarnas utbyte och regionala omfattning försäkrar att beslutsfattningens mångfald. Konstkommissionerna har en tvåårig mandatperiod och nämnderna en treårig.

Samtliga Taikes stipendier är behovsprövade.

Beslut om statens konstnärsstipendier tas i juni-september. Beslut om övriga stipendier tas i februari-maj. Beslut om mobilitetsstipendier tas tre gånger per år.

Rättelseyrkan

Rättelseyrkan ska göras inom 30 dagar från beslutets delfående, den dagen oräknad.

Anvisning om rättelseyrkan skickas till sökanden som bilaga till beslutsbrevet.

Skicka rättelseyrkan med tillhörande bilagor. Det kan finnas högst fem bilagor och storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Vad bygger besluten på

Konstnärsstipendier och arbetsstipendier

Konstkommissionerna bedömer varje ansökan om konstnärs- eller arbetsstipendium. I bedömningen följs nedanstående riktgivande jämförelsekriterier. Besluten påverkas bland annat av den sökandes tidigare konstnärliga verksamhet och arbetsplanen som ska täcka hela den ansökta stipendieperioden.

Den konstnärliga verksamhetens kvalitet

 • Hur övertygande är den sökande inom sitt konstområde?
 • Framgår den sökandes konstnärliga utgångspunkter från arbetsplanen?
 • Är sökande professionell?
 • Hur starkt genomsyrar konstnärlig orubblighet den sökandes arbete?
 • Hur tydlig och bärande är den konstnärliga idén i arbetsplanen?
 • Vilka konstnärliga utmaningar och professionella utvecklingspotentialer medför den konstnärliga verksamheten?
 • Innehåller planen nya idéer, handlingssätt och risktagande?

Den konstnärliga verksamhetens omfattning och effekter

 • Har den konstnärliga verksamheten lokal, regional, nationell eller internationell betydelse?
 • Uppmuntrar verksamheten till bredare insikter eller debatt om konst?
 • Är arbetet välplanerat och genomförbart?

Beslutsfattningen påverkas också av regionala och språkliga aspekter. Därtill beaktas jämlik behandling av könen.

Tre- och femåriga konstnärsstipendier beviljas i första hand till meriterade professionella konstnärer. Ett- och halvåriga stipendier beviljas också till unga konstnärer eller konstnärer i början av sin konstnärliga bana.

Konstnärsprofessorsstipendier (fem- eller tioåriga) beviljas till synnerligen meriterade konstnärer. Stipendiemottagare kan använda titeln konstnärsprofessor.

Biblioteksstipendier och bildkonstens visningsstipendier

Biblioteksstipendienämnden för författare och översättare och bildkonstens visningsstipendienämnd bedömer ansökningarna. Beslutet påverkas av sökandes tidigare konstnärliga verksamhet, arbetsplan och övriga beviljade stipendier.

Stipendiet kan beviljas till en konstnär som bor eller har permanent bott i Finland.

Beslutsfattningen påverkas också av regionala och språkliga aspekter. Därtill beaktas jämlik behandling av könen.

Projektstipendier till privatpersoner och arbetsgrupper

Konstkommissionerna bedömer varje ansökan om projektstipendium. I bedömningen används följande riktgivande jämförelsekriterier:

Projektets kvalitet

 • Hur tydlig och bärande är projektets konstnärliga idé?
 • Hur intressant är sökande inom sin konstart?
 • Framgår sökandes konstnärliga utgångspunkter från arbetsplanen?
 • Är arbetsplanen övertygande och dess målsättningar (ur ett konstnärligt perspektiv) intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som anges?

Projektets genomslagskraft

 • Har projektet lokal, regional, nationell eller internationell betydelse?
 • Uppmuntrar projektet till bredare konstinsikter eller konstdebatt?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Har projektet inverkan på utvecklingen av konstarten?

Projektets budget och praktiska organisering

 • Är projektet realistiskt planerat och genomförbart?
 • Är stipendiet nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Står stipendiet i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Hur stor är stipendiets andel (%) av den totala budgeten?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiskt är det att hitta andra inkomstkällor (riskhantering)?

Beslutsfattningen påverkas också av regionala och språkliga aspekter. Därtill beaktas jämlik behandling av könen.

Viimeksi muokattu: 23.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku