Taideneuvosto ehdottaa itsensä lakkauttamista ja Taiken vahvistamista

Taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen ja varapuheenjohtaja Saara Tiuraniemi ovat luotsanneet taideneuvostoa kolmivuotiskauden 2016-19. Uusi taideneuvosto aloittaa syyskuun alussa.

Suomalainen taiteen edistämisen järjestelmä on viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana pystynyt melko hyvin vastaamaan aikansa haasteisiin. Taiteen edistämiskeskuksen eli Taiken perustaminen oli tärkeä ja hyvä askel järjestelmän tuomiseksi tähän päivään, mutta työ ei ole vielä valmis.

Taideneuvosto ehdottaa nyt taiteen edistämiseen laajempaa kehittämisnäkökulmaa.

Taideneuvosto esittää, että taideneuvosto nykymuodossaan lakkautetaan

Taideneuvosto näkee toiminnalleen tulevaisuudessa kolme vaihtoehtoa:

  1. taideneuvosto toimii ministerin johtamana ministeriön neuvonantajana valtioneuvoston toimikausittain
  2. taideneuvosto toimii todelliseksi kehittämiskeskukseksi muutetun Taiteen edistämiskeskuksen johtokuntana
  3. yhdistelmä kahdesta edellä mainitusta.

Näillä kaikilla vaihtoehdoilla taideneuvoston asiantuntemuksella olisi laajempaa vaikuttavuutta.

Taideneuvosto esittää myös, että Taiteen edistämiskeskusta vahvistetaan

Jotta Taiteen edistämiskeskus voisi parhaiten toimia opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa oman toimialansa kehittämiskeskuksena, tulisi sitä vahvistaa ja sen toimintaan liittää kaikki taiteen tukijärjestelmät. Tällä hetkellä Taiteen edistämiskeskuksen tehtävässä korostuvat yksittäisiin taiteilijoihin kohdistuvat tukijärjestelmät. Taiteen kenttä on kuitenkin kokonaisuus ja siitä syystä olisi perusteltua, että tukijärjestelmiä ohjattaisiin samasta paikasta.
 
Nykymuotoisessa järjestelmässä keskeisessä osassa oleva vertaisarviointi ja asiantuntija-arviointi voidaan järjestää paremmalla ja tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Suomessa koulutuksen ja tieteen tuki ja arviointi on järjestetty tavalla, josta tähän voitaisiin ottaa mallia. Tärkeintä on tulevaisuudessakin turvata taiteenalojen toimijoiden ja yksityisten yhteisöiden osalta vahva asiantuntija-arviointi ja käyttää tarpeellisia vertaisarvioinnin keinoja.
 
Taidetoimikuntien tehtävään vaikutti olennaisesti se, kun eri taiteenalojen kehittämisulottuvuus poistettiin. Nykyisellään taidetoimikuntien tehtävä- ja toimenkuva on keskittynyt lähinnä apurahojen jakamiseen, tämä on toteutettavissa myös joustavammin ja tarkoituksenmukaisemmin.
 
Mitä suurempi osuus taiteen tuesta on sijoitettuna Taiteen edistämiskeskukseen, sitä paremmin se suoriutuu tehtävästään. Näin painopisteet voidaan ottaa paremmin huomioon ja päästä eroon nykymuotoisesta siiloutumisesta. Tavoitteena on sujuvampi päätöksenteko.
 
Muissa Pohjoismaissa ja laajemminkin Euroopassa on taiteen tuki toteutettu tavoilla, joista uuden järjestelmän tulisi hakea mallia.
 
Tarpeelliset lainsäädännölliset ja organisatoriset muutokset pitäisi toteuttaa syyskuussa aloittavan uuden taideneuvoston toimikauden aikana.

Lisätietoja: Taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen, p. 050 556 7169 ja varapuheenjohtaja Saara Tiuraniemi, p. 0400 873 335.