Korona-avustukset taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

16.06.2021 - 30.06.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Tästä pääset lukemaan 15.4. päättyneen korona-avustushaun ilmoituksen. 

Kenelle

Toiminta-avustukset on tarkoitettu taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi. Avustus voidaan myöntää myös luovien alojen ekosysteemissä toimivalle teknisen tai tuotannollisen alan yrittäjälle. Avustusta voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille: yksityisille elinkeinonharjoittajille, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnille.

Avustukset on tarkoitettu:

1) Yksityisille elinkeinonharjoittajille. Elinkeinonharjoittajalla voi olla palkattua työvoimaa.

2) Yksinyrittäjille yritysmuodosta riippumatta. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan taloudellisen toiminnan harjoittajaa, jolla ei hakuhetkellä ole palkattua työvoimaa.

Muut yrittäjät ja yritykset voivat hakea avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ministeriöstä haettavat avustukset on tarkoitettu ammatilliseen toimintaan oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt. Yhteisöllä tulee olla palkattua henkilöstöä ja yhteisön toiminnan tulee pääsääntöisesti olla ammatillista kulttuuritoimintaa.

Avustuksen hakeminen edellyttää Y-tunnusta.

Tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (Taiken korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille) tai yrittäjänä (tämä haku).

Mihin tarkoitukseen

Avustus on tarkoitettu yrittäjän toiminnasta tai toiminnan uudelleen käynnistymisestä aiheutuviin kuluihin vuoden 2021 aikana tilanteessa, jossa normaali toiminta on vaikeutunut tai estynyt COVID-19-pandemian takia.

Avustuksen tarpeen harkinnassa otetaan huomioon aiemmin mahdollisesti saadut muut koronatuet.

Avustukset ovat Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 säätelemää de minimis -tukea. EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla.

Avustuksen suuruus ja ehdot

Avustuksen määrä on 8 000 tai 12 000 euroa toiminnan kuluista ja laajuudesta riippuen.

Tukea voi käyttää vuoden 2021 kuluihin. Avustuksen käyttöaika on 31.12.2021 saakka. Yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille myönnettävä avustus on veronalaista tuloa.

Kuka arvioi ja päättää

Taiken asiantuntijat arvioivat hakemukset ja johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta.

1. Hakijan ammattilaisuus

  • hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- ja luovien alojen ekosysteemissä

2. Suunnitelma tuen käytöstä

  • hakijan kuvaus tuen käytöstä

3. Koronapandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen

  • hakijan selvitys

Kaikkien kolmen arviointiperusteen tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon aiemmin saadut korona-avustukset, mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus sekä eri taide- ja toimialat. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha. Avustukset ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

  • Avustuksen käyttöaikaa, vuosi 2021, ei voi muuttaa.
  • Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
  • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä.

Avustusta ei voida myöntää, jos

  • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
  • Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä. 
  • Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista. Avustusta ei voida myöntää, jos hakija ei ole toimittanut selvitystä opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2020 myöntämän korona-avustuksen käytöstä tai hakenut myöntöpäätöksen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti lisäaikaa selvityksen tai sen liitteiden toimittamiselle.
  • Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Ohjeita hakijalle 

Mitä liitteisiin

Liitä hakemukseen viimeisin tilinpäätös. Liitettä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta ellei kirjanpitolain 1a ja 4b § sitä edellytä. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa 

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. Asiointipalvelun käyttö edellyttää yrittäjiltä Y-tunnusta ja yrittäjät kirjautuvat suomi.fi -tunnistuksen kautta. Kirjautumistavaksi pitää valita Yhteisön puolesta asiointi.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä elokuun loppuun mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
 

 

 


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku