Lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatuksen valtakunnallinen edistäminen

Tavoitteena on lisätä arkkitehtuurikasvatuksen saavutettavuutta, laatua ja vaikuttavuutta eri keinoin ja eri tasoilla. Kohderyhmänä ovat lasten- ja nuortenkulttuurin toimijat, arkkitehdit ja maankäytön suunnittelijat, opettajat ja oppilaitokset sekä tietysti lapset ja nuoret itse. Tavoitteena on arkkitehtuurikasvatuksen verkostojen tukeminen ja laajentaminen.

Projekti jakautuu karkeasti kolmeen osa-alueeseen. Tavoitteena on vahvistaa arkkitehtuuria osana esi-, alku- ja perusopetusta ja kannustaa kouluja kehittämään arkkitehtuurikasvatuksen sisältöjä. Toisena tavoitteena on tukea arkkitehtuurin taiteen perusopetusta sekä vahvistaa arkkitehtuurikasvatusta kuvataidekoulujen sisällä. Kolmantena tavoitteena on, että useammissa kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun liittyvissä projekteissa osallistetaan lapsia ja nuoria vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmiä hyödyntäen.

Arkkitehtuurikasvatusta kouluihin ja varhaiskasvatukseen

Esi- ja alkuopetuksessa arkkitehtuuri kiinnittyy taidekasvatukseen. Perusopetuksessa monitieteinen- ja taiteinen arkkitehtuuri sopii esimerkiksi oppiaineita yhdistäväksi teemaksi. Oppimateriaalin ja esimerkkien tuottaminen on osa läänintaiteilijatyötäni.

Hämeenlinnassa syksyllä 2016 toteutetussa pilottiprojektissa 9. luokan oppilaat tutkivat oman kaupunkinsa kehitystä, havainnoivat sen nykytilaa ja visioivat tulevaa. Pilotti toteutettiin osana paikallista kulttuurikasvatussuunnitelmaa, Kulttuuripolkua. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena -pilotin toteutus ja tulokset on julkaistu Lastenkulttuurikeskus Arxin verkkosivuilla ja ne ovat kaikkien monialaisia oppimiskokonaisuuksia suunnittelevien vapaasti hyödynnettävissä. Jatkossa tavoitteena on jalkauttaa toimintamallia ympäri Suomen.

Arkkitehtuurikasvatusta taiteen perusopetuksessa

Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatushanke Salvoksessa kehitetään sisältöjä ja pedagogiikkaa neljässä kuvataidekoulussa. Projekti koostuu opettajien koulutuksesta, vertaisoppimisesta, opetuspiloteista sekä dokumentoinnista ja tulosten jakamisesta. Päämääränä on vahvistaa arkkitehtuurin osa-aluetta osana kuvataiteen taiteen perusopetusta ja tukea taiteenalan näkökulmaa paikallisten opetussuunnitelmien valmistelussa. Työtä tehdään yhteisyössä neljän kuvataidekoulun, paikallisten yhteistyökumppaneiden sekä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. Läänintaiteilijatyössä toimin lisäksi Opetushallituksen kutsumana arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamistyöryhmässä.

Lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen rakennetun ympäristön suunnittelussa

Yksi arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteista on innostaa osallistumaan ja vaikuttamaan rakennetun ympäristön suunnitteluun. Maankäyttö- ja rakennuslaki turvaa asukkaiden osallisuuden, mutta lapset ja nuoret ovat usein aliedustettu ryhmä elinympäristönsä kehittämisessä. Päämääränä on nostaa esiin pienten kansalaisten näkökulmaa ja luoda osaamista lapsille ja nuorille, heidän kanssaan toimiville ammattilaisille ja kaupunkiympäristön ja -suunnittelun asiantuntijoille. Työtä tehdään muun muassa Suomen ympäristöopisto SYKLIn, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seura ry:n sekä Arkkitehtuurikasvatuksen tiedotuskeskuksen kanssa yhteistyössä.

Vastuuhenkilö: Eeva Astala, läänintaiteilija

Projektin ajankohta: 01.05.2015 - 30.04.2018

Takaisin

Viimeksi muokattu: 20.11.2017

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku