Taiteen edistämiskeskus aloittaa 1. tammikuuta 2013

Eduskunta hyväksyi tänään lain Taiteen edistämiskeskuksesta. Keskuksen tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu keskuksen työsarkaan mutta vain siltä osin kuin se ei ole minkään muun viranomaisen tehtävänä. Keskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena asiantuntijavirastona. Se korvaa nykyisen taiteen keskustoimikunnan.

Taiteen edistämiskeskuksessa on taideneuvosto sekä apurahoista ja palkinnoista päättäviä asiantuntijaelimiä: valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä kaksi erillislautakuntaa.  Keskusta johtaa johtaja, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää enintään viiden vuoden määräajaksi. Keskuksella on aluetoimipisteitä.

Ministeriö nimeää myös taideneuvoston, jossa on puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä. Taideneuvoston toimikausi on kolme vuotta. Se päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määrästä sekä nimeää valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet. Taideneuvostolla on myös tärkeä rooli ministeriön asiantuntijana taidepoliittisissa linjakysymyksissä.

Valtion taidetoimikuntia on vähintään seitsemän ja enintään kymmenen. Alueellisia taidetoimikuntia on kolmetoista, kuten nytkin. Kaksivuotiskausiksi nimetyillä jäsenillä tulee olla hyvä taiteellinen asiantuntemus. Toimikunnat päättävät apurahoista ja palkinnoista ns. vertaisarviointiin perustuen. Toimikunnat antavat asiantuntijapanoksensa myös keskuksen strategiatyöhön.

Nykyiset taidetoimikunnat jatkavat tehtävässään siihen saakka, kunnes taideneuvosto on nimetty ja se on puolestaan nimennyt uuden lain mukaiset taidetoimikunnat.

Lue aiheesta lisää puheenjohtaja Piia Rantala-Korhosen blogissa.