Viisi toimijaa sai kärkihankeavustuksena yhteensä 400 000 euroa

Avustukset ovat osa hallituksen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Taidetoiminta edistää ihmisten hyvinvointia muun muassa ennaltaehkäisevästi, korjaavasti ja toipumista nopeuttavasti.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) jakoi kärkihankeavustukset nyt toista kertaa. Kärkihankkeelle on varattu yhteensä kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–18. Kärkihankkeen toisella avustuskierroksella tukea sai viisi toimijaa. Hakemuksia tuli 35.

Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf, 90 000 euroa

Läsnäoloklovneria-työmuodon kehittämiseen ja juurruttamiseen osaksi lasten leikkaustoimintaa yliopistollisissa sairaaloissa (HYKS; TAYS; TYKS).

Toiminta vapauttaa hoitohenkilökunnan resurssit varsinaiseen hoitotyöhön klovnin huolehtiessa lapsen ja perheen emotionaalisesta ja toimenpiteeseen valmistavasta osuudesta. Toimenpiteet nopeutuvat, koska lapset ovat paremmin valmistautuneita tilanteeseen. Muun muassa pelkotilojen aiheuttamat viivästykset vähenevät. Toimenpiteistä palautuminen on nopeampaa, koska työmuoto mahdollistaa esilääkityksen vähentämisen. Tilanteet koetaan miellyttävämpinä, ja koettu kivun määrä pienempänä.

Tampereen kaupunki, 100 000 euroa

Toimintakyvyiltään heikossa asemassa olevien ihmisten kulttuuriset oikeudet turvaavan sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteistyömallin ja maakunnan palveluintegraation kehittämiseen.

Hankkeessa kehitetään yhteistyömallia kunnan, kolmannen sektorin, asiakkaan ja maakunnan välille, ja malli tarjotaan valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Hankkeessa tehdään kustannuslaskentaa ja niiden vaikutusten arviointia. Tavoitteena on esittää ja tehdä ehdotuksia siitä, kuinka kulttuuritoiminta voidaan ottaa osaksi keskeisiä palvelun tuottamista ohjaavia asiakirjoja, kuten alan suosituksia, sopimuksia ja palvelu- ja hoitosuunnitelmia. Lisäksi tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä suunnitella joustavia yhteistyömalleja eri toimijoiden ja asiakasohjauksen kanssa.

Etelä-Savon maakuntaliitto, 80 000 €.

Kulttuurisen hyvinvointityön suunnitelmalliseen edistämiseen ja sen juurruttamiseen osaksi uuden Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja.

Hanke nivoutuu osaksi maakuntastrategia- ja ohjelmatyötä, jossa taide ja kulttuuri saavat tunnustetun aseman maakunnan strategisessa suunnittelussa ja ohjelmallisessa kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi kulttuurin liityntäpinnat myös maakunnan muihin tehtäviin, kuten alue- ja elinkeinoelämän kehitykseen, ovat hankkeessa mukana.  Hankkeessa toteutetaan ArtEssote-pilotti, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli talvipuutarhan kehittämiseksi tapahtuma-areenaksi keskussairaalaympäristössä. Muut toteutettavat pilotit haetaan pilottihaun kautta.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, 50 000 euroa

Taiteen hyvinvointivaikutusten juurruttamiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon monisairaiden ja sosiaalisesti moniongelmaisten asiakkaiden arkea.

Hanke rakentaa uudenlaista hoitokulttuuria, ja pyrkii systemaattiseen ja pitkäjänteiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa yhdessä toteutettava taidetoiminta juurtuu osaksi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja sen tytäryhtiö Hoivan sosiaali- ja terveyspalveluja.  Hankkeessa taiteilijat ja Helsingin Diakonissalaitoksen työntekijät tekevät pitkäjänteistä yhteistyötä luodakseen toimialarajat rikkovia toimintamalleja taiteen käytöstä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä haastavat toimintaan uusia, erilaisia toimijoita. Tavoitteena on, että yksiköt itse – palvelunkäyttäjät ja niiden henkilökunta yhdessä ottavat asian omakseen. Hankkeessa ovat mukana Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö ja Todellisuuden tutkimuskeskus.

Amusa Suomi Oy, 80 000 euroa

Taidepalvelujen ostoprosessin koordinointiin ja rahoitusmallien testauksen ostajana toimivan sote-sektorin näkökulmasta.

Hankkeessa kehitetään myös taiteilijoiden palveluiden tuotteistamista ja jakelua tukevaa sähköistä tuotteistuspalvelua. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa taide-ja kulttuuripalveluiden tarjoajien ja sosiaali- ja terveyshuollon välillä. Hankkeella tuotetaan tietoa taiteen ja kulttuurin palveluja tarjoaville sosiaali-ja terveyshuollon organisaatioissa toimivien ostomahdollisuuksista ja ostoihin liittyvistä käytännöistä. Pohjana toimii Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry:n tuottama ja kuratoima taidetarjonta ja lisänä tarjotaan Pro soveltavan taiteen tila ry:n kautta saatavia taiteilijoiden palveluita ja arviointiosaamista. Hanke toimii yhteistyössä Pro Soveltavan taiteen tila ryn kanssa, joka vastaa taiteilijoiden sparrauksesta ja mentoroinnista sekä laadun arvioinnista.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Johanna Vuolasto
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 870
johanna.vuolasto@taike.fi