Till stipendiemottagare

Här har vi samlat nyttig information för stipendiemottagare. 

Meddelande om beslutet

Du får ett e-postmeddelande när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera även skräppostkorgen. Det är den sökandes ansvar att följa den e-postadress som hen har angett i sin ansökan.

Offentlig information om stipendiet

Centret för konstfrämjande är en statlig myndighet och våra stipendiebeslut är offentliga. Exempelvis medierna har rätt att få uppgifter om stipendiemottagarna. Du kan dock förbjuda att ditt namn publiceras på Taikes webbplats. Om du ger tillstånd att ditt namn publiceras på webbplatsen och du i ansökan har uppgett ditt konstnärsnamn, publiceras det också tillsammans med ditt officiella namn. 

Utbetalning av stipendiet

Stipendiet betalas automatiskt till det konto du har angivit utan särskild rekvisition. Konstnärsstipendierna betalas månadsvis under de fem första bankdagarna. Med undantag för konstnärsstipendium kan du flytta betalningsdagen genom att skicka en begäran om det till kundservice på adressen asiakaspalvelu@taike.fi. Betalningsdagen måste dock vara inom samma år som stipendiet beviljats. Begäran och motiveringen till att flytta betalningsdagen ska skickas in i god tid, senast fyra bankdagar före betalningsdagen som nämns i beslutet.  

Användning av stipendiet

Stipendiet får endast användas till det syfte det har beviljats och till utgifter angivna i ansökan. Utgifterna ska vara nödvändiga och till sin storlek rimliga.

Projektstipendiet anses korrekt använt om projektets godtagbara utgifter motsvarar minst stipendiets belopp. Taike tar i betraktande övriga understöd som beviljats till samma ändamål och projektets intäkter.

Ett personligt eller arbetsgruppens stipendium får inte överföras till ett företags eller sammanslutnings konto.

Privatpersoner kan inte betala dagpenning till sig själv eller sin arbetsgrupp från stipendiet. Fråga skatteförvaltningen om möjlighet att dra av de ökade levnadskostnaderna i beskattningen.

Taike förutsätter att stipendietagaren i exempelvis inbjudningarna eller programbladen anger att Taike eller kommissionen som tagit beslutet understött arbetet. 

Socialskydd

Du ska teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring åt dig själv (LFÖPL) om stipendiet är avsett för minst fyra månaders arbete. En person över 68 år eller som är pensionerad tecknar inte en försäkring. Försäkringen ska tecknas tre månader från att stipendiet inletts. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela).

Ytterligare information om stipendiemottagarens pensionsförsäkring fås från LPA.

Taikes konstnärs- och arbetsstipendier är stipendier för uppehälle/arbetsstipendium och det går inte att dra av några kostnader från dem. Avgiften för pensions- och olycksfallsförsäkringen fastställs enligt hela det beviljade beloppet, när du arbetar på stipendium i minst fyra månader.  

Om er arbetsgrupp anställer arbetskraft som inte hör till arbetsgruppen, ska förskottsinnehållning och socialskydd betalas från betalda löner och arvoden.

Ändring av användningsändamål eller användningstidpunkt

Stipendiet ska användas under den period som nämns i beslutsbrevet. Projektstipendium ska användas under beviljningsåret eller senast under därpå följande år. Projektet ska inledas under det år som stipendiet beviljas.
Taike beviljar inte nytt stipendium, om ett tidigare stipendium beviljat för samma ändamål är oanvänt. 

Stipendiets användningsändamål kan ändras med en särskild orsak. Anmoda om ändring av användningsändamål i e-tjänsten i god tid så att den kan handläggas innan stipendiets användningstid löper ut.

Redovisning

Stipendier som delas ut av Taike är offentligt stöd och stipendiemottagaren har en lagstadgad skyldighet att redovisa användningen av stipendiet. En redovisning av stipendiets användning ska inlämnas inom utsatt tid. Tidsfristen anges i beslutet.

Upprätta en redovisning av ditt stipendium inom utsatt tid. Avsaknad av redovisning hindrar beviljande av nytt stipendium.

Gör redovisningen i Taikes e-tjänst.

Från redovisningen ska framgå att

 • Stipendiet har använts i enlighet med ansökan användningsändamål eller arbetsplan
 • Utgifterna i redovisning av projektstipendiet ska motsvara ansökan budget

Vanliga frågor om redovisning

Redovisningsblanketter i pdf-form (Obs! Bara om du inte lämnade in din ansökan i e-tjänsten)

Arbetsstipendium

Arbetsstipendierna är konstnärsstipendierna, biblioteksstipendierna, visningsstipendierna och arbetsstipendier beviljade av regionala konstkommissionerna.

Om du har fått ett stipendium för arbete ska du ange

 • Vad du har åstadkommit med stipendiet
 • Hur du har använt stipendiet
 • Hur ditt arbete har framskridit

Projektstipendium

Om du har fått ett projektstipendium

 • Tala om vad du har åstadkommit med stipendiet
 • Redogör för projektets totala budget
 • Upprätta en kalkyl över utgifter som betalats med stipendiet
 • Specificera utgifterna enligt användningsändamål, t.ex. ”resekostnader totalt x euro, materialkostnader x euro”.

Om stipendiet är beviljat till en arbetsgrupp

 • Arbetsgruppens kontaktperson är den som stipendiebeslutet hänvisas till
 • Kontaktpersonen ansvarar för att redovisningen inlämnas till Taike inom utsatt tid
 • Redogör för vilken andel av stipendiet du har betalat till arbetsgruppens medlemmar
 • Om du med stipendiet har betalat arvoden till andra än arbetsgruppens medlemmar ska förskottsinnehållning och socialskydd betalas från arvoden

Du behöver inte bifoga kvitton och verifikat till redovisningen, utan du ska spara dem under beslutsåret och tre år därefter. 

Ett projektstipendium får inte överföras till ett företags eller sammanslutnings konto. Ett stipendium som överförts till en sammanslutnings konto ska betalas tillbaka till Centret för konstfrämjande.

Återbetalning av stipendiet

Du är tvungen att betala tillbaka stipendiet eller en del av det om

 • stipendiet inte används eller
 • stipendiet inte används inom utsatt tid för dess användning och det har inte anmodats om uppskov eller
 • beslutets villkor eller statsunderstödslagen inte har följts.

Du hittar bankuppgifterna som används i samband med återbetalningen i bilagan Stipendiets villkor och begränsningar som kommit med beslutet. Belopp under 100 euro behöver inte återbetalas.

Viimeksi muokattu: 01.03.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku