Taiken vuositilasto 2019: Taike edisti taidetta ja kulttuuria yli 40 miljoonalla eurolla | Uutinen

Koristeellinen

Kuva Rasmus Hartikainen

Taike jakoi apurahoina, avustuksina ja palkintoina vuonna 2019 kaikkiaan 39,7 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettiin yli 42 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan läänintaiteilija- ja asiantuntijatyö Taikessa. Summa on 0,8 prosenttia valtion menoista.

Tiedot käyvät ilmi verkkojulkaisusta Taiken tuki taiteelle ja kulttuurille 2019: https://www.taike.fi/fi/apurahatilastot

Kasvua edellisvuodesta oli 1,4 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa uusista esittäville taiteille kohdennetuista monivuotisista toiminta-avustuksista, jotka liittyvät esittävien taiteiden valtionosuulain uudistamiseen.

Suurimmat tukisummat kohdistuivat entiseen tapaan kuvataiteeseen ja kirjallisuuteen, joille jaettiin lähes kolmannes apurahoina ja avustuksina myönnetystä summasta. Näillä aloilla olivat myös suurimmat hakijamäärät, sillä hakijoista yli 40 prosenttia edusti kuvataidetta tai kirjallisuutta.

Kaiken kaikkiaan vuonna 2019 hakijoita oli runsaat 7 200, joista yksityishenkilöitä tai työryhmiä yli 80 prosenttia ja yhteisöjä runsas kymmenesosa. Taiken hakijamäärän laskeva suuntaus jatkui jo seitsemättä vuotta. Korkeimmillaan hakijamäärä oli vuonna 2012, jolloin hakijoita oli lähes 9 000.

Myönteisen apuraha- tai avustuspäätöksen sai runsas kolmannes hakijoista. Myös myönteisen päätöksen saaneiden määrä on laskenut pääasiassa siksi, että apuraha- ja avustussummat ovat kasvaneet. Yksityishenkilöiden ja työryhmien apurahoina saamat summat vaihtelivat 1 000 eurosta yli 30 000 euroon. Yli puolet Taiken myöntämistä yhteisöavustuksista oli suuruudeltaan alle 20 000 euroa. Yli 200 000 euron avustuksen saajia oli alle 10.

Taike seuraa tuen jakautumista eri hakijaryhmille muun muassa iän, sukupuolen, kotipaikan ja äidinkielen mukaan. Hakijakunnan keski-ikä on noussut viime vuosina ja oli nyt 46 vuotta. Taiteenalojen välillä oli kuitenkin eroja. Nuorimmat hakijat edustivat sirkustaidetta (keski-ikä 37 vuotta) ja vanhimmat kirjallisuutta (keski-ikä 50 vuotta). Viidennes hakijoista oli yli 55-vuotiaita. Myös apurahan saajista tämän ikäryhmän osuus oli viidennes.

Taiken hakijoista ja saajista yli puolet (55 prosenttia) oli Uudeltamaalta. Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen osuudet hakijoista ja saajista olivat hieman alle 10 prosentin luokkaa. Muista maakunnista hakijoita ja saajia oli 1–4 prosenttia kustakin.

Äidinkieleltään suomenkieliset olivat ylivoimaisesti suurin apurahojen hakijaryhmä. Heitä oli Taiken hakijoista 90 prosenttia. Ruotsinkielisten osuus hakijoista oli viisi prosenttia ja saajista neljä prosenttia. Vieraskielisten prosenttiosuudet olivat samat kuin ruotsinkielisten. Suurimmat vieraskielisten hakijoiden ryhmät olivat venäjää, englantia ja espanjaa äidinkielenään puhuvat.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Paula Karhunen, puh. 0295 330 705, paula.karhunen@taike.fi