Taidekentän toiminta on kestävää ja laadukasta, ja uusiutuminen on mahdollista

Taiken strategian vaikuttavuustavoite 3/5
Saamelaisräppärin kengät.
Kuva: Jouni Porsanger

Tavoitteet

Taidekentän syrjiviä rakenteita on purettu.

Taidekentän kestävän kehityksen toimintatapoja on vahvistettu.

Toimenpiteet

Lisäämme omaa asiantuntemustamme moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja kestävyydestä.

Rakennamme läpinäkyvän toimintamallin, jonka avulla puutumme rahoittamiemme yhteisöjen toimintaan liittyviin epäkohtiin.

Huomioimme yhteisöavustusten arviointiperusteissa moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävyyden toteutumisen, ja mittaamme niitä läpinäkyvästi.

Lisäämme kentän tietoisuutta moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja kestävyydestä.

Taikella on selkeä valtionavustuslajien ja -muotojen kokonaisuus.

Kirkastamme hakemusten arviointiperusteita. Kirjaamme sekä myönteiset että kielteiset päätökset  yhdenmukaisten arviointiperusteiden pohjalta. Moniarvoistamme arvioinnin asiantuntijuutta.

Kehitämme valtionavustusviestintää ymmärrettävämpään ja inhimillisempään suuntaan.

Lisäämme toimikuntien opastusta taiteen laadun arvioinnista ja arvioinnin läpinäkyvyydestä.

Rakennamme toimintamallin päätöksiin liittyvien palautteiden käsittelyyn.

Valtionavustustoiminta on vaikuttavaa taiteiden ja  yhteiskunnallisten ilmiöiden näkökulmasta.

Osallistumme valtionavustusjärjestelmän kehittämishankkeeseen tavoitteenamme joustavammat ja vaikuttavammat valtionavustusmuodot taideyhteisöille.

Kehitämme valtionavustustoiminnan vaikuttavuuden arviointia taiteenalakohtaiset erot huomioiden.

Kehitämme valtionavustusmuotoja niin, että kielellinen, kulttuurinen ja sosioekonominen saavutettavuus toteutuvat.

Toimimme vuoropuhelussa taide- ja kulttuurialan kentän kanssa, ja kehitämme erityisesti valtionavustustoimintaamme kenttää kuullen.