Till bidragsmottagare

Här har vi samlat nyttig information för bidragsmottagare.

Meddelande om beslutet

Du får ett e-postmeddelande när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera även skräppostkorgen. Det är den sökandes ansvar att följa den e-postadress som hen har angett i sin ansökan.

Du ska anmoda om ändringar i ansökan och upprätta redovisningar i e-tjänsten.

Utbetalning av bidraget

Bidraget betalas automatiskt det konto du uppgett, utan särskild rekvisition. Bidrag upp till 50 000 euro utbetalas på en gång. Större bidrag än det utbetalas i flera delar.

Godkända kostnader

Bidraget får endast användas till det ändamål det beviljats till och för de kostnader som anges i ansökan. Utgifterna ska vara nödvändiga och till sin storlek skäliga.

Bidraget får inte täcka det totala beloppet av projektets eller verksamhetens alla kostnader. Verksamhetsbidraget kan täcka högst 80 procent av verksamhetens godtagbara utgifter. Som godtagbara utgifter räknas de som enligt bokföringslagen och -förordningen samt god bokföringssed ska bokas som utgifter till ifrågavarande räkenskapsperiod.

Bidraget får inte användas till

 • kostnader för avskrivningar, medelsanskaffning eller affärs- och placeringsverksamhet
 • sådana reserver eller övriga kalkylmässiga poster som inte baserar sig på redan realiserade kostnader
 • räntor på lån eller amorteringar
 • avgifter för icke-lagstadgade extra pensioner
 • uppsägningsersättningar eller lönekostnader som betalas under uppsägningstiden utan arbetsplikt
 • resultatlöner
 • rättegångskostnader eller ersättningar utdömda av domstol
 • avgifter av straffnatur, som böter eller dröjsmålsränta

För specialbidragets del beaktas sammanslutningens övriga bidrag som beviljats för samma ändamål samt projektets intäkter. Om projektet som erhållit specialbidrag ger vinst kan du vara tvungen att betala tillbaka bidraget eller en del av det.

Taike förutsätter att stipendietagaren i exempelvis inbjudningarna eller programbladen anger att Centret för konstfrämjande har understött verksamheten. I sociala medier rekommenderas användning av hashtaggen #taikestöder. 

Upphandlingslag

Om din sammanslutning i sin verksamhet är skyldig att följa giltig upphandlingslagstiftning (lag om offentlig upphandling 348/2007 6 §) ska den konkurrensutsätta upphandlingar över 60 000 euro.

Med upphandling avses inköp av varor och tjänster, uthyrning eller motsvarande verksamhet samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk kompensation.

Ändring av användningsändamålet eller användningstiden (angår specialbidrag)

Specialbidraget ska användas inom året för beviljande eller senast därpå följande år. Om bidragets användning flyttas till året efter beviljande, gör ansökan om ändrad användningstid i e-tjänsten före slutet av beviljningsåret. 

Bidragets användningsändamål kan ändras av särskild orsak. Gör ändringsansökan före slutet av bidragets användningstid.

Redovisning

Bidraget som beviljas av Taike är offentligt stöd och bidragsmottagaren har en lagstadgad skyldighet att redovisa användningen av bidraget. Redovisningen ska upprättas senast till och med slutet av april året efter användning. 

Upprätta en redovisning av bidraget inom utsatt tid. Avsaknad av redovisning hindrar beviljande av nytt bidrag.

Upprätta redovisningen i e-tjänsten. Om du lämnade in en pappersansökan, har du fått redovisningsblanketten med beslutsbrevet.

Från redovisningen ska framgå att

 • bidraget har använts i enlighet med ansökans projekt- eller verksamhetsplan
 • bidragets utgifter motsvarar ansökans budget.

Obligatoriska bilagor ska bifogas till redovisningen. Om bokslutet inte har godkänts senast den 30.4, anmoda om uppskov för att lämna in redovisningen.

Specialbidrag

Om din sammanslutning har beviljats specialbidrag ange

 • Vad ni åstadkommit med bidraget
 • Hur bidraget har använts
 • Projektets övriga intäkter och utgifter så att projektet kan granskas som en helhet

Till redovisningen ska du bifoga

 • en kostnadsställeraport eller om inte den finns, ett annat bokföringsverifikat så som ett dokument signerat av en revisor eller bokförare som visar projektets alla intäkter och utgifter under beviljningsåret.

Verksamhetsbidrag

Om din sammanslutning har beviljats verksamhetsbidrag ange

 • vad ni åstadkommit med bidraget.

Verksamhetsbidraget kan täcka högst 80 procent av verksamhetens godtagbara utgifter.

Taike förutsätter ett revisorsutlåtande från de bidragsmottagare som är revisionsskyldiga.

Till redovisningen ska du bifoga:

 • godkänt bokslut från föregående räkenskapsperiod
 • övriga bilagor och bilageblanketter som bes
 • revisorsutlåtande om bidraget utgör minst 40 000 euro och er sammanslutning är revisionsskyldig.

Bokföringslagen förutsätter användning av revisor om minst två av följande punkter överskridits under den avslutade eller omedelbart föregående räkenskapsperioden:

 • balansräkningens slutbelopp är 100 000 euro
 • omsättningen eller liknande vinst är 200 000 euro
 • verksamheten har i medeltal tre tjänstgörande personer.

Återbetalning av bidraget

Du är tvungen att betala tillbaka bidraget eller en del av det om

 • bidraget inte används eller
 • bidraget inte används inom utsatt tid och det har inte anmodats om uppskov
 • beslutets villkor eller statsunderstödslagen inte har följts.

Du hittar bankuppgifterna som används i samband med återbetalningen i bilagan Bidragets villkor och begränsningar som kommit med beslutet.

Viimeksi muokattu: 22.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku